NUTS
Změnit programovací období

Evropská územní spolupráce

OPPS ČR-PR - soutěž o nejinspirativnější projekt

Společný technický sekretariát vyhlásil další ročník Soutěže o nejinspirativnější projekt. Cílem soutěže je seznámit širokou veřejnost s dalšími zajímavými projekty realizovanými v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Široká veřejnost má možnost podpořit projekty prostřednictvím hlasování. Celkem bylo nominováno 15 projektů. Výsledky hlasování budou představeny na Výroční akci Programu, která se uskuteční ve čtvrtém kvartálu 2015. Informace o nominovaných projektech a hlasování jsou k dispozici na stránkách Programu.

OPPS ČR-PR 2007–2013 – Výroční akce Programu

Dne 16. října 2014 se na Slezskoostravském hradě v Ostravě uskuteční Výroční akce Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013. Pozvánka a bližší informace o programu akce jsou k dispozici na stránkách www.cz-pl.eu v sekci Novinky. Na Výroční akci je z kapacitních důvodů nutná registrace účastníka. Všichni zájemci jsou po ukončení konference zváni na prohlídku Slezskoostravského hradu.

OPPS ČR-PR 2007–2013 – seznamte se s příklady dobré praxe

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 je od svého počátku považován za jeden z nejúspěšnějších ze všech 50 programů Evropské územní spolupráce. Na webových stránkách Programu jsou uvedeny příklady projektů tzv. dobré praxe realizovaných v rámci jednotlivých oblastí podpor. Úspěšná realizace projektů přeshraniční spolupráce proběhla i v Moravskoslezském kraji, široká veřejnost má nyní možnost se s těmito projekty seznámit.

OPPS ČR-PR 2014–2020 – sběr koncepcí vlajkových projektů

Pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014–2020 byl zahájen sběr koncepcí vlajkových projektů. Koncepce zpracované ve Formuláři koncepce vlajkového projektu lze předkládat v písemné formě na Společný technický sekretariát v Olomouci do 31. října 2014. Podrobné informace včetně potřebné dokumentace a podmínek jsou k dispozici na stránkách Programu. Žadatelům vlajkových projektů bude ze strany Společného technického sekretariátu zajištěna konzultační a poradenská činnost ohledně koncepce projektu a projektových aktivit.

OPPS ČR-PR – výsledky soutěže o nejinspirativnější projekt 2013

Široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování pomohla vybrat nejzajímavější projekty v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2013. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování. Celkem bylo nominováno 17 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. Celkem bylo odevzdáno 326 platných hlasů. Výsledky hlasování budou představeny na Výroční akci Programu, která se uskuteční ve čtvrtém kvartálu 2014 a prezentovány budou na dalších akcích Programu. Poděkování patří všem, kteří se na soutěži podíleli jak při výběru projektů, tak hlasující veřejnosti. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Programu.

OPPS ČR-PR – Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6

Na stránkách Programu v sekci Novinky je zveřejněna informace k Metodickému pokynu č. 1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6, který se týká změn příloh příručky č. 15a "Postupy pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů" a 15b "Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů" (pouze v českém jazyce). Změny jsou platné ode dne 1. 6. 2014 a v přílohách jsou vyznačeny žlutou barvou.

OPPS ČR-PR – Soutěž o nejinspirativnější projekt 2013

Široká veřejnost je zvána, aby prostřednictvím internetového hlasování pomohla vybrat nejzajímavější projekty v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2013. Bližší informace k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách OOPPS ČR-PR v sekci Novinky. Vítězné projekty budou představeny na Výroční akci Programu a prezentovány na dalších akcích Programu.

OPPS ČR-PR – příprava Programu 2014–2020

Řídící orgán programu si dovolujeme oslovit širokou veřejnost v souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. 1. 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů do přípravy Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a obrací se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocení napomůže zvýšit kvalitu připravovaného Programu a zvýší efektivitu využití evropských zdrojů pro společné česko-polské území. Dotazník je přístupný na webových stránkách.

OPPS ČR-PR – otevřený veřejný seminář

Dne 3. dubna 2014 se v Glucholazech (PL) uskuteční otevřený veřejný seminář k přípravě nového Programu přeshraniční spolupráce ČR-PL v období 2014–2020 a Posouzení vlivů Programu na životní prostředí (SEA). Na stránkách programu je k dispozici pozvánka s bližšími informacemi k semináři.

OPPS ČR-PR – příprava nového období 2014–2020

Na stránkách Programu v horním menu stránek je nově k dispozici sekce "Nové období 2014–2020", která bude průběžně aktualizována a doplňována informacemi k přípravě nového Programu pro období let 2014–2020.

Konference v rámci OPPS ČR-PR 2007–2013

Moravskoslezský kraj, jako Regionální subjekt v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013, pořádá konferenci, která se uskuteční v úterý dne 19. 11. 2013 v Ostravě na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje. Program konference bude zaměřen na zhodnocení Programu a přeshraniční spolupráci v období let 2007–2013, na příklady realizovaných projektů a na přípravu nového programového období 2014–2020 v přeshraniční spolupráci.

Účast na konferenci je z kapacitních důvodů omezená, zájemci ji mohou potvrdit na e-mail: jana.bartoskova@msk.cz.

Bližší informace najdete v pozvánce (formát PDF; velikost 86 kB)

OPPS ČR-PR – informace k čerpání finančních prostředků ERDF

Vedoucí Technického sekretariátu v Olomouci jménem úřadujícího předsedy Monitorovacího výboru Programu sděluje, že vzhledem k vyčerpání prostředků ERDF pro všechny oblasti podpory OPPS ČR-PR 2007–2013 je pozastaveno přijímání žádostí o poskytnutí dotace. Žadatelům se tedy nedoporučuje připravovat nové žádosti. Toto stanovisko bude upřesněno po konání příštího Monitorovacího výboru, který proběhne dne 5. listopadu t. r. a rozhodne o žádostech podaných v oblastech podpory 2.1 – Podpora podnikání, 3.2 – volnočasové aktivity a ukončení příjmu žádostí. Aktuální informace doporučujeme sledovat na webových stránkách OOPPS ČR-PR.

OPPS ČR-PR – Soutěž o nejinspirativnější projekt má své výsledky

Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný technický sekretariát v březnu 2013, bylo seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu.

Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2012. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování. Celkem bylo nominováno 20 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. Celkem bylo odevzdáno 427 platných hlasů. Společný technický sekretariát děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli, jak při výběru projektů, tak hlasujícím a autorům zajímavých komentářů.

Výsledky hlasování:

 1. Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí
 2. Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách
 3. Česko-polská taneční akademie
 4. VIA FABRILIS – cesta řemeslných tradic
 5. S přírodou a tradicemi společně
 6. "Na kole k sousedům"
 7. Jizersko-Jakuszycká magistrála
 8. Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki
 9. Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu Nisa
 10. Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města

OPPS ČR-PR – Výroční akce Programu Kudowa - Zdrój

Ve dnech 15.–16. 5. 2013 proběhla v Kudowě – Zdrój (PL) Výroční akce Programu, které se zúčastnili zástupci implementačních institucí Programu, mj. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva pro regionální rozvoj Polské republiky, Společného technického sekretariátu, krajských a maršálkovských úřadů, euroregionů, dále žadatelé a příjemci Programu a další hosté.

Cílem akce bylo seznámení veřejnosti a osob zapojených do realizace Programu s jeho dosavadními výsledky a zajímavostmi česko-polského příhraničí. Bližší informace k proběhnuté Výroční akci Programu jsou k dispozici na webových stránkách OOPPS ČR-PR.

OPPS ČR-PR – výsledky 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu

11. zasedání Monitorovacího výboru programu proběhlo dne 11. června 2013 v Racibórzi (PL). Před tímto zasedáním bylo předloženo 28 žádostí o dotaci, z nichž 21 bylo zaregistrováno a tedy projednáváno na tomto MV. Doporučeno k financování bylo 12 žádostí. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách OOPPS ČR-PR v sekci Zasedání MV.

MV schválil také Výroční zprávu za rok 2012 a stanovil termín projednání žádostí podaných do 17. června t. r. v oblastech podpory 2.1 – Rozvoj podnikatelského prostředí a 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit na počátek listopadu 2013.

OPPS ČR-PR – Zdůvodnění k uzavírání Smluv o projektu

Vzhledem ke skutečnosti, že na české straně došlo k několika novelizacím zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je nutná také úprava textů Smlouvy o projektu i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o rozsáhlejší změny článků věnovaných veřejným zakázkám, kontrole, opatření k nápravě, sankcím a dodržování ustanovení Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce dotace. Z tohoto důvodu dochází k časovému posunu uzavření Smluv a vydání Rozhodnutí k projektům schváleným na Monitorovacím výboru v Liberci ve dnech 29.–30. 1. 2013 a případně i u dalších projektů, které byly doporučeny na dřívějších Monitorovacích výborech jako náhradní a na jejichž realizaci jsou již díky úsporám k dispozici finanční prostředky. K přípravě Smluv a Rozhodnutí dojde okamžitě poté, co budou změny ve vzoru Smlouvy a Rozhodnutí schváleny Monitorovacím výborem v rámci tzv. oběžné procedury.

OPPS ČR-PR – Vyhlášena soutěž o nejvíce inspirativní projekt

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013 Společný technický sekretariát vyhlašuje Soutěž o nejvíce inspirativní projekt, jehož realizace byla ukončena do konce roku 2012. Na webových stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v sekci Novinky je umístěna informace o soutěži a seznam nominovaných projektů regionálními subjekty. Široká veřejnost má možnost hlasovat do 21. dubna 2013. Výsledky soutěže budou zveřejněny na Výroční akci Programu, která se bude konat 15. a 16. května 2013 v Kudowě Zdroji v Polské republice.

Přeshraniční spolupráce – poslední šance získat dotace pro cestovní ruch

V Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR jsou k dispozici poslední finanční prostředky pro oblast podpory 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu. Vzhledem k úsporám finančních prostředků z již realizovaných projektů Monitorovací výbor na svém lednovém zasedání v Liberci rozhodl o pokračování výzvy v této oblasti podpory. Předpokládá se sběr projektů zaměřených na naplnění monitorovacího ukazatele "Počet nových nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu". Žadatelé mají možnost podávat projektové žádosti do 2. dubna 2013. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR. Dále mají žadatelé možnost využít osobních konzultací u regionálních subjektů na české a polské straně hranice a společných konzultací na Společném technickém sekretariátu v Olomouci.

Tato informace se netýká projektů předkládaných do Fondu mikroprojektů.

Česká republika dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za celkem 5 programů přeshraniční spolupráce – s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Rakouskem, se Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem Sasko. Ve statistikách zveřejněných Evropskou komisí figurují mezi třemi nejúspěšnějšími programy dva z České republiky. Česko-polský program se umístil na 2. místě a česko-bavorský program na 3. místě.

OPPS ČR-PR 2007–2013 – výsledky 10. zasedání Monitorovacího výboru v Liberci

Ve dnech 29.–30. 1. 2013 proběhlo v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru v rámci OPPS ČR-PR. Projednáváno bylo 59 zaregistrovaných projektových žádostí z 85 předložených v termínu do 17. 9. 2012. Monitorovací výbor doporučil k financování 39 projektových žádostí, jejich přehled včetně navázání finančních prostředků je k dispozici na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013 v sekci "Zasedání MV".

OPPS ČR-PR 2007–2013 – termíny pro předkládání žádostí v oblasti podpory 2.2, 2.1 a 3.2

Po 10. zasedání Monitorovacího výboru v Liberci v rámci OPPS ČR-PR nadále trvá výzva pro předložení žádostí v oblastech podpory 2.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu, 2.1 – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a 3.2 – Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit.

V oblasti podpory 2.2 lze předkládat pouze projekty investičního charakteru – bližší informace včetně potřebné dokumentace jsou k dispozici na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013. Termín pro předložení žádostí je stanoven na 2. dubna 2013.

Termín přijímání projektových žádostí do oblastí podpory 2.1 a 3.2 je stanoven na 17. června 2013. Projekty předložené v tomto termínu budou projednávány na zasedání Monitorovacího výboru v říjnu 2013.

Tato informace se netýká projektových žádostí předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů. O podrobnější informace k předkládání projektových žádostí a podmínkách Fondu mikroprojektů se žadatelé mají možnost informovat u příslušných euroregionů.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika
2007–2013 – informační semináře pro žadatele

Společný technický sekretariát ve spolupráci s Infobodem a zástupci řídícího a národního orgánu pořádají informační semináře pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská Republika - Česká republika 2007–2013. Semináře se konají ve dnech 14. 1. 2013 v Žilině a 15. 1. 2013 v Brně.

OPPS ČR-PR 2007–2013 – aktuální informace pro žadatele

Ve dnech 29.–30. 1. 2013 proběhne v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru , který mj. rozhodne o přidělení finanční podpory registrovaným projektovým žádostem. Seznam doporučených projektů bude zveřejněn na stránkách Programu začátkem února 2013.

Dále oznamujeme, že došlo k obnovení financování přeshraničního programu OPPS ČR-PR 2007–2013. Dne 31. prosince 2012 obdržel Řídící orgán OPPS ČR-Polsko oficiální informaci, že byly na speciální účet Programu vedeného u České národní banky převedeny ze strany Evropské komise dříve pozdržené finanční prostředky ze dvou loňských žádostí o průběžnou platbu v celkové výši 38 950 402,46 €. Tímto krokem skutečného uvolnění plateb od Evropské komise, po předchozím schválení nápravných kroků přijatých ze strany České republiky (viz předchozí informace zveřejněná na tomto místě 5. října 2012) tedy bude od počátku roku 2013 znovu obnoveno regulérní vypořádávání schválených žádostí o platbu ve smyslu platných programových pravidel.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika
2007-2013 - výzva na předkládání žádostí o finanční podporu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako řídící orgán ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o finanční podporu. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 8. února 2013 do 14:00 hod.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 10. výzva

Dne 18. 12. 2012 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Bližší informace najdete v pozvánce (formát PDF; velikost 167 kB).

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Informace pro předkladatele projektů

V termínu pro předkládání projektových žádostí do 17. 9. 2012 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 pro zasedání Monitorovacího výboru, které se bude konat na přelomu ledna a února v roce 2013, bylo předloženo 83 projektů. Aktuální informace jsou k dispozici v sekci Newsletter na stránkách Programu.

Uvedené informace se netýkají projektových žádostí předkládaných v rámci Fondu mikroprojektů. O podrobnější informace k předkládání projektových žádostí a podmínkách se žadatelé mají možnost informovat u příslušných euroregionů.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 9. výzva

Dne 5. 10. 2012 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Bližší informace najdete v pozvánce (formát PDF; velikost 167 kB).

OPPS ČR-PR 2007-2013 - PPŽ č. 5 - Metodický pokyn č. 2

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn Řídícího orgánu č. 2 k Příručce pro žadatele verze č. 5. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.
Metodickým pokynem dochází ke změně v příloze č. 3 Příručky pro žadatele - Seznam vhodných partnerů.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Manuál vizuální prezentace

V sekci Publicita byl umístěn nový Manuál vizuální prezentace včetně přílohy.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - aktuální informace pro žadatele

V sekci Příručka pro příjemce dotace byl umístěn "Přehled změn veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách". Přehled změn veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým příjemcům podpory v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 lépe se orientovat v jakém období od počátku realizace programu, platila jaká pravidla. 1. list souboru obsahuje přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou, 2. list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.

OPPS ČR-PR 2007-2013 – aktuální informace pro žadatele

V rámci OPPS ČR-PR je na stránkách Programu v sekci Příručka pro žadatele umístěna verze Metodického pokynu Řídícího orgánu č. 1 k Příručce pro žadatele (verze č. 5).
Pro podání projektových žádostí v tomto operačním programu je aktuální termín 17. září 2012. Stále je možnost konzultací projektových záměrů, jak na Regionálním subjektu (Moravskoslezský kraj) tak na Společném technickém sekretariátu v Olomouci, kde je podmínkou, že konzultace proběhnou do 31. 8. 2012 a za společné účasti českých a  polských partnerů projektů. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - vyhlášení soutěže "Přeshraniční spolupráce v objektivu"

Centrum pro regionální rozvoj ČR - Společný technický sekretariát v Olomouci vyhlásil další fotografickou soutěž "Přeshraniční spolupráce v objektivu".
Cílem soutěže je prezentace nejzajímavějších projektů realizovaných v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika - Polsko prostřednictvím fotografie.
Fotografie lze přihlašovat ve třech soutěžních kategoriích - společenské akce, infrastruktura a jiné. Bližší informace k soutěži naleznete na www.cz-pl.eu v sekci Novinky.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - příspěvky k Výroční aktivitě

Na webové stránce CZ-PL Cíl3 v sekci "Příspěvky k Výroční akci 2012" můžete vyjádřit své názory k proběhlé Výroční akci Programu. Akce se uskutečnila v polském Jarnołtówku ve dnech 29. - 30. 5. 2012.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - výsledky fotosoutěže

Výsledky ukončené fotosoutěže o nejinspirativnější projekt jsou již známy a byly představeny v polském Jarnoltowku dne 29. 5. 2012 u příležitosti konání Výroční aktivity v rámci Programu. Seznam přihlášených projektů, jejichž realizace byla ukončena k 31. 12. 2011, a pořadí projektů z hlasování je k dispozici na webových stránkách programu.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - výzva pro předkládání žádostí

Připomínáme, že další termín pro předkládání žádostí v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 byl MV v listopadu 2011 stanoven na 17. září 2012. Potenciální žadatelům zbývají 4 měsíce pro zpracování a přípravu svých projektových záměrů. Stále je možnost využít nabízených seminářů a workshopů a i osobních konzultací.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - soutěž o nejinspirativnější projekt

Dne 30. 4. 2012 byla ukončena "Soutěž o nejinspirativnější projekt" v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Poděkování patří nejen těm, kteří do soutěže přihlásili své projekty, ale i všem hlasujícím. Děkujeme také za postřehy k projektům. Celkem se do soutěže zapojilo více než 1 600 hlasujících, což signalizuje jak velký počet příznivců jednotlivých projektů, tak i celkový zájem o dění v našem Programu. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci Výroční akce 2012 v závěru května a poté zveřejněny na internetových stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - výroční akce 2012

V sekci "Výroční akce 2012" byla umístněna pozvánka na Výroční akci s podrobným programem a  s formulářem k přihlášení na tuto akci. Výroční akce 2012 se uskuteční v polském Jarnoltówku od 29.  5.  do 30. 5. 2012. Veškeré informace pro účast na této akci jsou k dispozici na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce v sekci Výroční akce 2012.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Newsletter

V sekci "Newsletter" je umístěn aktuální květnový Newsletter Společného technického sekretariátu, kde naleznete aktuální informace k Výroční akci 2012 a k pokračující výzvě v OPPS ČR-PR 2007-2013.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 8. výzva

Dne 10. 5. 2012 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele (formát PDF; velikost 70 kB), kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informační seminář, konzultační den

Dne 12. 4. 2012 se uskuteční informační Seminář a Konzultační den pro potenciální žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Informační seminář je určen pro "začátečníky" programu. Na tento seminář bude navázáno Konzultačním dnem. V případě velkého zájmu žadatelů bude konzultační den pokračovat 13. 4. 2012.
Bližší informace naleznete v pozvánce nebo na stránce CZ-PL Cíl3 - Soubory v kategorii Workshopy, konzultační dny.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 7. výzva

Dne 21. 3. 2012 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele (formát PDF; velikost 70 kB), kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013

OPPA ČR-PR 2007-2013 - soutěž "Přeshraniční spolupráce v objektivu"

Centrum pro regionální rozvoj ČR - Společný technický sekretariát vyhlašuje fotografickou soutěž "Přeshraniční spolupráce v objektivu". Tématem soutěže je zachycení výsledků realizace OPPS ČR-PR 2007-2013 objektivem fotoaparátu. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které budou splňovat podmínky soutěže. Podrobnosti naleznete v Pravidlech fotografické soutěže.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - finanční alokace Programu

Aktuální informace o zbývajících finančních prostředcích v jednotlivých oblastech podpory a termínu předkládání projektových žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách Programu. Monitorovacím výborem v listopadu 2011 byl stanoven termín pro předkládání žádostí na září 2012. Potenciální žadatelé mají 10 měsíců pro zpracování a přípravu svých projektových záměrů. Pro kvalitní zpracování žádostí mohou žadatelé využít možností osobních konzultací a plánovaných workshopů, které se uskuteční v prvním pololetí tohoto roku.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - nové finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní řízení

Dne 1. ledna 2012 vstoupily v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách programu v sekci Dokumentace - Legislativa.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - metodický pokyn č. 2 k PPP verze č. 4

V sekci Příručka pro příjemce dotace byla umístěna verze Metodického pokynu ŘO č. 2_PPP verze 4. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Příspěvky k Výroční akci 2011 v Harrachově

Ve dnech 13. - 14. 9. 2011 se v Harrachově uskutečnila Výroční akce 2011, svůj názor k této akci můžete vyjádřit v sekci "Příspěvky k Výroční akci 2011".

OPPS ČR-PR 2007-2013 - výsledky 8. zasedání Monitorovacího výboru

Ve dnech 15. a 16. 11. 2011 proběhlo 8. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Na stránkách Programu v sekci "Zasedání MV" pod "MV Třinec" byl umístěn přehled doporučených projektů společně s tabulkou navázání finančních prostředků a s dalšími informacemi ke kontinuální výzvě pro rok 2012.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 6. výzva

Dne 16. 11. 2011 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele (formát PDF; velikost 71 kB), kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - 8. zasedání Monitorovacího výboru

8. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 proběhne ve dnech 15. a 16. 11. 2011. Na zasedání budou projednávány projektové žádosti předložené v termínu do 15. 6. 2011.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Výroční akce Programu

Jménem Řídícího a Národního orgánu Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 jste srdečně zváni na Výroční akci Programu, která proběhne ve dnech 13.-14. 9. 2011 v Harrachově. Cílem akce je seznámit veřejnost a osoby zapojené do implementace Programu nejen s jeho dosavadními výsledky a plánovanými postupy, ale také nabídnout zajímavá setkání. Bližší informace k akci a přihláška jsou k dispozici na stránkách Programu v sekci Výroční akce 2011.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 - Semináře pro žadatele ve Zlíně a v Žilině

Dne 5. 8. 2011 ve Zlíně a dne 8. 8. 2011 v Žilině se uskuteční školící semináře pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013. Bližší informace včetně pozvánek a registračních formulářů na semináře najdete na stránkách programu www.sk-cz.eu.

OPPS SR-ČR 2007-2013 - výzva k předložení žádostí o finanční příspěvek

Ministerstvo hospodářství a rozvoje venkova Slovenské republiky jako Řídící orgán pro Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 vyhlásilo 1. července 2011 výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 31. října 2011 do 14:00 hod. Aktuální informace včetně potřebné programové dokumentace jsou k dispozici žadatelům na stránkách programu SK-CZ.EU.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace předkladatelům projektů

Dne 15. června 2011 byl konečným termínem pro předložení projektových žádostí v rámci OPPS ČR - PR. Na stránkách programu v sekci "Novinky" jsou uvedeny potřebné informace k postupu při hodnocení projektových žádostí.

Operační program přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-2013 - seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 5. výzva

Dne 13. 7. 2011 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace pro žadatele

S blížícím se termínem předložení projektových žádostí v rámci OPPS ČR-PR mají žadatelé možnost využít konzultací projektových záměrů na Společném technickém sekretariátu v Olomouci. Konzultace budou probíhat do 31. 5. 2011. Doporučuje se konzultace zúčastnit se svým projektovým partnerem. Více informací o programu naleznete na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Náležitosti dokladování

Na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky je vyvěšena aktuální verze náležitostí dokladování platná od 4. 4. 2011.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - proběhl workshop a konzultační den

Proběhlého workshopu v Bielsko-Biale, PL (22. 3. 2011) a konzultačního dne v Ostravě (24. 3. 2011) se v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce zúčastnili potenciální žadatelé, kteří měli možnost konzultovat své konkrétní projektové záměry. Workshop a konzultační den uspořádali ve spolupráci zástupci Centra pro regionální rozvoj - Společného technického sekretariátu Olomouc, Úřadu Slezského vojvodství v Bielsko-Biale a Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Termín pro předložení projektových žádostí v tomto programu je 15. 6. 2011. Finanční prostředky v celkové výši cca 10 mil. EUR jsou dostupné v oblastech podpory 1.2 Ochrana životního prostředí, 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí, 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí a 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Bližší informace naleznete na OPPS ČR - PR 2007 - 2013.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - workshopy, konzultační den

Poslední možnost pro předložení žádostí do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR je do 15. 6. 2011 Pro žadatele budou ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj, Společným technickým sekretariátem a Moravskoslezským krajem uspořádány ve dnech 22.-24. 3. 2011 workshopy a konzultační den. Workshopy proběhnou v Bielsko-Biale (PL), Českém Těšíně a konzultační den bude uspořádán v Ostravě. Bližší informace k registraci budou dispozici na www.cz-pl.eu v sekci "Semináře, workshopy, konzultační dny". Zájemci se mohou konzultace zúčastnit se svými projektovými partnery.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Metodický pokyn ŘO č. 1 - PPP - verze č. 3

V sekci Příručka pro příjemce dotace byla umístěna verze Metodického pokynu ŘO č. 1_PPP verze 3. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.

OPPS SR-ČR 2007-2013 - oznámení změn, vyplývajících z výsledků komunálních voleb

Řídící orgán OPPS SR-ČR upozorňuje všechny příjemce/partnery z veřejné správy, že v důsledku komunálních voleb v roce 2010 je nutné, aby v případě změny statutárního zástupce partnera zaslali jmenovací dekret a případně i novou přílohu č. 4 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory. Více informací najdete v aktualitách na stránce SK-CZ.EU.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - PPŽ verze č. 4 - metodický pokyn č. 1

V sekci Příručka pro žadatele byl umístěn Metodický pokyn ŘO č. 1_PPŽ verze 4.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - PPŽ - změna přílohy

V sekci Příručka pro žadatele byla v přílohách Příručky pro žadatele opravena a nově umístěna příloha č. 14b Tabulka pro výpočet finanční mezery. V předešlé verzi byl chybně definován sloupec "zůstatková hodnota".

OPPS SR-ČR 2007-2013 - oznámení o aktualizaci uživatelské příručky pro příjemce

Na oficiálních stránkách programu OPPS SR-ČR 2007-2013 byla vyvěšena aktuální příručka pro příjemce (verze 2), která je v platnosti od 10. 11. 2010. Více informací najdete v aktualitách na stránceSK-CZ.eu.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace

Dne 15. 11. 2010 proběhla v Olomouci v rámci OPPS ČR-PR Výroční konference 2010. Prezentace z této konference jsou k dispozici na stránce Cíl 3 2007-2013. Dne 16. 11. 2010 v návaznosti na Výroční konferenci proběhlo 6. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru, který stanovil konečný termín pro předkládání projektových žádostí v rámci OPPS ČR-PR, které budou projednávány Monitorovacím výborem v roce 2011, na 15. 6. 2011.
Bližší informace jsou k dispozici na stránce OP přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007-2013.

OPPS SR - ČR 2007 - 2013 - Informační seminář Fondu mikroprojektů

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci se Správcem Fondu mikroprojektů - Regionem Bílé Karpaty pořádají dne 8. 12. 2010 informační seminář u příležitosti 4. výzvy k předkládaní žádostí o finanční příspěvek do Fondu mikroprojektů v česko-slovenském příhraničí. Bližší informace o semináři a Fondu mikroprojektů naleznete na Regionální rozvojová agentura Východní Moravy - www.rravm.cz.

OPPS ČR-PR 2007–2013 - Seminář pro potenciální žadatele

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem Olomouc pořádá Seminář pro potenciální žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, který se uskuteční v pondělí dne 25. 10. 2010 v budově krajského úřadu.

Program semináře bude zaměřen na informace jak připravit dobrý projekt, na posílení absorpční kapacity při čerpání finančních prostředků v oblastech podpory 2.1, 2.3, 3.1 a 3.2 a na příklady úspěšných projektů. Žadatelé mohou po ukončení semináře využít konzultací ke svým konkrétním projektovým záměrům.

Přihlásit se na tento seminář je možno do 22. 10. 2010 prostřednictvím e-mailu: jana.bartoskova@msk.cz

OPPS ČR-PR 2007–2013 - Výroční konference - Olomouc, 15. listopadu 2010

15. listopadu 2010 se v Olomouci uskuteční Výroční konference v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 za účasti zástupců Evropské komise, Řídícího orgánu, Národního orgánu, Společného technického sekretariátu, Krajských úřadů, Maršálkovských úřadů, Euroregionů, žadatelů, příjemců a veřejnosti.
Cílem konference bude seznámení účastníků s aktuálními informacemi týkajícími se realizace Programu a jeho propagace.
Pozvánka s podrobným programem setkání a dalšími informacemi bude vyvěšena v nejbližší době

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Příručka pro žadatele - verze 4

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 v sekci Dokumentace - Příručka pro žadatele byla umístněna aktuální verze Příručky pro žadatele - verze č. 4 spolu s přílohami.

OPPS ČR–PR 2007–2013 – Příručka pro příjemce – verze č. 3

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 v 3sekci Dokumentace – Příručka pro příjemce dotace byla umístněna nová verze č. 33 Příručky pro příjemce dotace spolu se 3 přílohami.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Fond mikroprojektů

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v sekci Fond mikroprojektů byla umístěna aktuální verze dokumentu "Přehled čerpání prostředků na mikroprojekty k 30. 6. 2010" a "Termíny Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007 - 2013 v jednotlivých euroregionech".

OPPS ČR–PR 2007–2013 – PPP – Metodický pokyn č. 5

Metodický pokyn ŘO č. 2 PPP verze 2 – v sekci Dokumentace – Příručka pro příjemce dotace byla umístěna verze Metodického pokynu ŘO č. 5_PPP verze 2. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí příslušného dokumentu před jeho vlastní aktualizací.

OPPS SR-ČR 2007–2013 – 4. Zasedání Společného monitorovacího výboru

Ve dnech 10.–11. 6. 2010 se ve Velkých Karlovicích (ČR) konalo 4. zasedání Společného monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013. SMV po třetí schvaloval projekty česko-slovenské přeshraniční spolupráce. K rozhodnutí o výběru Žádostí o finanční příspěvek bylo předloženo celkem 101 žádostí. Bližší informace jsou k dispozici v aktualitách na SK-CZ.EU

OPPS ČR–PR 2007-2013 – upozornění pro žadatele

Upozornění pro žadatele, kteří v současné době připravují projekty do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.

Došlo ke stažení Příručky pro žadatele z důvodu aktualizace jejího textu v návaznosti na změny, které byly provedeny v Programovém dodatku. Nejvíce změn bylo provedeno v kapitole týkající se způsobilých výdajů. Nová pravidla platí dnem zveřejnění aktualizované verze Programového dodatku, tj. ode dne 6. 5. 2010.

OPPS SR–ČR 2007 – 2013 – oznámení o zrušení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ke dni 30. 6. 2010

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že ve smyslu zákona č. 37/2010 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizaci činnosti vlády a organizaci ústřední státní správy ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ke dni 30. 6. 2010 zrušeno. Více informací na SK-CZ.EU.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Výstupy z 5. zasedání Monitorovacího výboru

Dne 27. - 28. 04. 2010 proběhlo v polské Opoli 5. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Pro toto zasedání MV bylo předloženo celkem 140 projektových žádostí a další 4 žádosti po stanoveném termínu. Ty nebyly kontrolovány a hodnoceny. Registrováno a projednáno na Monitorovacím výboru bylo celkem 110 žádostí. MV na svém zasedání doporučil celkem 72 projektů (z toho 12 náhradních projektů pro oblasti podpory 1.3 a 2.2 ).

V sekci "Schválené projekty ČR-PR" jsou zveřejněny seznamy projektů za celou hranici a za Moravskoslezský kraj, které byly Monitorovacím výborem projednány a doporučeny k financování z ERDF včetně případné podmínky. Úspěšní i neúspěšní Vedoucí partneři budou nejpozději do 3 týdnů vyrozuměni dopisem ze strany JTS.

Vzhledem k tomu, že prostředky v oblasti podpory 1.3 - Prevence rizik a 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu již byly vyčerpány a MV pro případné úspory doporučil dostatečné množství náhradních projektů, nedoporučujeme připravovat pro tyto oblasti podpory žádné žádosti.

MV stanovil konečný termín pro předkládání žádostí, které budou projednány na MV v roce 2011, na druhé čtvrtletí 2011.

V souvislosti s tím, že MV odsouhlasil změny v Programovém dodatku budou aktualizovány také navazující dokumenty, zejména Příručka pro žadatele. Z tohoto důvodu doporučujeme s přípravou projektů vyčkat až do doby zveřejnění aktualizované verze Příručky.

OPPS ČR–PR 2007–2013 – převod prostředků mezi prioritními osami

Evropská komise schválila převod prostředků ERDF určených pro Program mezi prioritními osami – viz. tabulka. Rozvržení do jednotlivých oblastí podpory potvrdí Monitorovací výbor na svém jednání koncem dubna t. r.

Oblast podporyAlokacePřesunNově prostředky ERDF
Osa 170 226 99011 400 00081 626 990
Osa 279 005 364-9 400 00069 605 364
Osa 357 059 430-2 000 00055 059 430

OPPS ČR–PR 2007–2013 – přehled čerpání prostředků na mikroprojekty

V sekci Fond mikroprojektů byla umístěna aktuální verze dokumentu "Přehled čerpání prostředků na mikroprojekty k 28. 2. 2010".

OPPS ČR-PR 2007-2013 - pozastavení výzev k doplnění projektových žádostí

Informujeme, že zasílání výzev k doplnění projektových žádostí se mezi Vánočními svátky pozastavuje. Další výzvy budou zasílány od 4. 1. 2010.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - aktuální informace

Fond mikroprojektů

V sekci Fond mikroprojektů byla umístěna aktuální verze dokumentu "Termíny Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013 v jednotlivých euroregionech".

Metodický pokyn č. 3 PPP

V sekci Programové dokumenty byl umístěn 3. metodický pokyn ŘO k PPP. Týká se právního navázání prostředků a také aktualizace příloh, které v září schválil Monitorovací výbor.

Zasedání Monitorovacího výboru

Informujeme, že datum konání Monitorovacího výboru v roce 2010 bylo stanoven na 27.-28. 4. 2010.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 – Semináře pro žadatele v Třenčíně a ve Zlíně

Dne 14. 12. 2009 v Trenčíně a dne 11. 1. 2010 ve Zlíně se uskuteční školící semináře pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 - 2013. Bližší informace včetně pozvánek na semináře najdete na stránkách programu SK-CZ.EU.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Dokument potvrzující zabezpečení spolufinancování polskými partnery

Informujeme, že již při první zběžné kontrole projektů předložených v termínu do 20. listopadu 2009 bylo zjištěno, že v mnoha případech polští partneři nedoložili k žádosti relevantní dokument potvrzující zajištění spolufinancování projektu.

Společný technický sekretariát připomíná, že polští partneři, kteří nemohli přiložit k žádosti o dofinancování ověřenou kopii přijatého rozpočtového usnesení na daný rok (projekty na dobu jednoho roku) nebo ověřenou kopii usnesení o rozpočtu na příslušný rok včetně limitů výdajů na dlouhodobé investiční programy (víceleté projekty), jsou povinni doložit k žádosti o dofinancování prohlášení o zabezpečení prostředků společně s usnesením zastupitelstva obce nebo jiného orgánu (v závislosti na žadateli). Usnesení musí obsahovat název projektu a částku, která odpovídá výši spolufinancování.

JTS doporučuje, aby si všichni partneři znovu ověřili, zda předložili společně s projektovou žádostí vyžadované dokumenty. Jejich seznam je uveden v Příručce pro žadatele v části 8.1.5.

Partnerům, kteří nepředložili všechny potřebné přílohy, doporučujeme aby si co nejrychleji připravili prohlášení o zabezpečení prostředků společně s usnesením příslušného orgánu. Po obdržení výzvy k doplnění žádosti se může stát, že nebudou mít dostatek času k přípravě potřebných dokumentů.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 – Informace o vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o finanční podporu

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja jako Řídící orgán pro Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlašuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termím uzávěrky přijímání žádostí je 5. února 2010.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 – Informace o žádostech přijatých v 1. výzvě Fondu mikroprojektů

Dne 15. 10. 2009 byl ukončen příjem Žádostí o finanční příspěvek podávaných v rámci 1. výzvy v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Subjekty územní správy, školy, neziskové organizace a další oprávnění žadatelé měli možnost podat žádosti o podporu svých projektů v oblasti přeshraničních aktivit zaměřených na kulturní aktivity, místní demokracii, lidské zdroje, plánovací a rozvojové studie, hospodářský rozvoj, životní prostředí, cestovní ruch a komunikaci. Tabulku přijatých Žádostí o finanční příspěvek najdete v odkazu níže.
Další bližší informace o Fondu mikroprojektů SR-ČR naleznete na stránkách Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.

OPPS ČR-PR 2007-2013 – Informace

Změny v projektu – sekci Změny v projektu byla umístěna nová verze tabulky pro změnu rozpočtu projektu. Metodický pokyn ŘO č. 2 PPP verze 2 – v sekci Programové dokumenty byla umístěna verze Metodického pokynu ŘO č. 2_PPP verze 2. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí Příručky pro příjemce dotace, před vydáním její nové verze. Po vydání tohoto Metodického pokynu je platný text kapitoly 4.1 uvedený v Metodickém pokynu, nikoli text z 2. verze PPP.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Oznámení k přílohám zabezpečující spolufinancování projektu

Žadatelé mohou předkládat přílohy potvrzující zajištění spolufinancování projektu také v národních měnách v souladu s rozhodnutím Řídícího orgánu. V nejbližších dnech bude vydán metodický pokyn, který bude aktualizovat zápis v Příručce pro žadatele.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Fond mikroprojektů

V sekci Fond mikroprojektů byly umístěny aktuální verze dokumentů "Přehled čerpání prostředků na mikroprojekty k 31. 10. 2009" a "Termíny Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007 - 2013 v jednotlivých euroregionech".

OPPS ČR-PR 2007-2013 – Aktualizace Programového dodatku

V sekci programové dokumenty byla umístěna aktuální 4. verze Programového dodatku společně s přílohami. Verze 4. Programového dodatku byla schválena na 4. zasedání Monitorovacího výboru ve Wisłe. Přílohy Programového dodatku ve kterých došlo ke změnám jsou přílohy č. 11, 12, 13, 14, 17, 18 a 19.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - výstupy z Výroční konference 2009

Dne 22. 9. 2009 proběhla v polském městě Wisla v rámci OPPS ČR-PR Výroční konference 2009. Prezentace z této konference jsou k dispozici na webové stránce Výroční konference 2009.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informace

V případě změny termínu plánovaných milníků projektu, údajů týkajících se výběrových řízení či kontaktních údajů (včetně statutárních orgánů VP) je Vedoucí partner povinen předložit změny na JTS a také příslušnému kontrolorovi (vojvodský úřad a pobočky CRR) nejpozději posledního dne daného monitorovacího období, ve kterém dojde ke změně. Změny musí být odsouhlasené a zanesené do IS Monit před založením dílčí zprávy v aplikaci Benefit7.

Příručka pro příjemce, verze 2, 09. 02. 2009, část 4. 1

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem Olomouc pořádá dne 21. 10. 2009 konzultační den pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.
Závaznou přihlášku o konzultace k projektovým záměrům zasílejte do 15. října 2009 prostřednictvím e-mailu jana.bartoskova@msk.cz, petr.zajac@msk.cz nebo cesko-polsko@msk.cz.
Přihláška ke stažení (formát MS Word; 155 kb)
Přihláška ke stažení (formát Open Document; 137 kb)

Dne 22. 9. 2009 se v polském městě Wisła uskuteční Výroční konference v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 za účasti zástupců Evropské komise, Řídícího orgánu, Národního orgánu, Společného technického sekretariátu, Krajských úřadů, Maršálkovských úřadů a Euroregionů, žadatelů, příjemců a veřejnosti.

Obsahem konference bude seznámení účastníků s aktuálními informacemi týkajícími se realizace Programu, zhodnocení postupu Programu Evropskou komisí, vystoupení zástupců Euroregionů s informacemi týkajícími se postupu realizace Fondu mikroprojektů. Vystupující se zamyslí nad přidanou hodnotou přeshraniční spolupráce, dalším postupem Programu a v závěru konference proběhne panelová diskuze týkající se této problematiky.

Bližší informace ke konferenci naleznete na stránkách Výroční konference 2009.

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Metodický pokyn ŘO č. 1_PPP verze 2

V sekci Programové dokumenty byl k Příručce pro příjemce dotace verze 2 umístěn Metodický pokyn Řídícího orgánu č. 1_PPP verze 2. Metodický pokyn představuje oficiální dokument, prostřednictvím kterého dochází k aktualizaci vybraných částí Příručky pro příjemce dotace, před vydáním její nové verze. Po vydání tohoto Metodického pokynu je platný text kapitoly 4.4 uvedený v Metodickém pokynu, nikoliv text z 2. verze Příručky pro příjemce dotace.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci se Správcem - Regionem Bílé Karpaty pořádají dne 25. 8. 200910. 9. 2009 informační semináře u příležitosti 1. výzvy k předkládaní žádostí o finanční příspěvek do Fondu mikroprojektů v česko-slovenském příhraničí. Zájemci o informační semináře svoji účast potvrdí e-mailem: fmp@rramv.cz nebo telefonicky:573 776 201. Další bližší informace o seminářích a Fondu mikroprojektů naleznete na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem Olomouc pořádá "Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika", který se uskuteční v úterý dne 9. 9. 2009 v budově krajského úřadu. Program semináře bude zaměřen na základní informace o Programu, na posílení absorpční kapacity při čerpání finančních prostředků v oblastech podpory 2.1, 2.3 , 3.1 a na užitečné informace, jak připravit kvalitní projektovou žádost. Přihlášku na tento seminář zašlete do 28. 8. 2009.

Fond mikroprojektů – výzva č. 1 na předkládání žádostí – Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Trenčínským samosprávným krajem vyhlásili výzvu na předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů. Aktuální znění výzvy a Příručku pro žadatele naleznete na stránkách OPPS SR-ČR.

Aktualizace Metodické příručky způsobilých výdajů - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Na stránkách OPPS ČR-PR byla v sekci Metodiky byla umístěna aktualizovaná verze Metodické příručky způsobilých výdajů spolu s Pracovním dokumentem (COCOF 09/0025/00-EN_cz).

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 - Změny v projektu

V sekci změny v projektu byla umístěna tabulka pro změnu rozpočtu a byly doplněny nové informace týkající se změn termínu zadávacího řízení a vyhlašování veřejných zakázek.

Aktualizace termínů Fondu mikroprojektů v euroregionech – Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

V sekci Fond mikroprojektů je k dispozici aktualizovaná tabulka s názvem "Termíny FM ve všech euroregionech" k 11. 5. 2009.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 – Příručka pro příjemce

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 je v části "Materiály a dokumenty" zveřejněná aktuální Příručka pro příjemce spolu s přílohami této příručky.

Schválené projekty v rámci 2. kola Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Ve dnech 8. – 9. 4. 2009 se konalo v Trnavě 3. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika pro období 2007 – 2013. Podrobné informace a seznam projektů doporučených Monitorovacím výborem k financování jsou zveřejněny na stránkách: Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Schválené projekty v rámci 2. kola výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Ve dnech 16. - 17. 3. 2009 se konalo v Pardubicích 3. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007 - 2013. Na tomto zasedání Monitorovacího výboru bylo projednáno 97 projektových žádostí z celkového počtu 139 na celé hranici podporovaného území. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách OPPS ČR - PR 2007 - 2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - Programové dokumenty - aktuální informace

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v sekci Programové dokumenty byla umístěna verze 2 Příručky pro příjemce dotace a Přílohy Příručky pro příjemce dotace.
Příručka pro žadatele verze 3 je v současné stažena z důvodu probíhající aktualizace textu. Nová verze bude zveřejněna v nejbližších dnech.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 Příručka pro žadatele verze 3 a Přílohy příručky pro žadatele verze 3

Na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 v sekci Programové dokumenty byla umístěna Příručka pro žadatele verze 3 a Přílohy Příručky pro žadatele verze 3.

Školení na Benefit 7 pro potenciální žadatele z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

V březnu 2009 se uskuteční Školení na Benefit 7 pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013, které pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z důvodu omezené kapacity školící místnosti se mohou zájemci o toto školení přihlásit v termínu do 31. 1. 2009 prostřednictvím přihlášky na e-mailovou adresu: cesko-polsko@msk.cz. Termín školení bude následně upřesněn.
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát OpenDocument; velikost 135 kB)
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát PDF; velikost 75 kB)
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát MS Word; velikost 145 kB)

Aktualizace termínů Fondu mikroprojektů v euroregionech

Aktualizace termínů Fondu mikroprojektů v euroregionech - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v sekci Fond mikroprojektů je k dispozici aktualizovaná tabulka s názvem Termíny Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007 - 2013 v jednotlivých euroregionech.

Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Vás zve na seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, který se uskuteční ve středu dne 1. 10. 2008 v budově krajského úřadu (pozvánka s programem semináře). Na tento seminář je nutné se přihlásitpřihlášku zaslat nejpozději do 19. 9. 2008 e-mailem: jana.bartoskova@msk.cz nebo faxem na číslo: 595 622 126.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v sekci Programové dokumenty byla umístěna nová verze Příručky pro příjemce dotace.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 v sekci Programové dokumenty byla umístěna nová, v pořadí již druhá verze Příručky pro žadatele. Přílohy příručky budou zveřejněny v nejbližší době.

Změny v harmonogramu OPPS ČR-PR 2007-2013

Na základě rozhodnutí Řídícího a Národního orgánu došlo ke změně harmonogramu Programu pro rok 2008. Hlavním důvodem změny je vysoká chybovost žádostí přijatých v březnu 2008 pro původně plánovaný Monitorovací výbor v červnu 2008.
Nové termíny:

 • konání II. zasedání Monitorovacího výboru se přesouvá z 23. - 24. června 2008 na 9. - 10. září 2008,
 • termín pro další příjem žádostí se z 5. září 2008 mění na 31. října 2008 (v souvislosti s tím se termín III. MV přesouvá z prosince 2008 na březen 2009).

V návaznosti na tyto změny dochází také ke změně data uveřejnění aktualizovaných verzí příruček pro žadatele. Ty budou k dispozici na stránkách Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 od 1. července 2008 a budou závazné pro všechny projekty projednávané na III. zasedání Monitorovacího výboru.

Vhodní příjemci pro programy přeshraniční spolupráce

Pro všechny programy přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 platí stejné vymezení vhodných příjemcům z hlediska právní formy. Aktuální přehled vhodných příjemců podpory pro tyto programy je platný od 2. 11. 2007.

Informační seminář k dodatečně otevřenému Fondu mikroprojektů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika

Správce Fondu mikropojektů Region Bílé Karpaty a Administrátor Fondu mikroprojektů Regionální rozvojová agentura Východní Moravy pořádají ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 3. září 2007 informační seminář k vyhlášené výzvě na dočerpání alokace roku 2006 Fondu mikroprojektů v rámci Iniciativy společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika.

Otevření Fondu k dočerpání alokace roku 2006 v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Slovenská republika

Správce Fondu mikroprojektů Region Bílé Karpaty oznamuje dodatečné otevření Fondu k dočerpání alokace roku 2006 k 21. srpnu 2007. V rámci otevření Fondu bude vytvořen zásobník projektů, jejichž financování bude realizováno na základě prostředků nevyčerpaných konečnými uživateli.

V programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interreg stává samostatným Cílem strukturálních fondů. Jedná se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation)

V rámci Cíle 3 budou realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIBInterreg IIIC. Dále budou také pokračovat síťové programy ESPONINTERACT.

Největší část finanční alokace pro Cíl 3 připadne přeshraniční spolupráci. Všechny programy budou financovány z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Cílem programů přeshraniční spolupráce je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu. Budou posilovány vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu práce.

Specifickými cíli programů přeshraniční spolupráce jsou:

 1. rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu vpříhraničí;
 2. posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí;
 3. ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik;
 4. rozvoje měst a venkova;
 5. rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people".

Odkazy:
http://www.strukturalni-fondy.cz/rps/pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/uzemni-spoluprace
http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-slovensko

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.