NUTS
Změnit programovací období

OP nadnárodní spolupráce - INTERREG IIIB

Iniciativa Evropského společenství (ES) Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou ES. Byla založena v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů ES.

Hlavním cílem iniciativy ES Interreg IIIB je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES (Cetral, Adriatic, Danubian and Southeastern European Space) mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Jedná se o integraci všech dílčích složek prostorového plánování území.

Věcné cíle iniciativy jsou specifikovány ve 4 prioritách:

  1. Podpora územně rozvojových přístupů a činností pro sociální a ekonomickou soudržnost
  2. Efektivní a trvale udržitelné dopravní systémy a přístup k informační společnosti
  3. Podpora nakládání s krajinou, přírodním a kulturním dědictvím
  4. Ochrana životního prostředí, hospodaření se zdroji a předcházení rizikům
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.