NUTS
Změnit programovací období

Dodatek č. 3 k Prováděcí směrnici pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji

1. - 4. kolo výzvy

Čl. 1

V rámci realizace a udržitelnosti akcí grantových schémat jsou stanoveny tři základní typy veřejnosprávních kontrol: předběžná (ex-ante), průběžná (interim) a následná (ex-post).

Tímto dodatkem se pro období udržitelnosti akcí rozšiřuje tento výčet kontrol o fyzickou kontrolu v místě realizace akce, tzv. "monitorovací návštěvu", která není veřejnosprávní kontrolou a bude využívána konečným příjemcem především pro zajištění kontaktu s konečnými uživateli, konzultacím s konečnými uživateli, metodické pomoci ze strany gestora grantových schémat, vyjasnění a získání potřebných informací pro dokončení administrativních kontrol Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti akce.

Koneční uživatelé nemusí být o zahájení monitorovací návštěvy informování a pro její zahájení není vyžadována přítomnost statutárního zástupce.

Zároveň není vystavováno speciální pověření k provedení kontroly na místě (nejedná se o kontrolu v režimu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů).
Výstupem z kontroly je zápis z monitorovací návštěvy, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. 2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 7. 2010.
V Ostravě dne 1. 7. 2010

Zpracovala: Lucie Hochmanová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Vydal: Mgr. Martin Radvan, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Dodatek č. 3 (formát OpenDocument; velikost 18 kB)
Dodatek č. 3 (formát PDF; velikost 26 kB)
Dodatek č. 3 (formát MS Word; velikost 27 kB)

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.