NUTS
Změnit programovací období

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
VYHLAŠUJE
Výzvu k předkládání akcí pro grantové schéma

REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKŮM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2005

v souladu se Společným regionálním operačním programem,
prioritou 1 – Regionální podpora podnikání,
opatřením 1.1 – Podpora podnikání ve vybraných regionech.

1. Číslo kola výzvy

Číslo kola výzvy je: 03.

2. Program, priorita, opatření, podopatření

Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 1 – Regionální podpora podnikání,
Opatření priority: 1.1 – Podpora podnikání ve vybraných regionech

3. Cíle grantového schématu

Cílem grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2005 (dále GS) je rozvoj stávajících malých a středních podniků s cílem vytváření nových pracovních míst, diverzifikace ekonomické základny kraje a posílení a zefektivnění stávajících podniků nákupem konzultačních a poradenských služeb.

4. Popis financovaných aktivit GS

Grantovým schématem budou podpořeny výhradně akce existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky. Podporovány budou rozvojové projekty podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti v Moravskoslezském kraji.

Podmínkou poskytnutí podpory bude vytvoření minimálního počtu pracovních míst a splnění minimální velikost grantu dle této tabulky:

Typ podniku Minimální počet vytvořených pracovních míst na jednotlivou akci Minimální velikost grantu Kč Druh podpory
Drobní podnikatelé 1 250 000 de minimis1
Malí podnikatelé 3 1 000 000 skupinová výjimka
Střední podnikatelé 10 1 000 000

Mezi podporované aktivity patří zejména přímá podpora investičních akcí drobných podnikatelů s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku), přímá podpora investičních akcí malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku).

5. Vhodnost žadatele - kdo může žádat

O podporu mohou požádat malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky a hodlají realizovat investiční akci na území Moravskoslezského kraje.

Oprávněnými žadateli budou malí a střední podnikatelé definovaní v nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 při splnění podmínek stanovených Programovým dodatkem a rozhodnutím Úřadu pro hospodářskou soutěž Č. j. VP/S 20a/04-160 ze dne 14. 4. 2004.

A) Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

B) Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), které zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004.

Podrobná specifikace oprávněných žadatelů tohoto grantového schématu je uvedena v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy.

Podpora nebude poskytována mikropodnikům v oboru dopravy a malým a středním podnikům v odvětví uhelného průmyslu. Podporu nelze poskytnout na činnosti spojené s vývozem, zejména na vytvoření a provoz distribuční sítě nebo na jiné běžné výdaje při vývozní činnosti a na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží importovaného. Podpora v rámci tohoto opatření se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu. Podporováni nebudou ani podnikatelé v cestovním ruchu (budou podporováni v prioritě 4 SROP). Podporována nebude výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, jejichž seznam je uveden v příloze E Programového dodatku SROP, verze 0.11 z 29. června 2005.

6. Struktura financování

V rámci GS bude poskytována podpora formou nevratné přímé pomoci (dotace) a to do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce. Z toho příspěvek Společenství bude činit maximálně 35 % a příspěvek Moravskoslezského kraje maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů akce. Vlastní podíl příjemce bude činit minimálně 50 % celkových uznatelných nákladů akce.

7. Finanční alokace výzvy

Zdroj alokace v Kč z toho mikropodniky 0 až 9 zaměstnanců z toho malé a střední podniky 10 – 249 zaměstnanců
Příspěvek Společenství (ERDF) 148 641 928 29 728 385 118 913 543
Podíl Moravskoslezského kraje 63 703 684 12 740 737 50 962 947
Veřejné zdroje celkem 212 345 612 42 469 122 169 876 490

8. Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci

Minimální přípustná výše celkových nákladů akce je pro drobné podnikatele 500 000 Kč, pro malé a střední podnikatele 2 000 000 Kč.

9. Místo realizace akcí

Místem realizace je vždy místo fyzické realizace akce. Místem realizace akcí tohoto GS musí být území Moravskoslezského kraje.

10. Doba trvání akcí

Akce v rámci této výzvy musí být ukončeny do 30. 4. 2007.

11. Termíny výzvy

Vyhlášení výzvy: 11. října 2005

Příjem žádostí: osobně na adrese: CzechInvest, Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj, Výstavní 8, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory.

Ukončení příjmu žádostí: 9. prosince 2005 do 12:00 hodin.

Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny.

Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: Oznámení výsledků výběrového procesu lze očekávat v únoru 2006. Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí lze očekávat oznámení výsledků výběrového procesu u malých a středních podniků (nikoliv drobných podniků) v dubnu 2006. Příjměte prosím omluvu za posun termínu.

12. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace)

Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými akcemi. Budou vybrány ty akce, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených akcí pak bude limitován výší alokace na dané opatření.

Kritéria: Splnění formálních náležitostí, splnění kritérií přijatelnosti, hodnotící kritéria.

13. Uznatelné náklady

Vzhledem k širokému spektru činností, které jsou uvažovány pro podporu ve SROP, je výčet uznatelných nákladů uveden v Pokynech pro žadatele, které jsou k dispozici elektronicky i v tištěné podobě na kontaktních adresách, uvedených v bodě 15 této výzvy.

14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace

Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu Elza, který je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz. Předepsaný formulář Žádosti musí být vyplněn dle instrukcí v nápovědě a Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy. Žadatel musí Žádost předložit osobně na regionální pobočce CzechInvestu, Výstavní 8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory, elektronickou Žádost (CD/disketa) včetně tištěného výstupu elektronické Žádosti a všechny povinné přílohy (jejichž seznam žadatel nalezne v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy, které jsou k dispozici na internetových stránkách:www.nuts2moravskoslezsko.cz) vč. jejich seznamu. Žadatelé se budou řídit aktuální dokumentací k danému kolu výzvy.

15. Další informace

Podrobné informace o tomto kolu výzvy jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 3. kolo výzvy, které jsou uveřejněny na internetové stránce: www.nuts2moravskoslezsko.cz. Všechny náležitosti vztahující se k realizaci programu či přípravě akcí jsou blíže uvedeny na internetové stránce: www.nuts2moravskoslezsko.cz.

Odpovědnost za realizaci GS má Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Průběžné informace poskytuje Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, kontaktní telefon: 595 622 994, kontaktní e-mail pro dotazy: anna.jeziorska@msk.cz a regionální pobočka CzechInvestu, Výstavní 8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory, kontaktní telefon: 597 479 212, kontaktní e-mail pro dotazy: ostrava@czechinvest.org.

1 Podpora de minimis dle Nařízení Komise ES č. 69/2001 ze dne 12. 1. 2001, o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu de minimis – publikovaného v Official Journal L10, 13. 1. 2001, představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 100 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.