NUTS
Změnit programovací období

XVI. Nově vytvořená pracovní místa Datum: 18. června 2009

Určeno: CRR, OŘGS, OR MMR (oddělení 163)
Vypracovala: Mgr. Hana Malinová, Ing. Anna Vilímová
Schválila: Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Řídícího orgánu SROP

Popis dosavadního stavu:

Toto závazné stanovisko doplňuje Závazné stanovisko ŘO SROP XV., ve kterém nebyl dostatečně popsán typ pracovních úvazků

Stanovisko Řídícího orgánu SROP:

Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být konečný příjemce/konečný uživatel, partneři projektu/akce nebo provozovatelé vzniklé investice. Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem.

Dosažení stanoveného počtu nových pracovních míst

Plánovaného počtu nových pracovních míst (stanoveno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o financování akce) musí být dosaženo nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu/akce.

Udržitelnost nových pracovních míst

Povinností příjemce dotace je zachovat pouze nově vytvořená pracovní místa, k jejichž vzniku ho zavazuje Rozhodnutí/Smlouva o financování. Pro účely monitorování příjemce dotace v monitorovacích zprávách uvádí všechna nově vytvořená pracovní místa, která CRR/gestor grantového schématu eviduje v IS MONIT. Při zániku pracovních míst vytvořených nad rámec projektu/akce není příjemce dotace sankcionován ani jejich zrušení nemá vliv na výši poskytnuté dotace.

Například: pokud se příjemce dotace zavázal k vytvoření 3 pracovních míst, ale realizací projektu se podařilo vytvořit 5 nových pracovních míst, zajišťuje udržitelnost jen u 3 pracovních míst oznamuje ale vytvoření všech pěti nových pracovních míst.

Povinností příjemce dotace je zachovat nově vytvořená pracovní místa po dobu udržitelnosti projektu/akce, tj. po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/podpisu Smlouvy o financování, případně po dobu 3 let v případě kofinancování z ESF. Pokud příjemce dotace neudrží stanovený počet nových pracovních míst, jedná se o nesplnění monitorovacích ukazatelů a porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o financování, které je sankciováno v souladu se Sankcemi za porušení monitorovacích ukazatelů.

Obsazenost pracovních míst

Nově vytvořené pracovní místo nemusí být obsazeno po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu/akce. Při ukončení pracovního poměru stávajícího pracovníka je nutné doložit, že se příjemce dotace aktivně snaží uvolněnou pracovní pozici obsadit. Možnými doklady je například potvrzení z Úřadu práce, inzerát na webových stránkách příjemce dotace apod.

Povinné doklady k udržitelnosti nových pracovních míst

Udržení pracovních míst musí příjemce dotace doložit veškerými povinnými doklady:

  • výpočet přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/uživatele,
  • výpočet přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů projektu/akce, nebo provozovatelů investice),
  • pracovní smlouvy zaměstnanců na nově vzniklých pozicích,
  • pracovní náplně nových zaměstnanců,
  • potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

Změny typu pracovní pozice/pracovní náplně

Pracovní pozici ani její pracovní náplň není doporučeno měnit. Primární je zachovat dané pracovní místo, proto je v případě oprávněné potřeby možné změnit typ pracovní pozice nebo její náplň. Podmínkou je, že pracovní pozice a její náplň bude měněna na podobné kvalifikační úrovni a že upravená pracovní pozice bude ve vztahu k projektu/akci.

Například: je možná změna stávající pozice projektového manažera na kontaktního pracovníka, v jehož pracovní náplni zůstanou činnosti spojené s výkonem funkce projektového manažera, ovšem v nižším zastoupení. Pracovní zaměření bude podobné.

Například: v projektu zřízení internetového centra v městské knihovně není možná změna z pracovní pozice správce informačního systému na knihovníka. Jedná se o naprosto odlišnou pracovní pozici, která navíc není v přímé souvislosti s projektem, ale pouze s místem jeho činnosti.

Pracovní náplň je také možné rozšířit o další činnosti, pokud budou mít přímou souvislost s projektem/akcí.

Změny pracovní pozice/pracovní náplně v období realizace projektu/akce se oznamují na pobočku CRR ČR prostřednictvím formuláře Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu/gestorovi grantového schématu, např. formou žádosti o změnu akce, před uskutečněním změny. Změny příjemce dotace uvádí také v monitorovacích zprávách. Přeměnu pracovní pozice je nutné dostatečně zdůvodnit.

Změny, které se neslučují se zaměřením projektu/akce, nebudou akceptovány.

Typ pracovního úvazku

Pod pojmem hrubé pracovní místo se rozumí jedno pracovní místo s jedním zaměstnancem s plným úvazkem nebo se dvěma či více zaměstnanci na zkrácený úvazek. Podmínkou je, aby zkrácené úvazky tvořily dohromady plný úvazek.

Pracovní místo může být tvořeno jedním nebo několika pracovníky zaměstnanými na základě dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce, jejichž sjednaný rozsah práce představuje v součtu plný pracovní úvazek.

Pracovní činnosti konané na základě pracovního poměru a na základě dohod o pracích lze vzájemně kombinovat, pokud tyto úvazky tvoří dohromady plný úvazek.

Výkon pracovního místa

Výkon nově vytvořeného pracovního místa musí být svázán s projektem/akcí a místem jeho/její realizace. Pokud situace dovoluje vykonávat práci v plném rozsahu pracovního místa na plný úvazek z jiného místa, není nutné fyzické setrvání v místě realizace projektu/akce.

Například: projekt IT centra v Jihomoravském kraji ? softwarové aplikace spravuje pracovník z Hradce Králové, elektronická a telefonická komunikace je řízena dalším pracovníkem z Ostravy, ale projekt poskytuje IT služby v Jihomoravském kraji. Pro výkon služeb IT centra není nutná fyzická přítomnost obou zmíněných pracovníků v kraji, kde je projekt realizován.

Souběh dotací

Při vytvoření pracovního místa a zaměstnání osoby registrované na Úřadě práce je možné získat z Úřadu práce finanční podporu na její mzdu.

V případě, že nové pracovní místo vznikne v souvislosti s realizací projektu/akce, ale náklady na toto pracovní místo nejsou součástí rozpočtu projektu, nejedná se v případě získání příspěvku na mzdu z Úřadu práce o souběh dotací.

Pokud se jedná o projekt/akci, ve kterém/které je mzda na nově vzniklé pracovní místo uvedena v rozpočtu projektu/akce a zároveň je mzda dotována z Úřadu práce, jedná se o souběh dotací.

O souběh dotací se nejedná, pokud se zažádá o finance po ukončení realizace projektu/akce, tj. po ukončení financování ze SF.

Například: po ukončení realizace projektu/akce lze zažádat na Úřadě práce o dotaci na mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních pozicích.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.