NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.1: Podpora infrastruktury přeshraničního významu

Hlavní cíl:

Zvýšení jakosti dopravní a komunikační infrastruktury s přeshraničním dopadem

Specifické cíle:

 • Zmírnění okrajového charakteru příhraniční oblasti podporou její vnitřní a vnější dostupnosti
 • Rozvoj provázané přeshraniční dopravní sítě / logistiky a dopravních služeb
 • Zlepšení dostupnosti infrastruktury cestovního ruchu
 • Rozvoj komunikační a informační infrastruktury se zřetelem k podpoře přeshraničních sociálních a ekonomických vztahů

Možné aktivity:

 • Modernizace a rozvoj přeshraničních a příhraničních silničních napojení
 • Podpora rozvoje multimodálních center
 • Modernizace a rekonstrukce bývalých hraničních strážních objektů a celnic a infrastruktury pro novou funkci (např. rozvoj služeb)
 • Rozvoj přeshraničních informačních a dopravních center (stanic a veřejných dopravních uzlů) a souvisejících služeb
 • Výstavba a modernizace komunikací pro připojení odlehlých lokalit v příhraničních oblastech
 • Výstavba a modernizace obchvatů

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 20 000 EUR
Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: není určena

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.