NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.3: Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu

Hlavní cíl:

Podpora místních malých a středních podniků zejména v oblasti cestovního ruchu zajištěním infrastruktury přeshraničního rozměru

Specifické cíle:

 • Zvýšení podílu cestovního ruchu ve struktuře ekonomiky podporou infrastruktury pro cestovní ruch
 • Vytvoření dobrých podmínek pro rozvoj podnikání
 • Zvýšení ekonomické kapacity a počtu malých a středních podniků zapojených do přeshraniční spolupráce
 • Podpora výměny informací a obchodních kontaktů mezi polskými a českými podniky z příhraničních regionů

Možné aktivity:

 • Výstavba a modernizace infrastruktury cestovního ruchu, např. turistických stezek, cyklostezek, běžeckých a jezdeckých tratí, místních (lesních) cest a mostků na přeshraničních turistických trasách, parkovišť u turisticky atraktivních míst a značených turistických cest
 • Rekonstrukce/výstavba turistických objektů
 • Zajištění náležité technické infrastruktury včetně modernizace budov pro služby v oblasti rozvoje podnikání a cestovního ruchu
 • Vytvoření obchodních a rozvojových center, vytvoření vědeckotechnických parků a přeshraničních inkubátorů, podpora přeshraničních projektů spojujících oblast výzkumu a ekonomiky
 • Rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání a cestovního ruchu
 • Společné činnosti zaměřené na komplexní přípravu území pro investice
 • Rozvoj informačních a komunikačních technologií za účelem podpory česko-polské ekonomické spolupráce

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 20 000 EUR
Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: není určena

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.