NUTS
Změnit programovací období

Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu

Hlavní cíl:

Posílení přeshraniční koordinované činnosti v oblasti cestovního ruchu

Specifické cíle:

 • Zvýšení významu místních a regionálních atraktivit cestovního ruchu v ekonomickém rozvoji příhraniční oblasti
 • Zlepšení přístupu k infrastruktuře v oblasti kultury a cestovního ruchu rozvojem komplexního informačního systému
 • Zvýšení počtu zahraničních a domácích turistů v příhraničních regionech díky vyšší konkurenceschopnosti nabídky a propagace cestovního ruchu
 • Udržitelný rozvoj venkovské a městské turistiky

Možné aktivity:

 • Podpora center pověřených sběrem, zpracováním a předáváním informací o cestovním ruchu a kulturních a přírodních památkách v příhraničním regionu (např. webové stránky, publikace, interaktivní sítě)
 • Spolupráce organizací v cestovním ruchu a společné inzertní, propagační a marketingové akce na podporu zvýšení návštěvnosti regionu z domácích i zahraničních trhů
 • Vytváření a rozvoj integrovaných a interaktivních databází zařízení a atraktivit cestovního ruchu (ubytování, doprava, místa vhodná pro výlety - např. přírodní a kulturní památky, přírodní a kulturní rezervace, galerie, muzea, návštěvnická centra atd.)
 • Propagace tradičních produktů (např. regionální kuchyně, regionálních řemesel)
 • Podpora pravidelných akcí nabízejících kulturní a turistické produkty přeshraničního významu
 • Vytvoření a implementace společných strategií rozvoje cestovního ruchu
 • Zpracování analýz, zpráv, studií, strategií, programů a konferencí zaměřených na ochranu a propagaci přírodního a kulturního dědictví
 • Propagace agroturistiky
 • Důsledné značení turistických atraktivit a tras, příprava map a publikací
 • Projekty zaměřené na vytvoření integrovaných kulturně-turistických produktů

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 20 000 EUR
Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: není určena

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.