NUTS
Změnit programovací období

Vhodní žadatelé / koneční příjemci

Projekty do Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko mohou předkládat tyto subjekty:

 • Obce (svazky obcí) - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • Města - zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
 • Kraje - zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
 • Organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou min. z 80 % vlastněny státem, kraji či obcemi – nutné předložit výpis z (obchodního) rejstříku
 • Nestátní neziskové organizace (NNO) - v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy se jimi rozumí tato:
  • občanská sdružení vyvíjející činnost podle ustanovení § 6 zákona č.89/1990 Sb., o sdružování občanů,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  • nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zájmová sdružení právnických osob zabývající se zejména správou a administraci Fondu mikroprojektů, zřízená podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech,
 • Hospodářské a agrární komory – zřízené podle zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Poznámka: školy, školská a předškolská zařízení, která nejsou zřízena ani státem, ani krajem či obcí mohou předkládat své projekty jen v rámci opatření 2.2 Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů).

Výčet právních forem oprávněných žadatelů (číselník ČSÚ) naleznete v Přílohách Příručky pro žadatele.

Vhodný žadatel/ konečný příjemce musí dále splňovat:

 1. nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen, na jeho majetek nebyl a není prohlášen konkurs, ani nebyl zamítnut soudem návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou,
 2. nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy,
 3. nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných plateb a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR a i všem ostatním členům EU,
 4. nemá daňové nedoplatky;
 5. nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, jiného členského státu EU, EU či Evropských společenství,
 6. nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytování podpory, dotací, subvencí, apod.,
 7. splňuje veškeré podmínky kladené na žadatele/konečného příjemce finanční podpory z programu Iniciativy INTERREG IIIA definované v Příručce pro žadatele a konečného příjemce.

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.