NUTS
Změnit programovací období

Partneři projektu

A) Polští partneři:

Každý žadatel musí mít zahraničního partnera.

Sídlo organizace polského partnera se může nacházet v jednom ze tří příhraničních vojvodství: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie,

Místo realizace projektu se však musí nacházet na podporovaném (dotačním) území programu

Polský partner musí stejně jako český žadatel realizovat projekt v příslušném příhraničním regionu.

Role partnera v projektu: V žádosti o spolufinancování musí být uvedeno zapojení partnera do přípravy a realizace projektu a dále musí být potvrzen souhlas partnera tím, že partner (statutární zástupce nebo oprávněný zástupce s plnou mocí) žádost podepíše. V případě více polských partnerů žádost podepisuje pouze jeden z nich.

Vhodný partner: Žadatelem v Polsku mohou být organizace, které mají právní formu ekvivalentní k právním formám žadatelů v ČR. Pokud Společný technický sekretariát bude mít pochybnost o způsobností polského partnera, může si vyžádat příslušné dokumenty dokládající jeho způsobilost (resp. právní formu).

B) Čeští partneři:

žadatel může mít jednoho či více partnerů v ČR. Partnerem projektu v České republice může být právnická nebo fyzická osoba, na partnera se nevztahují podmínky platné pro žadatele. Český partner nepodepisuje souhlas se zapojením do projektu.

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.