NUTS
Změnit programovací období

Úvod

Zaměření programu

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA je přeshraničním programem Evropské unie, která má přispět k rozvoji pohraničního území prostřednictvím projektů, realizovaných organizacemi a subjekty z obou stran hranice. Jedná se o menší projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem a realizované ve spolupráci s partnerem z opačné strany hranice.

Zapojené instituce

Na implementaci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA se podílí:

  • Sekretariáty Regionálních rad při krajských úřadech (SRR) - informování veřejnosti o programu, konzultování projektových záměrů, zapojení do hodnocení projektů, příprava materiálů pro zástupce kraje na zasedání Řídícího výboru (výběr projektů), spolupráce s JTS, spolupráce při zajištění aktuálních úkolů požadovaných Řídícím orgánem
  • Společný technický sekretariát (JTS) v Brně - příprava a zpřístupňování standardizovaných formulářů pro projektové žádosti, registrace žádostí, hodnocení projektů, příprava podkladů pro zasedání Řídícího výboru a Monitorovacího výboru, propagace programu (webové stránky programu, informace pro SRR, koordinace Fondu mikroprojektů)
  • regionální pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR - všechny akce spojené s realizací projektů a jejich monitorováním (kompletace smluv, monitorování, přijímání žádostí o proplacení od konečných příjemců), spolupráce s příslušnými Sekretariáty Regionálních rad
  • Řídicí orgán bude odpovídat za programovou úroveň realizace a bude mít i konečnou odpovědnost za všechny kroky spojené s realizací programu, za komunikaci s dalšími orgány (platební orgán, platební jednotka, kontrola projektů a interní audit prováděný dalšími orgány MMR, finanční kontrola prováděná z úrovně Ministerstva financí), za spolupráci s orgány Evropské Komise a za oblast informování a propagace.

Výše uvedená základní struktura řízení programu se bude týkat realizace většiny priorit a opatření INTERREG IIIA Česká republika-Slovensko. Výjimkou je priorita 1, opatření 1.3 Fond mikroprojektů, kde žadatel předkládá žádost jinému subjektu - euroregionu.

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.