NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.1: Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj

Cíle:

 • Posílení přeshraniční spolupráce v oblasti zachování a rozvoje kulturních tradic pro další generace
 • Rozvoj kulturního potenciálu regionu s důrazem na růst konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu v oblasti cestovního ruchu
 • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
 • Rozvoj tradičních kulturních a společenských aktivit a vytvoření nových aktivit podporujících soudržnost regionu
 • Rozvoj a stabilizace spolupráce mezi institucemi a síťování

Možné aktivity:

 • Folklórní festivaly, společenské a kulturní akce, zájmové a sportovní aktivity, aktivity poukazující na společné historické souvislosti atd.
 • Aktivity podporující zvyky a tradice regionu, aktivity zakládající nové tradice, vytváření nových společných kulturních a společenských aktivit vycházející z nových podmínek zemí v EU
 • Podpora aktivit MSP zajišťující společný rozvoj a prezentaci kulturních volnočasových aktivit a kulturního dědictví (rozvoj tradičních povolání, řemesel a výroby, organizace školících, tréninkových a vzdělávacích aktivit na podporu MSP podpora propagace a výstav zaměřených na místní a regionální kulturu, historii atd.)
 • Rozvoj tradičních profesí, řemesel a výrobků, organizace vzdělávacích aktivit podporujících malé a střední podnikání, podpora výstav a propagace místní a regionální kultury, historie atd.
 • Informovanost o možnostech rozvoje cestovního ruchu při využití společných kulturních aktivit a historických vazeb, podpora již existujících akcí a iniciativ v rámci kulturních aktivit a rozvoje cestovního ruchu
 • Vytváření přeshraničních sítí (propojování a vytváření struktur s přeshraniční působností mezi vzdělávacími institucemi, úřady práce, sdruženími a svazy, úřady veřejné správy, nevládními neziskovými organizacemi apod.)
 • Společné propagační materiály, podpora aktivit společných informačních kanceláří apod.
 • Výměny žáků, pedagogů a pedagogického personálu, práce na společných projektech, výměny mezi výzkumnými institucemi a společné výzkumné projekty, vytváření společné nabídky studia na vysokých školách, projekty na zvyšování kvalifikace při zaměstnání a podpora celoživotnímu vzdělávání, krátkodobé stáže, aktivity v rámci enviromentálního vzdělávání, aktivity pro zlepšení a zachování zaměstnatelnosti, pro podporu profesní mobility a pro zlepšení přístupu k trhu práce v rámci celoživotního vzdělávání
 • Podpora spolupráce mezi organizacemi zastupujícími zájmy podnikatelů
 • Implementace společných strategií pro rozvoj cestovního ruchu

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 15 000 EUR

Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: 150 000 EUR

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.