NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.2: Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu

Cíle:

 • Zlepšování životních standardů ve specifických příhraničních územích (horská území, vinice, pastviny, ovocné sady, atd.
 • Zachování přírodního bohatství v regionu s ohledem na rozvoj cestovního ruchu
 • Příprava dokumentace a projektů pro infrastrukturu malého rozsahu
 • Podpora udržitelného rozvoje regionu
 • Ochrana přírodního dědictví
 • Plnění cílů NATURA 2000
 • Propagace regionu

Možné aktivity:

 • Zpracování analýz, studií, strategií, studií proveditelnosti a projektů orientovaných na:
  • zlepšování životních standardů ve specifických příhraničních územích (horská území, vinice, pastviny, ovocné sady, atd.);
  • zachování přírodního dědictví regionu v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu;
  • rozvoj lidských zdrojů a sociálně - ekonomický rozvoj, zlepšování specifických životních podmínek obyvatel regionu;
  • infrastruktura malého rozsahu sloužící pro zlepšení životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu;
  • rozpracování cílů NATURA 2 000 v regionu; vytvoření společného informačního systému;
 • Příprava společných územních a regionálních rozvojových studií rozvoje cestovního ruchu
 • Propagace regionu, zvyšování image a public relations
 • Společné programy managementu obnovy a ochrany prostředí

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 15 000 EUR

Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: 150 000 EUR

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.