NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.3: Fond mikroprojektů

V rámci Fondu mikroprojektů je možnost získání podpory na menší projekty neinvestičního charakteru.

Cíle:

  • Zmírnit okrajový charakter těchto oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice
  • Podporovat další rozvoj hospodářského potencionál příhraničních regionů posilováním stávajících struktur, zvyšováním soutěživosti českých subjektů a oživováním celkového hospodářství na obou stranách hranice, zvláště pak využitím potenciálu cestovního ruchu

Možné aktivity:

  • Místní rozvojové aktivity zaměřené na sociálně - ekonomický rozvoj, výměnné, informační a vzdělávací aktivity
  • Organizování společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, lokální a odvětvové úrovni, orientovaných na kulturní dědictví a společné propagační aktivity v oblasti kultury a cestovního ruchu
  • Aktivity orientované na multikulturní vzdělávání
  • Vzájemná výměna zkušeností v oblasti specifické a tradiční výroby, produktů a jejich distribuce na trh
  • Aktivity lidé lidem
  • Organizování přeshraničních fór, pracovních setkání řešících různé tématické okruhy
  • Tradiční aktivity v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů

Min. 25 % uznatelných nákladů financováno z vlastních zdrojů žadatele, nebo českých partnerů, anebo ze zdrojů jiných, než je rozpočet Evropského Společenství.

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 1 000 EUR

Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: 15 000 EUR

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou činit maximálně trojnásobek maximální částky podpory z ERDF

Podmínky pro předkládání mikroprojektů v rámci opatření 1.3 jsou odlišné od ostatních opatření Iniciativy INTERREG IIIA:

a) mikroprojekty přijímá a hodnotí správce Fondu mikroprojektů (euroregion)

b) podmínky pro předkládání projektů jsou ve Směrnici pro žadatele a konečného příjemce

c) bližší informace o termínech pro předkládání projektů, o zaměření Fondu mikroprojektů, vhodnosti žadatele a partnerů, o místě realizace projektů a způsobilých výdajích naleznete na webových stránkách euroregionů

Kontakt na Správce Fondu mikroprojektů:

Region Bílé Karpaty Zlín
ulice Náměstí Míru 64
město 760 01 Zlín
telefon 577 630 432
webové stránky http://www.rra-vychodnimorava.cz/
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Zlín
Oddělení řízení programů
ulice Náměstí Míru 64
město 760 01 Zlín
telefon/fax 577 630 430
webové stránky http://www.rra-vychodnimorava.cz/
kontaktní osoby
Ing. Soňa Lachnitová lachnitova@rra-vychodnimorava.cz
Ing. Marta Janalíková janalikova@rra-vychodnimorava.cz
Magdalena Rapantová rapantova@rra-vychodnimorava.cz
Kateřina Hanáková hanakova@rra-vychodnimorava.cz

Aktuální informace ke stažení na:
http://www.rra-vychodnimorava.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.