NUTS
Změnit programovací období

Opatření 2.2 Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí

Cíle:

 • Rozvoj a zkvalitňování specifických krajinných území
 • Využití specifických regionálních a lokálních podmínek ke zvýšení aktivit cestovního ruchu
 • Zvýšení využívaní alternativních a obnovitelných zdrojů energie
 • Plnění cílů NATURA 2000
 • Podpora aktivit orientovaných na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů

Možné aktivity:

 • Renovace, budování infrastruktury malého rozsahu, zejména v horských oblastech (seskupení horských chalup) a v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva (zvláště vinice, pastviny, ovocné sady apod.)
 • Síťování - posílení a podpora struktur usilujících o ochranu životního prostředí, úsporné využívání energetických zdrojů, využívání obnovitelné energie a udržitelným zlepšením životního prostředí v příhraniční oblasti
 • Budování infrastruktury pro zařízení na výrobu obnovitelné energie (malé zařízení na využití vodní, větrné, sluneční energie, biomasy a dalších obnovitelných zdrojů především orientovaných na využití v lokálních podmínkách s nepříznivým napojením na nadřazenou technickou infrastrukturu)
 • Čističky odpadních vod, zdroje pitné vody, minerálních a termálních vod, minerální a termální vodní zdroje, zlepšení vodního režimu, ohrna půdy, ekologické polnohospodářství, protipovodňové opatření atd.)
 • Podpora moderních topných zařízení, využití obnovitelných zdrojů energie, podpora zvýšení energetické efektivity v budovách, podpora zvyšování energetické efektivity technologií, rozvoj energeticky méně náročných logistických systémů
 • Opatření ke snížení emisí z dopravy
 • Ochrana proti hluku
 • Přeshraniční aktivity orientované na zabezpečení realizace cílů NATURA 2000 s přeshraničním efektem

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 15 000 EUR

Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: 150 000 EUR

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.