NUTS
Změnit programovací období

Typy způsobilých výdajů

 • Výdaje na přípravnou dokumentaci k projektu - max. do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, projektová dokumentace včetně rozpočtu ke stavebnímu řízení, cestovné k partnerovi v době přípravy a konzultace projektu). Výdaje vynaložené před 1. květnem 2004 nejsou za žádných okolností způsobilé k financování ze strukturálních fondů.
 • Nákup budov (Zahrnuje veškeré výdaje související s pořízením nemovitosti, které nejsou podle dalších pravidel nezpůsobilé. Způsobilým výdajem je cena zaplacená za nemovitost, výdaje na uzavření smlouvy atd. Nezpůsobilými výdaji jsou např. daň z převodu nemovitostí, poplatek za zápis do katastru nemovitostí apod. Budova musí být oceněna znaleckým posudkem a sjednaná cena nesmí překročit cenu stanovenou v posudku. Dále musí být doloženo, že stavba vyhovuje všem zákonným předpisům a že v posledních 10 letech neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů. (Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi budovy) předložit pobočce CRR ČR i čestné prohlášení, že budova za posledních 10 let neobdržela podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů.)
 • Stavební práce (Předpokládá se, že stavební práce budou provedeny formou dodávky. Způsobilými výdaji jsou pak veškeré výdaje zaplacené dodavateli stavby na základě jím vystavených faktur, pokud se nejedná o výdaje, které jsou podle dalších pravidel nezpůsobilé - např. sankční poplatky. Výdaje vzniklé v souvislosti se stavbou jsou především výdaje na materiál, na stavební práce, stavební dozor, obsluhu staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.)
 • Nákup samostatných movitých věcí (Jde např. o výdaje na stroje a zařízení. Pokud je samostatná movitá věc během / na konci realizace projektu prodána, je třeba odečíst zůstatkovou hodnotu, která je příjmem projektu a nespadá do způsobilých výdajů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu.)
 • Nákup hardware a software (Jedná se např. o výdaje na koupi počítačů, programů a práv na jejich užívání, výdaje na instalaci software, pokud je zajištěna dodavatelsky apod.)
 • Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (Odpisován může být pouze majetek, který je používán přímo v souvislosti s projektem a na který nebyla v posledních 10 letech (stavby) nebo 7 letech (samostatné movité věci) poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů. Odpisy se vztahují pouze na období realizace projektu.)
 • Nákup materiálu (Jde o výdaje na nákup materiálu potřebného k dosažení cílů projektu.)
 • Nákup použitého zařízení (Koupě použitého zařízení je způsobilým výdajem, pokud je zařízení oceněno znaleckým posudkem a cena nepřevyšuje cenu určenou znalcem. Prodejce musí doložit, že na pořízení zařízení nebyla v posledních 7 letech poskytnuta státní dotace či podpora ze strukturálních fondů a dále musí být doloženo, že zařízení splňuje platné normy a standarty. Žadatel je odpovědný za to, aby ověřil, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů, a musí spolu s žádostí o platbu (se kterou předkládá fakturu za koupi zařízení) předložit CRR i čestné prohlášení, že zařízení za posledních 7 let neobdrželo podporu ze státního rozpočtu nebo strukturálních fondů.)
 • Osobní výdaje (Způsobilým výdajem je hrubá mzda včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dalších odvodů určených zákonem, naopak nezpůsobilé jsou veškeré výdaje na zaměstnance, které zaměstnavatel není povinen podle platných předpisů zaměstnanci poskytnout. Způsobilé jsou pouze výdaje na zaměstnance, kteří se přímo podílí na projektu. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze z části, je způsobilým výdajem pouze adekvátní část jeho mzdy.)
 • Výdaje za služby (Jedná se například o odměny za odbornou práci provedenou externím konzultantem.)
 • Výdaje na publicitu projektu. (Výdaje na publicitu, které jsou povinné dle smlouvy o financování). Pokud bude projektu udělena podpora, musí příjemce podpory zajistit dostatečnou publicitu projektu dle přílohy Příručky pro žadatele č. 16. Náklady na publicitu jsou způsobilé k financování ze strukturálních fondů, ale musí být zahrnuty v rozpočtu projektu. Doporučujeme konzultovat s příslušným SRR již při přípravě žádosti, jaké povinnosti bude žadatel muset splnit, pokud mu bude podpora udělena a nezapomenout s těmito náklady v rámci projektu počítat.)
 • Pronájem (Způsobilým výdajem jsou výdaje na pronájem místností, včetně souvisejících poplatků, vytápění, osvětlení apod., jež jsou pronajímány v přímé souvislosti s realizací projektu. Pokud je v souvislost s projektem využívána pouze část pronajatých prostor, způsobilá je pouze poměrná část výdajů.)
 • Režijní výdaje (Způsobilými jsou pouze režijní výdaje vynaložené v souvislosti s projektem, které se netýkají všeobecného provozu organizace. Pokud s projektem souvisí pouze část výdajů, např. část administrativních výdajů, může být způsobilým výdajem pouze ta část, která bezprostředně souvisí s projektem. Poměrná část výdajů, která může být financovaná ze strukturálních fondů, musí být určena jednoznačným a prokazatelným způsobem.)
 • Cestovné (Způsobilé jsou pouze výdaje na cestovné, pokud je cesta nezbytná k dosažení cílů projektu. Výše výdajů se musí řídit zákonem č 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.)
 • Poplatky za právní a notářské služby, technické a finanční posudky (Jde o poplatky vynaložené v přímé souvislosti s realizací projektu, které nejsou zařazené do jiné položky - např. výdaje na uzavření smlouvy při nákupu nemovitosti, znalecký posudek při ocenění nemovitosti.)
 • Finanční výdaje (Jde o poplatky za vedení zvláštního účtu projektu, který musí žadatel zřídit pro platby související s projektem.)
 • DPH (DPH je způsobilým výdajem pouze u konečného příjemce, který nemá nárok na její vrácení. DPH musí být uvedena v rozpočtu projektu, pokud žadatel DPH v rozpočtu neuvede, není DPH způsobilým výdajem k financování ze SF ani v případě, že žadatel nemá nárok na její vrácení. V případě, že plátce DPH uplatňuje nárok na odpočet na vstupu krátícím koeficientem, je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která nemohla být uplatněna.)

Způsobilé výdaje musí být skutečně vynaloženy a řádně zaplaceny (s výjimkou odpisů a režijních výdajů), být identifikovatelné a prokazatelné, zanesené v účetnictví konečného příjemce a doložené účetními doklady (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů). V době podání žádosti o platbu musí být způsobilý výdaj uhrazen konečným příjemcem, což je doloženo bankovními výpisy, popř. pokladními doklady (pokud platba nemohla být provedena bezhotovostně, např. notářské poplatky).

Všechny výše uvedené způsobilé výdaje musí splňovat podmínky popsané v Metodické příručce - Způsobilé výdaje (tvoří přílohu č. 8 PPŽ) Výčet výdajů uvedený v Metodické příručce platí pro všechny operační programy financované ze SF a je širší než výčet výdajů způsobilých k financování z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Výdaj způsobilý k financování z INTERREG IIIA musí současně splňovat podmínky, uvedené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce i v Metodické příručce - Způsobilé výdaje.

Nezpůsobilé výdaje

 • nákup pozemku,
 • ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (jedná se zejména o příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění),
 • odměny členům statutárních orgánů,
 • poplatky charakteru sankce,
 • poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů či obcí (např. výpis z katastru nemovitostí),
 • daně z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční,
 • DPH, v případech kdy má žadatel nárok na odpočet nebo pokud nebyla DPH uvedena v rozpočtu,
 • právní výdaje v souvislosti se soudním sporem,
 • režijní výdaje nesouvisející s projektem,
 • nákup osobních vozů,
 • kancelářské vybavení (pokud jeho nákup přímo nesouvisí s dosažením cílů projektu),
 • odpis pohledávek,
 • výdaje na opravy, údržbu,
 • výdaje financované z jiných grantů a příspěvků,
 • úroky z půjček a další finanční poplatky,
 • výdaje na reprezentaci,
 • dary,
 • honoráře umělcům (s výjimkou Fondu mikroprojektů - účinkující na kulturních akcích),
 • ceny v soutěžích,
 • investice do kapitálových a úvěrových fondů, záručních fondů, akcií apod.,
 • leasing,
 • výdaje v naturáliích (např. poskytnutí dobrovolné neplacené práce, bezplatné poskytnutí budov, strojů nebo materiálu na realizaci projektu apod.),
 • dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu (Jde o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl žadatel pořídit za stejných podmínek, ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele služby.),
 • výdaje na audit,
 • výdaje vzniklé před 1. květnem 2004, výdaje na přípravu projektové dokumentace vzniklé před zahájením projektu, výdaje (kromě výdajů na přípravu projektové dokumentace) vzniklé před datem registrace na JTS nebo výdaje vzniklé po podání žádosti o poslední platbu.

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.