' ?> Úspěšné projekty grantových schémat SROP
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam schválených grantových projektů - oblast podpory 1.3

Číslo kola výzvy: 1
Název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.05, Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Doplňující informace k projektům uvedených v tomto seznamu:
  1. Doporučená výše finanční podpory u grantových projektů doporučených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data nabytí účinnosti smluvního vztahu s žadatelem, maximálně však do 31. 12. 2011.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Před uzavřením smluvního vztahu s žadatelem dojde k dalšímu přezkoumání stanovených limitů  v oblasti struktury rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami OP VK. Případné nutné úpravy rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů budou promítnuty v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s žadatelem. Doporučená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
pořadí číslo projektu název žadatele právní forma název projektu počet bodů doporučení hodnotitelů požadovaná výše finanční podpory v Kč navržené krácení finanční podpory v Kč schválená výše finanční podpory v Kč/maximální celková výše schválených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Slezská univerzita v Opavě vysoká škola Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji 85 ano 2 515 099,20 Kč 135 000,00 Kč 2 380 099,20 Kč 2 380 099,20 Kč
2. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace příspěvková organizace Perspektiva 2010 84 ano 16 984 615,00 Kč 5 423 027,00 Kč 11 561 588,00 Kč 13 941 687,20 Kč
3. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace příspěvková organizace Dialog bez bariér 83,5 ano 13 439 974,00 Kč 3 817 203,00 Kč 9 622 771,00 Kč 23 564 458,20 Kč
4. CZ.1.07/1.3.05/11.0006 Slezská univerzita v Opavě vysoká škola Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou 77,5 ano 5 655 109,43 Kč 1 014 771,16 Kč 4 640 338,27 Kč 28 204 796,47 Kč
5. CZ.1.07/1.3.05/11.0012 Ostravská univerzita v Ostravě vysoká škola Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace 75 ano 7 812 960,00 Kč 2 884 630,00 Kč 4 928 330,00 Kč 33 133 126,47 Kč
6. CZ.1.07/1.3.05/11.0013 Občanské sdružení AVE Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) DVPP - Vytváření minimálního preventivního programu na školách a jeho evaluace 73,5 ano 2 228 702,00 Kč 48 453,00 Kč 2 180 249,00 Kč 35 313 375,47 Kč
7. CZ.1.07/1.3.05/11.0024 Ostravská univerzita v Ostravě vysoká škola Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 73,5 ano 9 612 419,50 Kč 3 810 879,50 Kč 5 801 540,00 Kč 41 114 915,47 Kč
8. CZ.1.07/1.3.05/11.0026 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace příspěvková organizace Vzdělávání pedagogů k realizaci kutikulární reformy 71,5 ano 2 662 387,78 Kč 964 539,28 Kč 1 697 848,50 Kč 42 812 763,97 Kč
9. CZ.1.07/1.3.05/11.0011 Ostravská univerzita v Ostravě vysoká škola Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji 71 ano 14 990 350,00 Kč 6 463 486,00 Kč 8 526 864,00 Kč 51 339 627,97 Kč
CELKEM 75 901 616,91 Kč 24 561 988,94 Kč 51 339 627,97 Kč  
Disponibilní zdroje     82 395 499,00 Kč  
ROZDÍL     31 055 871,03 Kč