' ?> Úspěšné projekty grantových schémat SROP
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam schválených grantových projektů - oblast podpory 1.2

Číslo kola výzvy: 1
Název globálního grantu:CZ.1.07/1.2.10, Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském.
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Doplňující informace k projektům uvedených v tomto seznamu:
  1. Doporučená výše finanční podpory u grantových projektů doporučených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data nabytí účinnosti smluvního vztahu s žadatelem, maximálně však do 31. 12. 2011.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Před uzavřením smluvního vztahu s žadatelem dojde k dalšímu přezkoumání stanovených limitů  v oblasti struktury rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami OP VK. Případné nutné úpravy rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů budou promítnuty v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s žadatelem. Doporučená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
SEZNAM SCHVÁLENÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
pořadí číslo projektu název žadatele právní forma název projektu počet bodů doporučení hodnotitelů požadovaná výše finanční podpory v Kč/maximální navržené krácení finanční podpory v Kč schválená výše finanční podpory v Kč celková výše schválených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.2.10/11.0011 Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace příspěvková organizace Rovná šance 87 ano 3 135 640,00 Kč 889 642,00 Kč 2 245 998,00 Kč 2 245 998,00 Kč
2. CZ.1.07/1.2.10/11.0009 Základní a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace příspěvková organizace Alternativní pohybové aktivity ve vzdělávání 85 ano 2 999 990,00 Kč 0,00 Kč 2 999 990,00 Kč 5 245 988,00 Kč
3. CZ.1.07/1.2.10/11.0023 Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově školská právnická osoba Šance pro každého 84 ano 6 750 644,50 Kč 706 401,00 Kč 6 044 243,50 Kč 11 290 231,50 Kč
4. CZ.1.07/1.2.10/11.0004 Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace příspěvková organizace Rozvoj podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v MS kraji rozšířením a zdokonalením poradenských služeb v pedagogicko-psychologických poradnách MS kraje 82,5 ano 3 749 995,77 Kč 825 410,00 Kč 2 924 585,77 Kč 14 214 817,27 Kč
5. CZ.1.07/1.2.10/11.0036 Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava , s.r.o. společnost s ručením omezeným Rozvoj výchovně vzdělávací a zdravotně rehabilitační péče o žáky s kombinovanými vadami 82 ano 2 477 598,07 Kč 77 500,00 Kč 2 400 098,07 Kč 16 614 915,34 Kč
6. CZ.1.07/1.2.10/11.0012 Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace příspěvková organizace Moderní prostředí pro moderní vyučování 81 ano 3 691 161,11 Kč 541 799,96 Kč 3 149 361,15 Kč 19 764 276,49 Kč
7. CZ.1.07/1.2.10/11.0006 Ostravská univerzita v Ostravě vysoká škola Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života 80 ano 4 162 270,00 Kč 1 166 575,00 Kč 2 995 695,00 Kč 22 759 971,49 Kč
8. CZ.1.07/1.2.10/11.0022 Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Rizika přestupu dětí mateřských škol do základních škol a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT 78 ano 1 328 781,00 Kč 428 800,00 Kč 899 981,00 Kč 23 659 952,49 Kč
9. CZ.1.07/1.2.10/11.0043 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Fulnek, Sborová 81, příspěvková organizace příspěvková organizace Rovné příležitosti pro všechny 76 ano 3 161 116,42 Kč 754 733,42 Kč 2 406 383,00 Kč 26 066 335,49 Kč
10. CZ.1.07/1.2.10/11.0005 Základní škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace příspěvková organizace Otevřme autistům cestu k lidem a poznání 70,5 ano 3 875 499,00 Kč 352 617,00 Kč 3 522 882,00 Kč 29 589 217,49 Kč
CELKEM 35 332 695,87 Kč 5 743 478,38 Kč 29 589 217,49 Kč  
Disponibilní zdroje     65 916 399,00 Kč  
ROZDÍL     36 327 181,51 Kč