' ?> Závazný metodický pokyn č. 1 k oblasti podpory 1.2
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje

Metodický pokyn č. 1 upřesňující podmínky 2. kola výzvy oblasti podpory 1.2 - zapojení dětí a žáků se sociálním znevýhodněním/sociokulturním znevýhodněním.

V souladu s vyhlášenou 2. výzvou k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") – oblast podpory 1.2 a často kladených otázek ze strany potenciálních žadatelů je vydán tento Metodický pokyn č. 1, kterým je nezbytné přesně vymezit a upřesnit podmínky pro zapojení dětí a žáků se sociálním/sociokulturním znevýhodněním.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §16 – vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, odstavec 4 jednoznačně definuje sociální znevýhodnění a mělo by být tedy závazné pro všechny pracovníky škol a školských zařízení.

Sociálním znevýhodněním je:

  1. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy
  2. nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova
  3. postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu.

Pro potřeby OP VK používáme novou modernější terminologii "Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním." § 16 nevyžaduje pro potřeby zákona diagnostiku sociálního (sociokulturního) znevýhodnění z důvodu potencionální stigmatizace dítěte/žáka. Při předkládání projektu se tedy potvrzení o diagnostice sociálního znevýhodnění školským poradenským zařízením (PPP, SPC) nedokládá.

Rozhodnutí o tom, které dítě, nebo žák (žákyně) bude zařazen/a do cílové skupiny se sociokulturním znevýhodněním je v kompetenci ředitele školy. V souladu s písmenem a) by měla být důvodem pro toto rozhodnutí pouze kombinace následujících skutečností (přičemž výčet příkladů není úplný):

To, že dítě/žák naplňuje pouze jeden z uvedených příkladů (např. je příslušníkem etnické menšiny), ještě automaticky neznamená, že je sociokulturně znevýhodněné (pro označení sociálního znevýhodnění jsou potřeba min. 2 výše uvedené znaky). Do této cílové skupiny však můžeme zařadit například dítě/žáka, které pochází z vícečetné rodiny s nízkými příjmy, ohrožené sociálně patologickými jevy.

Při hodnocení nebo kontrole daného projektu může být požadováno od statutárního zástupce žadatele doložení kumulativního naplnění výše uvedených znaků sociálního/sociokulturního znevýhodnění dětí a žáků.

Metodický pokyn č. 1 je platný pro 2. kolo výzvy v oblasti 1.2 globálního grantu Moravskoslezského kraje.

Ing. Petra Chovanioková
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu