' ?> Závazný metodický pokyn č. 2 k oblasti podpory 1.2
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje

Metodický pokyn č. 2 upřesňující podmínky 2. kola výzvy oblasti podpory 1.2 – podpora asistentů pedagoga.

V souladu s vyhlášenou 2. výzvou k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") – oblast podpory 1.2 a často kladených otázek ze strany potenciálních žadatelů je vydán tento Metodický pokyn č. 2, který se týká podpory asistentů pedagoga.

Zařazení pozice asistenta pedagoga ve školském systému

Funkce asistenta pedagoga je pevně zařazena do vzdělávacího systému ČR. Podmínky zřizování pozice asistenta pedagoga jsou zakotveny v § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou asistenti pedagoga zařazeni mezi pedagogické pracovníky (§ 2 odst. 2 zákona) a stanoveny podmínky jejich kvalifikace (§ 20 zákona).

Funkce asistenta pedagoga je tedy systémovým "vyrovnávacím/podpůrným opatřením", jehož cílem je poskytnout v případě potřeby dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami účinnou a efektivní pomoc zaměřenou na zvýšení jejich školní úspěšnosti v "hlavním vzdělávacím proudu" nebo ve speciálních školách.

Financování pozice asistenta pedagoga

Financování nákladů na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním je se v současné době realizuje z více zdrojů:

Podpora asistentů pedagoga z prostředků OP VK

Jedním ze základních principů využívání ESF je princip adicionality (článek 13, Nařízení Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, 9077/06), který definuje, že příspěvky ze strukturálních fondů nenahrazují veřejné nebo rovnocenné strukturální výdaje členského státu.

Z tohoto důvodů není možné v rámci OP VK podpořit projekty zaměřené pouze nebo převážně na vytváření pozic asistentů pedagoga. Zřízení nové pozice asistenta pedagoga může být jen doplňkovou aktivitou projektu, pokud se žadatel zaváže v rámci udržitelnosti zachovat minimálně 50% úvazku této pozice v průběhu 5 let po ukončení projektu, přičemž by měl využít způsoby financování popsané v bodu II. Projekty, které budou počítat se zřízením pozice asistenta pedagoga, doporučujeme konzultovat s gestorem pro oblast podpory 1.2.

Z OP VK je možné podpořit asistenty pedagoga (jako cílovou skupinu) zejména v oblasti jejich vzdělávání, metodického vedení, supervize, vytváření nových forem a metod práce v rámci těchto podporovaných aktivit:

Metodický pokyn č. 2 je platný pro 2. kolo výzvy v oblasti 1.2 globálního grantu Moravskoslezského kraje.

Ing. Petra Chovanioková
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu