' ?> Metodický pokyn č. 3
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje

Metodický pokyn č. 3 pro grantové projekty schválené v 2. kole výzvy Moravskoslezského kraje upravující kvalifikaci asistentů pedagoga, povinné činnosti a náplň práce asistentů pedagoga.

Kvalifikační podmínky pro pozici asistenta pedagoga v rámci grantových projektů

V rámci grantových projektů mohou být zaměstnáni asistenti pedagoga s jednotlivým stupněm vzdělání s příslušnou kvalifikací:

 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd;
 2. vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů;
 3. středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů;
 4. středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo
 5. základním vzděláváním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty
 6. pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzděláváním pedagogických pracovníků.

Za splnění kvalifikačních podmínek u asistentů pedagoga zodpovídá ředitel školy. Financování asistentů pedagoga z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky je možné jen při schválení těchto pozic Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Standardní činnosti asistenta pedagoga

I. Standardní činnosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

 1. spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti (spolupráce s pedagogem při výkladu učební látky, individuální podpora žáků v průběhu výuky, náslech v hodinách),
 2. usnadňování adaptace dítěte ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na podmínky školy a školského zařízení (prohlubování a upevňování základních návyků sociálních, pracovních a hygienických),
 3. pomoc s překonáváním kulturních bariér včetně bariér jazykových a multikulturní výchova,
 4. kontrola domácí přípravy žáků a pomůcek,
 5. kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte,
 6. pomoc při přípravě učebních pomůcek,
 7. pomoc s doučováním i mimo vyučovací hodiny (v rámci školních klubů, družin a doučovacích aktivit v prostorách školy),
 8. účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách,
 9. komunikace se zákonnými zástupci žáků (návštěvy rodin, účast na třídních schůzkách, organizování účasti rodičů na školních aktivitách),
 10. podávání informací o žácích a studentech pedagogickým pracovníkům,
 11. spolupráce s třídními učiteli a poradenskými pracovníky školy při navrhování a zajišťování vyrovnávacích opatření určených žákům se sociálním znevýhodněním, dle potřeby také spolupráce s poradenskými a dalšími subjekty mimo školu (školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.),
 12. pomoc při řešení konfliktních situací a kázeňských přestupků,
 13. pomoc při řešení sociálně nežádoucích jevů (zejména neomluvené absence žáků, užívání návykových látek, šikany, projevů rasismu, týrání žáků apod.)
 14. účast na celoškolních volnočasových aktivitách, popřípadě i na mimoškolních aktivitách určených pro žáky se sociálním znevýhodněním,
 15. informační a osvětová činnost,
 16. účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga.

Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka.

II. Standardní činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

 1. individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí,
 2. spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti,
 3. individuální pomoc žákům v průběhu výuky, zejména při zprostředkování učební látky - výklad textu, obrazového materiálu a další učební látky,
 4. individuální práce s žáky podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů učitele,
 5. vzdělávací a výchovná činnost podle stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáka nebo skupiny žáků,
 6. pomoc a zprostředkování při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou, včetně užití alternativních komunikačních systémů,
 7. pomoc při výchově žáků, upevňování jejich sociálních, pracovních, hygienických a jiných návyků,
 8. péče a pomoc při pohybové aktivizaci žáků,
 9. pomoc při vytváření pomůcek a zaškolování práce s pomůckou, jíž žák využívá, úprava pracovních listů a učebních textů,
 10. poskytování potřebné pomoci při úkonech sebeobsluhy a pohybu žákům, kteří tuto pomoc potřebují (zahrnuje také pomoc při výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku poskytuje vzdělávání),
 11. pomoc s doučováním a přípravou na výuku i mimo vyučovací hodiny (v rámci školních klubů, družin a doučovacích aktivit v prostorách škol),
 12. kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte,
 13. pomoc při zajišťování spolupráce se zákonnými zástupci žáka,
 14. podávání informací o žácích a studentech pedagogickým pracovníkům,
 15. účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách,
 16. účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga.

Pomoc a podpora je poskytována způsobem odpovídajícím individuálním potřebám žáka

vyplývajícím zejména z druhu a hloubky zdravotního postižení nebo zdravotního

znevýhodnění.

Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga

stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka a na základě doporučení

SPC nebo PPP.

Činnosti uvedené v tomto výkladu jsou v rámci Moravskoslezského kraje závazné a příjemce je povinen zajistit v rámci svého projektu, že se tímto postupem budou asistenti řídit. V případech projektů bez partnera i s partnerem je odpovědný za dodržování těchto činností vždy příjemce.

Metodický pokyn č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho vydání a je platný po celé 2. kolo realizovaných grantových projektů.

Vydáno dne 2. 2. 2010.

Ing. Petra Chovanioková
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Nazim Afana
projektový manažer pro globální granty
garant oblasti podpory 1.2 OP VK
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad