' ?> Pozvánka a registrační formulář k přihlášení
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jakožto zprostředkující subjekt, pořádá

Semináře pro žadatele na téma 2. kolo výzvy v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"
z oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pro koho jsou semináře určeny:

Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro vzdělávací instituce, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, vysoké školy, města, obce a svazky obcí a nestátní neziskové organizace, které působí na území Moravskoslezského kraje a mají v záměru podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 3 - Další vzdělávání.

Cíl seminářů:

Seznámit účastníky s globálním grantem "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji" a možnostmi, které jim tento globální grant v rámci 2. kola výzvy nabízí.

Registační formulář, termíny a obsah jednotlivých seminářů:

24. 3. 2010
31. 3. 2010
Praktický seminář - Projektová žádost od A do Z
- oprávněnost žadatele, cílové skupiny, podporované aktivity, povinné monitorovací indikátory, doba trvání projektů, finanční rámec podpory, uznatelné náklady
- co je nutno mít ujasněno před sepsáním projektu, nejčastější chyby v projektových žádostech
7. 4. 2010 Praktický seminář - Benefit7
- vyplnění žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit7, včetně praktických rad
14. 4. 2010 Praktický seminář - Jak úspěšně odevzdat projektovou žádost
- nejčastější věcné a formální nedostatky v projektových žádostech a rozpočtech, které vedly k vyřazení nebo nízkému ohodnocení projektů v 1. kole výzvy, apod.

Místo konání:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210, od 9:00 hod. do cca 14:00 hod.

Upozorňujeme, že prostory seminářů jsou plně klimatizovány.

Kapacita místnosti je omezena. Semináře jsou bezplatné!

Registrační formulář

Registrační formulář (formát OpenDocument; velikost 15 kB)
Registrační formulář (formát MS Word; velikost 35 kB)

Vyplněný registrační formulář, prosím, zašlete e-mailem na adresu: lucie.madrova@kr-moravskoslezsky.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!