' ?> Metodický pokyn č. 1
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje

Metodický pokyn č. 1 upřesňující podmínky 3. kol výzev oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 - monitorovací indikátory (MI).

V souladu s vyhlášenými 3. výzvami k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") - oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a v souvislosti s novými nápočtovými a rozpadovými pravidly MI je vydán tento Metodický pokyn č. 1, kterým je upřesněno stanovení a vykazování MI uvedených v aktuálně platné Metodice monitorovacích indikátorů (verze 1., z října 2009).

Sledování určitých indikátorů dle pohlaví není povinen žadatel do Benefitové žádosti uvádět1, je však povinen z titulu uzavřeného právního aktu rozdělení na chlapce a dívky/muže a ženy sledovat. Nenaplnění cílových hodnot indikátorů dle pohlaví není sankcionovatelné.

Tučně jsou v níže uvedené tabulce zvýrazněny monitorovací indikátory, k jejichž cílové hodnotě se žadatel zavazuje v projektové žádosti, pokud si tyto indikátory zvolí jako povinné k naplnění. Indikátory, které nemají tučné zvýraznění, pak vyplňuje příjemce v realizaci, kde do elektronické monitorovací zprávy udává jejich dosažené hodnoty.

Monitorovací indikátory 1.1

kód název definici NČI jednotka specifikace OP VK pro 1.1 způsob dokladování
07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků Počet osob v počátečním vzdělávání - žáků přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet Počet osob - dětí, žáků přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci, děti, škol a školských zařízení, kteří byli odběrateli dané služby). písemný záznam o uskutečněné výuce např. třídní kniha, seznam přítomných a nepřítomných osob s podpisem učitele z každého dne výuky, prezenční listina z každého dne výuky
z toho 07.41.15 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - chlapci Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet    
07.41.16 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - dívky Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - dívek přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet    
07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci) počet Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané, tj. byli odběrateli vzdělávací služby. písemný záznam o uskutečněné výuce např. prezenční listina z každého dne výuky
z toho 07.41.81 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži, které byly v rámci projektů podpořeny. počet    
07.41.82 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy, které byly v rámci projektů podpořeny. počet    
06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.). počet Jedná se o počet nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu a vzniklých/inovovaných v rámci projektu, přičemž počtem se myslí počet druhů nebo souborů nikoliv počet kusů. nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě
z toho 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tematický celek v rozsahu minimálně 15-20 % výuky. počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu, které se minimálně z 15-20% týkají ŽP, měřeno počtem výukových hodin nebo dle jiného kritéria (pokud nelze aplikovat kritérium výukové hodiny), kdy je tato cílová skupina vzdělávána. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě
06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tematický celek počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu, kdy je cílová skupina vzdělávána min. 40 výukových hodin v oblasti ICT. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené/inovované produkty v jejich hmatatelné podobě
07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. počet Jedná se o osoby, které v rámci projektu poskytují vzdělávací a ostatní se vzděláváním související služby cílové skupině, např. pedagog. pracovník,lektor, vzdělavatel, školitel, pedagog volného času, tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu Každá osoba, která obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát. Nelze započítat člena realizačního týmu, jež se na projektu podílí jeho pouhou administrací. písemný dokad např. smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, faktura, pracovní výkaz, prezenční listina z každého dne výuky

Monitorovací indikátory 1.2

kód název definice NČI jednotka specifikace OP VK pro 1.2 způsob dokladování
07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků Počet osob v počátečním vzdělávání - žáků přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet Jedná se o počet zástupců cílových skupin, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané v počátečním vzdělávání (tj. byli odběrateli vzdělávací služby). Rodič je do indikátoru započítáván za předpokladu, kdy je vytvářen smysluplný vztah mezi školou, dítětem/žákem a rodičem (kurzy pro rodiče, metodické vedení apod.). Na jedno podpořené dítě mohou být vykazováni max. 2 rodiče, s tím, že se každá rodič započítává zvlášť. písemný záznam o uskutečněné výuce např. třídní kniha, seznam přítomných a nepřítomných osob s podpisem učitele z každého dne výuky, prezenční listina z každého dne výuky
z toho 07.41.15 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - chlapci Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - chlapců přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet    
07.41.16 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - dívky Počet osob v počátečním vzdělávání - dětí, žáků - dívek přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školských zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. počet    
07.41.65 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci) počet Jedná se o počet zástupců cílových skupin, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané v dalším vzdělávání (tj. byli odběrateli vzdělávací služby). písemný záznam o uskutečněné výuce např. prezenční listina z každého dne výuky
z toho 07.41.81 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - muži, které byly v rámci projektů podpořeny. počet    
07.41.82 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání - pedagogických a akademických pracovníků - ženy, které byly v rámci projektů podpořeny. počet    
07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. počet Jedná se o osoby, které v rámci projektu poskytují vzdělávací a ostatní navazující , se vzděláváním související, služby cílové skupině, např. pedagogický pracovník, lektor, vzdělavatel, školitel, pedagog volného času, tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu. písemný dokad např. smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, faktura, pracovní výkaz, prezenční listina z každého dne výuky
06.12.00 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu počet Jedná se o počet dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou začleněni do integrovaných tříd a kteří byli v rámci projektu podpořeni prostřednictvím absolvování vzdělávací akce jako osoby vzdělávané (tj. byli odběrateli vzdělávací služby) v počátečním vzdělávání. písemný záznam o uskutečněné výuce např. třídní kniha, seznam přítomných a nepřítomných osob s podpisem učitele z každého dne výuky, prezenční listina z každého dne výuky
z toho 06.12.01 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - chlapci Počet chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu počet    
06.12.02 Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd - dívky Počet dívek se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace projektu počet    
06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.). počet Jedná se o počet nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu a vzniklých/inovovaných v rámci projektu, přičemž počtem se myslí počet druhů nebo souborů, nikoliv počet kusů. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
z toho 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tematický celek v rozsahu minimálně 15-20 % výuky. počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu, které se z minimálně 15-20% výuky týkají ŽP, měřeno počtem výukových hodin (pokud nelze aplikovat kritérium dle výukové hodiny), kdy je cílová skupina vzdělávána. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tematický celek počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu, kdy je cílová skupina vzdělávána min. 40 výukových hodin v oblasti ICT. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě

Monitorovací indikátory 1.3

kód název definice NČI jednotka specifikace OP VK pro 1.3 způsob dokladování
07.41.10 Počet podpořených osob - klienti služeb Počet osob (klientů služeb), které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet Počet osob (klientů služeb), které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech, kdy je osobě poskytnuto více odlišných/ na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. písemný záznam o uskutečněné výuce např. prezenční listina z každého dne výuky
z toho 07.41.11 Počet podpořených osob - klienti služeb - muži Počet osob (klientů služeb-muži), které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet    
07.41.12 Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy Počet osob (klientů služeb-ženy), které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet    
07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob Celkový počet úspěšně podpořených osob, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet Celkový počet úspěšně podpořených osob, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. písemný doklad o úspěšnosti např. certifikát, účastnický list, osvědčení, vysvědčení apod. schválené v žádosti
z toho 07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob - muži Celkový počet úspěšně podpořených osob - muži, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet    
07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob - ženy Celkový počet úspěšně podpořených osob - ženy, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor předepsaným způsobem. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. V případech, kdy je podpořené osobě poskytnuto více odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu, je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto. počet    
07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. počet Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát. písemný doklad např. smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, faktura, pracovní výkaz, prezenční listina z každého dne výuky
06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.). počet Jedná se o počet nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu a vzniklých/inovovaných v rámci projektu, přičemž počtem se myslí počet druhů nebo souborů, nikoliv počet kusů. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
z toho 06.43.12 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tematický celek v rozsahu minimálně 15-20 % výuky. počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu, které se z minimálně 15-20% výuky týkají ŽP, měřeno počtem výukových hodin (pokud nelze aplikovat kritérium dle výukové hodiny), kdy je cílová skupina vzdělávána. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
06.43.13 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tematicky celek počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu, kdy je cílová skupina vzdělávána min. 40 výukových hodin v oblasti ICT. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě
06.43.19 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celkový počet vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. počet Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů, určených pro cílovou skupinu dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu. nově vytvořené produkty v jejich hmatatelné podobě

Metodický pokyn č. 1 je platný pro 3. kola výzev oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 vyhlášené Zprostředkujícím subjektem Moravskoslezského kraje.

Mgr. Martin Radvan
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

1 Výjimku tvoří oblast podpory 1.3, konkrétně indikátory 07.46.01 a 07.46.02, které se v Benefitové žádosti uvádějí.