' ?> Nepřímé náklady
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Nepřímé náklady

Přímé náklady

Přímé náklady jsou náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu. Přímé náklady jsou vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti.

Nepřímé náklady

Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu.

Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu.

Určení konkrétní výše nepřímých nákladů

Po vytvoření rozpočtu se určí základ pro výpočet výše nepřímých nákladů takto:

Výše nepřímých nákladů je pak zahrnuta do rozpočtu do položky nepřímých nákladů.

Tabulka pro nepřímé náklady

Objem přímých nákladů (bez nákladů, jež spadají do křížového financování) % podíl nepřímých nákladů k přímým nákladům (bez nákladů, jež spadají do křížového financování)
Přímé náklady < 4 mil. Kč 18 %
Přímé náklady > 4 mil. Kč 16 %

Žádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů (ani nulové) není možné. Projekty, u nichž % nepřímých nákladů nebude odpovídat procentu stanoveném v tabulce, budou vyřazeny z dalšího hodnocení.

Upozornění!!

Příjemce dotace při prokazování výdajů projektu neprokazuje nepřímé náklady jednotlivými účetními doklady, ale uplatňuje je příslušným procentem k celkovým prokázaným přímým způsobilým výdajům. V případě nedočerpání některých schválených položek projektu se tím snižuje i základ pro výpočet výše způsobilých nepřímých nákladů. Konečná výše nepřímých nákladů tedy bude prověřena při závěrečném vyúčtování projektu.

Mezi nepřímé náklady se řadí:

Náklady na odměňování pracovníků, kteří vykonávají v rámci organizace příjemce či partnera aktivity:

Cestovné realizačního týmu, jehož předmětem jsou:

Zařízení a vybavení a kancelářské prostředky v následujících položkách:

Náklady na nákup služeb, jejichž předmětem je:

Zpracovalo: oddělení strukturálních fondů a regionálního rozvoje
Dne: 1. 9. 2010