' ?> Metodický pokyn ZS k dokladování osobních nákladů
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz
logo Investice do vzdělávání MSK>

Metodický pokyn č. 2/2010
Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje

k dokládání osobních nákladů v rámci monitorovacích zpráv o realizaci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále jen "OP VK")

Při předkládání monitorovacích zpráv o realizaci grantových projektů a žádostí o platbu je povinností příjemce a případných partnerů předkládat k prokazovaným osobním nákladům následující dokumenty:

V případě, že mzda není pracovníkům projektu zasílána přímo z projektového účtu, ale prvotně z účtu provozního, je nutné předkládat rovněž výpisy z provozního účtu organizace, ve kterém jsou identifikovány prvotní úhrady mezd na účty pracovníků. Tyto výpisy nelze nahradit čestnými prohlášeními jednotlivých pracovníků o obdržení mzdy, prohlášeními mzdových účtáren nebo jinými obdobnými dokumenty.

Tento metodický pokyn je závazný pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 pro všechna kola výzev.

V Ostravě dne 20. 12. 2010

Mgr. Martin Radvan
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu