' ?> Metodický pokyn č. 1/2012 - elektronická MZ
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Metodický pokyn č. 1/2012

Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje k předkládání monitorovací zprávy o realizaci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7

Všichni příjemci dotace jsou povinni předkládat elektronickou monitorovací zprávu nejpozději od 1. 1. 2012 prostřednictvím aplikace BENEFIT7. Po jejím vyplnění příjemce vygeneruje z Benefitu7 monitorovací zprávu (dále jen MZ) ve formátu PDF.

Povinnost předkládat MZ v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7 platí pro všechny příjemce dotace v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání a pro příjemce dotace v prioritní ose 3 - Další vzdělávání. Rozhodným okamžikem je datum odevzdání MZ.

Výjimku z této povinnosti tvoří ti příjemci, kteří by po datu 31. 12. 2011 předkládali pouze závěrečnou MZ.

Příjemci, kteří dobrovolně ještě před tímto datem přešli z dosavadní („papírové“) podoby MZ na elektronickou formu MZ jsou již povinni tuto formu i nadále zachovat.

Elektronickou monitorovací zprávu budou podobně jako doposud tvořit následující dokumenty (dle relevantní verze Příručky pro příjemce, případně dle požadavků poskytovatele):

Způsob  a formát dokladování jednotlivých dokumentů v rámci MZ:

Druh dokumentu: Tištěná podoba: Na CD:
Monitorovací zpráva – PDF (originál) ANO NE
Žádost o platbu – PDF (originál) ANO NE
Přílohy MZ – Excel (originál) ANO ANO
Účetní doklady (kopie) ANO NE
Výpisy z bankovního účtu, pokladní doklady (kopie) ANO NE
Výkazy práce (originál x kopie) ANO NE
Smlouvy/dohody (s dodavateli, zaměstnanci) včetně dodatků (kopie) ANO NE
Výplatní lístky/pásky (dle metodického pokynu č. 2) (kopie) ANO NE
Interní směrnice (kopie) ANO NE
Podklady k výběrovému řízení (kopie) ANO NE
Auditorská zpráva (je-li relevantní) (kopie) ANO NE
Výstupy z projektu Dle charakteru ANO
Podpisové vzory (u 1. MZ nebo při změně) (originál) ANO NE
Doklady týkající se publicity projektu Dle charakteru dokumentu Dle charakteru dokumentu
Souhrnná informace o realizaci projektu (u závěrečné MZ) (originál) ANO NE

Tento metodický pokyn je závazný pro všechny příjemce realizující grantové projekt v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 a je dostupný na www.nuts2moravskoslezsko.cz.

V Ostravě dne 23. 2. 2012

Mgr. Martin Radvan, LL.M.
vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu