' ?> Definice pojmů
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Definice pojmů

Cílové skupiny – skupiny osob nebo organizací, na které je daná oblast podpory zaměřena nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci dané oblasti podpory.

De Minimis – podpora de minimis dle Nařízení Komise (ES) s platností od 1. 1. 2007 představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis, poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích dvou let a roku, ve kterém žádá, přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu nebo účely podpory de minimis poskytnuté v předchozím stanoveném období. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory. V případě poskytnutí podpory de minimis příjemce oznámí, že se jedná o tuto podporu

Globální grant – schéma, které bude použito pro přidělování finančních prostředků na realizaci malých projektů na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami účasti.

Operační program – dokument předložený členským státem a přijatý EK, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem priorit, jež má být prováděna s podporou některého ze strukturálních fondů.

Prioritní osa – jedna z priorit strategie v operačním programu se skládají ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle.

Příjemce – subjekt (právnická osoba), orgán nebo podnik, veřejný či soukromý, odpovědný za zahájení nebo za zahájení a provádění operací. V rámci režimu podpory jsou příjemci veřejné nebo soukromé podniky, které provádějí jednotlivé projekty a dostávají veřejnou podporu.

Řídící orgán – plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci ESF v souladu s předpisy EU a národními normami. ŘO OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Zprostředkující subjekt – veřejný či soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti ŘO nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se příjemců. V praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí, zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu ZS pro region Moravskoslezsko v rámci OP VK je MSK.