' ?> Veřejné zakázky
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Postup při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK

Při pořizování zboří a služeb musí být dodrženy podmínky pro výběr dodavatelů, které stanovují základní postupy pro výběrová řízení realizovaná při realizaci projektu OP VK. Pokud příjemce nebude respektovat při výběru dodavatelů tyto závazné podmínky, veškeré výdaje spojené se zakázkou nebudou považovány za způsobilé a nebudou poskytovatelem proplaceny. Příjemci (v případě výběrového řízení tedy zadavatelé) musí při výběru dodavatelů vždy respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace.

Pravidla výběru dodavatelů, tj. např. základní zásady, obecné postupy při zadávání veřejných zakázek, limity určující postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu apod. jsou obsaženy v Příručce pro příjemce.

Veškeré potřebné formuláře naleznete na webových stránkách MŠMT


Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2008

Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2009

Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2010

Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2011

Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2012