' ?> Dodatečné informace k výzvě 33/2011
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dodatečné informace a úprava zadávacích podmínek

Dodatečné informace a úprava zadávacích podmínek (formát PDf; velikost 621 kB)

Název veřejné zakázky: Tisky - OPVK
Druh veřejné zakázky: dodávky
Forma zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

na základě žádosti dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům.

K uvedené veřejné zakázce na dodávky byly zaslány níže uvedené dotazy:

Dotaz č. 1
Pokud jev tabulce uvedeno, že publikace má např. 24 barevných a 64 černobílých stran, jsou v oddělených blocích (barevný blok a černobílý blok) nebo jsou stránky nepravidelně prostřídány?

Odpověď č. 1
Strany jsou střídány nepravidelně.

Dotaz č. 2
Pokud je v tabulce uveden jednostranný tisk, jsou uváděné počty počtem potištěných barevných a černobílých stran, tedy počet stran je rovný počtu listů?

Odpověď č. 2
Ano, pokud se jedná o jednostranný tisk, je počet stran A4 roven počtu listů A4.

Úprava zadávacích podmínek:
Zadavatel upravuje Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, část Projekt 7 - Synegrie. Tuto úpravu poskytuje zadavatel všem dodavatelům.

Příloha č. 1 - Technická specifikace Zadávací dokumentace, Projekt 7 - Synegrie:
Ve specifikaci Bloku tisku pro položky 1 - 31, skripta a sborník se mění typ tisku pro tento projekt následovně:
Jednostranný tisk u všech položek se mění na oboustranný.

Vzhledem k dodatečným informacím a provedené úpravě zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle Výzvy k podání nabídek a čl. 6 Zadávací dokumentace do 29. 7. 2001 do 10:00 hod.

V Ostravě dne 19. 7. 2011
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor