' ?> Publicita
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Publicita

Závazný sled log

Zásady dodržování pravidel publicity OP VK

Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 povinen informovat o této skutečnosti širokou veřejnost i účastníky projektu. Z důvodu spolufinancování programu ze státního rozpočtu ČR je žádoucí informovat i o této skutečnosti.

Financování OP VK z prostředků ESF (i SR) musí být zdůrazněno během všech fází realizace projektu. Základem informačních aktivit je užívání předepsaných log a odkazů.

Povinnosti příjemce:

- Projekty, které se při realizaci řídí některou z předchozích verzí Příručky pro příjemce, se při používání prvků povinné publicity řídí pravidly uvedenými v příslušné verzi příručky.

- Projekty vázané v právním aktu řídit se vždy novou aktuální verzí Příručky pro příjemce, se mohou při používání prvků povinné publicity nadále řídit dosud používanými pravidly.

Pravidla povinné publicity:

Publicitu naplňuje příjemce zejména používáním tzv. minima povinné publicity OP VK, které tvoří následující loga a odkazy:

Tato loga a sdělení se používají společně, předepsaným způsobem v souladu s Manuálem vizuální identity OP VK a tvoří tzv. základní logolink OP VK (formát MS Word; velikost 1,54 kB). Je možné zvolit horizontální či vertikální variantu logolinku OP VK. Pravidla jejich konstrukce jsou uvedena v Manuálu vizuální identity OP VK.

Poznámka: Slovní odkaz na Evropský sociální fond jako součást loga ESF v logolinku OP VK nahrazuje dřívější povinnost (stanovenou předchozími verzemi Příručky pro příjemce) používat na všech dokumentech povinné sdělení "Tento projekt/produkt/program je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.". Toto sdělení lze však uvádět i nadále. Pokud příjemce projektů (realizovaných dle předchozích verzí Příručky pro příjemce) používá logolink OP VK bez textu u loga ESF, musí v souladu s pravidly dle předchozích verzí Příručky nadále používat na veškerých materiálech větu o spolufinancování.

Příjemce může za logo OP VK umístit logo své (příjemce). Logo projektu je možno umístit do jiné části, ne ve stejné úrovni či v blízkosti logolinku OP VK.

Při pořizování propagačních předmětů, je nutno vzít v potaz kromě praktického využití i možnost jejich kvalitního opatření prvky povinné publicity.

Více informací k pravidlům publicity v Příručce pro příjemce a v ní uvedených odkazech a na stránkách: Publicita - MŠMT ČR

Hlavní zásady správného dodržování pravidel publicity OP VK