' ?> oblast podpory 1.2
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování - oblast podpory 1.2

Číslo kola výzvy: 3

Název globálního grantu: CZ.1.07/1.2.10, Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Doplňující informace k projektům uvedeným v tomto seznamu:

1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 31. 8. 2012.

2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Před uzavřením smluvního vztahu s žadatelem dojde k dalšímu přezkoumání stanovených limitů  v oblasti struktury rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami OP VK. Případné nutné úpravy rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů budou promítnuty v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s žadatelem. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).

SEZNAM GRANTOVÝCH PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH K FINANCOVÁNÍ
pořadí registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem v Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.2.10/03.0035 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Rovný přístup ke vzdělávání a žákovská portfolia 88 Ano 1 294 507,20 42 480,00 1 252 027,20 1 252 027,20
2. CZ.1.07/1.2.10/03.0004 Místo pro děti Místo pro děti 86,9 Ano 2 582 944,48 0,00 2 582 944,48 3 834 971,68
3. CZ.1.07/1.2.10/03.0015 Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace Škola pro všechny 86,5 Ano 3 134 916,62 9 440,00 3 125 476,62 6 960 448,30
4. CZ.1.07/1.2.10/03.0021 Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Škola trochu jinak 84,7 Ano 3 167 699,12 50 740,00 3 116 959,12 10 077 407,42
5. CZ.1.07/1.2.10/03.0012 Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Tvorba a ověřování výukových materiálů, pracovních listů a programů pro výuku žáků s lehkým mentálním postižením s využitím ICT. 80 Ano 2 396 559,00 92 089,09 2 304 469,91 12 381 877,33
6. CZ.1.07/1.2.10/03.0018 Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace "Buď online a učení bude fajn!" 78 Ano 2 492 577,59 59 325,68 2 433 251,91 14 815 129,24
7. CZ.1.07/1.2.10/03.0029 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Podpora rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávání 75,5 Ano 2 174 335,20 0,00 2 174 335,20 16 989 464,44
8. CZ.1.07/1.2.10/03.0036 Sdružení - BES Sport BES bariér 74,5 Ano 1 511 177,20 4 720,00 1 506 457,20 18 495 921,64
9. CZ.1.07/1.2.10/03.0037 SK KONTAKT OSTRAVA Speciální plavecký program a rovné příležitosti pro žáky se SVP 67 Ano 1 396 447,40 16 520,00 1 379 927,40 19 875 849,04
        CELKEM   20 151 163,81 275 314,77 19 875 849,04