NUTS
Změnit programovací období
Rozvoj vzdělanostní společnosti
za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR
Deti na trave

Aktuality

Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK

Dovolujeme si Vás pozvat do netradičního prostředí Slezskoostravského hradu, kde jsme pro Vás připravili konferenci ke zhodnocení realizace globálních grantů OP VK v Moravskoslezském kraji.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce

Příležitost bychom rádi dali i vám, považujete-li Váš projekt za zajímavý a chtěli by jste jej představit ostatním, dejte mi prosím vědět na e-mail andrea.smigova@kr-moravskoslezsky.cz.

Těšíme se na vaši účast.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání.

Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách OP-VK. Realizace projektů bude zahájena 1. září 2015 a ukončena 31. prosince 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit:

 1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
 2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
 3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
 4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském  jazyce formou blended learningu.

Témata výzvy byla vybrána tak, aby byla v souladu s Koncepcí jazykového vzdělávání a s vyhlášeným Rokem technického vzdělávání.

Alokace výzvy činí 460 mil. Kč. Finanční prostředky budou příjemcům podpory poskytnuty prostřednictvím ex-ante platby ve výši 100 % schváleného rozpočtu projektu.

Výzva je zaměřena na základní a střední školy (se sídlem mimo hl. město Prahu). Při dodržení stanovených finančních limitů pro projekt bude moci každá:

 • základní škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace uvedených šablon. Výjimkou je šablona č. 1, kterou si základní škola může vybrat pouze jednou.
 • střední škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace šablon č. 3 a č. 4.

Výzva bude ukončena ke dni 28. 8. 2015 ve 13:00 hod. Všechny projektové žádosti musí být nejpozději do tohoto termínu předloženy v listinné podobě na Odbor CERA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Vyhlášení výsledků fotosoutěže ,,Učení bez hranic - škola hrou"

V měsíci květnu proběhla fotografická soutěž s titulem „Učení bez hranic – škola hrou“, kterou vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prostřednictvím vlastních webových stránek. Vítězná místa obsadily školy z Moravskoslezského kraje.


Metodický pokyn č. 1/2015 Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje

Dovolte, abychom Vás informovali, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal Metodický pokyn č. 1/2015 Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje, který se týká úprav záznamů v Centrálním registru podpor malého rozsahu – de minimis v oblasti podpory 3.2. Znění metodického pokynu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře


Nová výzva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dovolte, abychom Vás informovali, že dne 9. 4. 2015 byla vyhlášena výzva č. 56 k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací v tiskové zprávě OP VK.


Metodický dopis č. 34 ke schvalování změn v období udržitelnosti

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydalo Metodický dopis č. 34 ke schvalování změn v období udržitelnosti. Znění metodického dopisu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.


Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK

Dovolte, abychom Vás informovali, že na webu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla uveřejněna aktualita pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek.


Konference Pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK. Na konferenci budou řešeny aktuální témata z oblasti realizace grantových projektů. Přehled témat naleznete v pozvánce.

Konference se bude konat 22. 9. 2014 od 8:00 hodin v Hotelu Imperial Ostrava, Tyršova ulice č. 6

V okruhu 2 minut pěší chůze od hotelu se nachází několik parkovišť. Viz přiložená mapa.


Nový vzor přílohy ZMZ "Souhrnná informace o realizaci projektu"

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK aktualizoval přílohu závěrečné monitorovací zprávy s názvem "Souhrnná informace o realizaci projektu".

Tato příloha závěrečné monitorovací zprávy byla aktualizována ke dni 22. 7. 2014. Od tohoto dne je možno nový vzor přílohy využívat. Přílohu zpracovanou dle starého vzoru je možno předkládat spolu se závěrečnou monitorovací zprávou do 31. 7. 2014, od 1. 8. 2014 bude možno předkládat pouze přílohu zpracovanou podle nového vzoru.

Aktualizovaný vzor je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře a také na webových stránkách OP VK.


Seminář OP VK

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídící orgán OP VK, ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Cílem akce je představení výstupů OP VK, nově spuštěná databáze projektů OP VK, bude řešena problematika ukončování projektů a jejich udržitelnost a v neposlední řadě bude prezentován nový operační program pro další programové období 2014–2020 Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Seminář se bude konat dne 2. 6. 2014 od 9:00 hod v Multifunkčním sále Vyšší odborné školy sociální, Zelená 40A, Ostrava.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na webových stránkách OP VK.


Upozornění

Dne 15. 4. 2014 byly monitorovacím systémem Monit7+ chybně rozeslány informace o ukončení monitorovacího období/projektu jednotlivým příjemcům. Informace byly rozeslány taktéž příjemcům, jejichž projekty jsou v období udržitelnosti. Informativní email prosím ignorujte. Ačkoliv v informacích je uvedeno, že autorem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, ve skutečnosti tomu tak není. Přesto se za vzniklé komplikace omlouváme.

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje


Srážková daň z úroků na bankovních účtech příjemců dotace

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že na základě rektifikace soukromého práva došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na základě které nově dochází ke zdaňování úroků na účtech poplatníků daně z příjmů právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání. Bližší informace je možné nalézt na webových stránkách finanční správy.

Z pohledu pravidel OP VK je na daň z úroku pohlíženo jako na náklad toho subjektu, v jehož prospěch jsou úroky využívány. V praxi mohou nastat tyto situace:

 • Daňová povinnost je splněna srážkou daně z projektového účtu
  • u projektu schváleného v režimu veřejné podpory – srážková daň jde k tíži příjemce/partnera (majitele účtu), daň nebude žádným způsobem vstupovat do nákladů projektu
  • u projektu schváleného bez veřejné podpory – srážková daň je vyúčtována v neprospěch poskytovatele, srážková daň se odečte od připsaného úroku a o "snížený úrok" se poníží žádost o platbu
 • U příjemců, u nichž nebude prováděna srážka daně z úroku, se vykazování a vyúčtování úroků nemění.

Nedojde-li ze strany příjemce k odečtení daně z příjmů od připsaného úroku do data předložení závěrečné monitorovací zprávy/žádosti o platbu, má se za to, že příjemce daň uhradil z vlastních zdrojů a prostředky ve výši součtu uplatněných srážek dle potřeby vypořádá na projektovém účtu k datu provedení vratky nevyčerpaných prostředků (prostředky představující srážkovou daň bude nezbytné na projektový účet refundovat z vlastních zdrojů).


Organizační změna Zprostředkujícího subjektu od 1. 1. 2014

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pověřený výkonem role Zprostředkujícího subjektu.

V rámci Zprostředkujícího subjektu Moravskoslezského kraje došlo od 1. 1. 2014 k organizační změně, kdy bylo sloučeno oddělení strukturálních fondů a oddělení metodiky a zahraniční finanční podpory pod nástupnické oddělení strukturálních fondů. V rámci tohoto oddělení se budou nadále administrovat globální granty OP VK realizované Moravskoslezským krajem v rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 3.2 a udržitelnost projektů realizovaných v rámci OP VK.

Aktualizovaný seznam pracovníků jednotlivých oddělení najdete v sekci Kontakty.


Metodický dopis 18.2

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydalo Metodický dopis č. 18.2 týkající se metodiky ukončování projektů. Znění metodického dopisu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.


Zákonné opatření senátu

Dovolujeme si upozornit příjemce podpory OP VK, že dne 10. 10. 2013 bylo usnesením Senátu schváleno zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabylo účinnosti dne 1. 1. 2014. Informace pro příjemce – metodický výklad naleznete v  sekci Dokumenty a formuláře.


Metodický dopis č. 28

Dovolujeme se upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK vydalo Metodický dopis č. 28, týkající se předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv, účinný od 1. 1. 2014. Znění metodického dopisu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře.


Workshop pro finanční manažery

projektů ze 4. kola výzvy v oblasti podpory 3.2 OP VK

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na workshop pro finanční manažery projektů ze 4. kola výzvy v oblasti podpory 3.2. Cílem workshopu je seznámit finanční manažery s obsahem, řazením příloh žádosti o platbu a postupem při vyplňování údajů v žádosti o platbu a jejich závazných přílohách v programu excel.

Po krátké prezentaci budou probíhat individuální konzultace, proto je workshop určen maximálně pro 10 organizací, z každé organizace se mohou zúčastnit maximálně 2 osoby. Dokumenty, které je nutné vzít si sebou naleznete v pozvánce a v této tabulce (formát MS Excel).

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 306 kB)

Nezávazný vzor dotazníku pro cílovou skupinu k prokázání indikátorů v oblasti podpory 3.2 OP VK

Do části Dokumenty a formuláře v záložce Příjemce jsme pro Vás umístili vzor dotazníku pro monitorování podpořených osob v členění dle zranitelných skupin na trhu práce.


Vzhledem k velkému zájmu připravujeme opakování semináře "Jak řídit a administrovat projekt"

pro příjemce finanční podpory ze 3. a 4. kola výzvy oblasti podpory 3.2

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na opakovací praktický seminář pořádaný v souvislosti s realizací projektů předložených v rámci 3. a 4. kola výzev do globálních grantů OP VK v oblasti podpory 3.2. Seminář je určen zejména projektovým manažerům, finančním manažerům a účetním projektů, kterým budou poskytnuty aktuální informace v souladu s podmínkami pro realizaci projektu.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 300 kB)

Metodický pokyn č. 2/2013

Nejčastější pochybení zadavatelů zakázek/veřejných zakázek v rámci grantových projektů OP VK

Dovolujeme si Vás upozornit, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal dne 23. 10. 2013 Metodický pokyn č. 2/2013 – Nejčastější pochybení zadavatelů zakázek/veřejných zakázek v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Informace pro příjemce finanční podpory z OP VK

V souvislosti s kontrolou podkladů k veřejným zakázkám, které jsou pravidelně předkládány k monitorovacím zprávám, upozorňujeme všechny příjemce finanční podpory na neustále velké množství připomínek a opakovaně nedokládaných povinných součástí všech zadávacích řízení. V důsledku velké chybovosti při realizaci výběrových řízení je řešeno také velké množství hlášených nesrovnalostí, které ze špatného postupu zadavatele vyplývají. Proto důrazně doporučujeme všem příjemcům finanční podpory využít poradenských služeb (jejich úhrada je možná v rámci nepřímých nákladů), které by pomohly příjemci s administrací a realizací správného postupu při výběru dodavatele. Zároveň doporučujeme podrobnou úpravu vzájemných vztahů ve smlouvě s ohledem na zodpovědnost v případě chybného postupu zpracovatele. Ze zkušenosti se největších problémů dopouštějí příjemci při posuzování a samotném hodnocení předložených nabídek, což ani kontrola ex-ante prováděná pracovníky Zprostředkujícího subjektu OP VK před vyhlášením výzvy není schopná minimalizovat.

Dále si dovolujeme informovat všechny příjemce finanční podpory v souvislosti s výše uvedeným, že Zprostředkující subjekt OP VK se chystá vydat v nejbližší době Metodický pokyn upravující nejčastější chyby v zadávacích řízeních, kterým by se měl příjemce finanční podpory vyhnout a minimalizovat tak pravděpodobnost vzniku nesrovnalosti. Jeho znění bude vyvěšeno na stránkách www.nuts2moravskoslezsko.cz a příjemci finanční podpory o jeho vydání budou informováni prostřednictvím aktualit.

Děkujeme za pochopení.


Aktualizace formulářů pro výběr dodavatele

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK aktualizovalo vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů", uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK. V černobílé i barevné verzi je najdete v části Dokumenty a formuláře - Dokumentace pro příjemce.


Seminář "Jak řídit a administrovat projekt"

pro příjemce finanční podpory ze 3. a 4. kola výzvy oblasti podpory 3.2

Dovolujeme si Vás pozvat na praktický seminář pořádaný v souvislosti s realizací projektů předložených v rámci 3. a 4. kola výzev do globálních grantů OP VK v oblasti podpory 3.2. Seminář je určen zejména projektovým manažerům, finančním manažerům a účetním projektů, kterým budou poskytnuty aktuální informace v souladu s podmínkami pro realizaci projektu.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 301 kB)

Seminář pro příjemce finanční podpory

Dovolujeme se Vás pozvat na praktický seminář pořádaný v souvislosti s počátkem realizace projektů předložených v rámci 2. kola výzev do globálních grantů OP VK Prioritní osy 1 a 4. kola výzvy oblasti podpory 3.2. Seminář je určen zejména projektovým manažerům, finančním manažerům a účetním projektů, kterým budou poskytnuty aktuální informace v souladu s podmínkami pro realizaci projektu.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 302 kB)

Pro bezchybný a hladký průběh projektu je účast nezbytná.


Upozornění na povinnost uveřejnit smlouvu s vítězným dodavatelem

Dovolujeme si upozornit příjemce finanční podpory na skutečnost, že dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinností zveřejnit písemnou smlouvu, která byla uzavřena po 1. 4. 2012 na více než 500.000 Kč bez DPH, do 15 dnů od jejího uzavření na profilu zadavatele.

Dále si dovolujeme upozornit, že pro projekty, které se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verzí 6, platí také povinnost uveřejnit uzavřenou písemnou smlouvu, jejíž hodnota nepřesáhne 500.000 Kč bez DPH na webu Zprostředkujícího subjektu, a to včetně případných dodatků spolu s protokolem o hodnocení nabídek (viz ustanovení v Příručce pro příjemce, části 7.5).


Metodický pokyn č. 1/2013

ke kontrole udržitelnosti grantových projektů

Dovolujeme si Vás upozornit, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal dne 30. 4. 2013 Metodický pokyn č. 1/2013 ke kontrole udržitelnosti grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Informace pro příjemce a úspěšné žadatele z 2. kol výzev 2. globálních grantů OP VK Prioritní osy 1

Povinnost zřídit účet podléhající státní pokladně u České národní banky pro určité typy subjektů se netýká příjemců grantových projektů, ani partnerů v projektech, kterým jsou poskytovány finanční prostředky na základě Smlouvy o financování grantových projektů z globálních grantů OP VK či partnerské smlouvy. Tyto finanční prostředky i nadále budou poukazovány na účty uvedené v této smlouvě.

Žádáme příjemce, aby nám nedokládali žádosti o podstatné změny související se zřízením účtů vedených u ČNB.

Zároveň žádáme všechny úspěšné žadatele z posledních 2. výzev 2. globálních grantů OP VK (zejména nyní ve fázi kontrahování smluv), aby nám k zasílání finančních prostředků v souvislosti s nově zakotvenou povinností po novelizaci zákona č. 218/2000 Sb. nepředkládali smlouvy o zřízení účtů u ČNB.

Příjemci, jejichž zřizovatel je město nebo obec dokládají smlouvy o zřízení běžných účtů zřizovatele a smlouvy o zřízení samostatných projektových účtů. Ostatní příjemci dokládají smlouvy o zřízení samostatných projektových účtů.


Metodický dopis č. 27

nabytí účinnosti 3. 4. 2013

V návaznosti na požadavek Evropské komise na používání jednotných kontrolních listů pro kontrolu zadávacích řízení, zadávaných v rámci programů Evropského sociálního fondu, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Metodický dopis č. 27 (formát PDF; velikost 212 kB), jehož přílohou (formát PDF; velikost 975 kB) jsou kontrolní listy určené ke kontrole veřejných zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


Vzor obálky pro předkládání monitorovacích zpráv projektů OP VK

Prosíme příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK, aby při předkládání monitorovacích zpráv svých projektů využívali vzoru obálky, který byl umístěn do sekce Dokumenty a formuláře.


Upozornění pro příjemce, kteří se při realizaci projektu řídí Příručkou pro příjemce verzí 4 a 5

Na základě sdělení Řídícího orgánu OP VK ze dne 11. 2. 2013 je s účinností od 6. 12. 2012 zrušeno ustanovení Příručky pro příjemce, ver. 4 a 5 (str. 31) týkající se "mylné platby":
"V případě, že dojde k mylnému převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný bankovní účet a chybou dotčené prostředky jsou v plné výši z vlastní iniciativy příjemce, nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu vráceny na projektový účet, nebude toto řešeno jako porušení rozpočtové kázně a nesrovnalost."

K této změně dochází v návaznosti na požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto Řídícího orgánu OP VK, kde je konstatováno, že výše zmíněné ustanovení PpP je v rozporu s § 59 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Tento požadavek se odkazuje na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu č. 11/17.

Upozorňujeme Vás proto, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje musí od 6. 12. 2012 veškeré mylné platby hlásit jako podezření na nesrovnalost a podezření na porušení rozpočtové kázně.


Analýza počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost v rámci OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Analýzu počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (formát PDF; velikost 826 kB) za období 1. 1. 2012–30. 6. 2012. Z analýzy vyplývá, že hlavní příčinou vzniku nesrovnalostí je neznalost pravidel řídící dokumentace, především Příručky pro příjemce (58,03 %). Nezanedbatelný podíl představují také tzv. mylné platby (31,89 %) a nedostatečná kontrola na straně příjemce (7,43 %).


Příručka pro žadatele OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 9. verzi Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou a účinnou od 25. 10. 2012. Odkaz na Příručku pro žadatele a Změnový list Příručky pro žadatele je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Příručka pro příjemce OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 7. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou a účinnou od 25. 10. 2012. Odkaz na Příručku pro příjemce a Změnový list Příručky pro příjemce je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Upozornění pro předkladatele žádostí do 2. kola výzev z druhého globálního grantu Prioritní osy 1 OPVK

Již při přípravě projektové žádosti je třeba mít na paměti závazné ustanovení Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK verze 8 a Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 6 ve znění:

"Se zaměstnancem partnera může žadatel (příjemce) uzavřít pracovně právní vztah. Náplň činnosti tohoto pracovně právního vztahu však není předmětem partnerství a nesmí být shodná s činností partnera v projektu. V případě, že příjemce uzavře pracovně právní vztah se zaměstnancem partnera na totožnou činnost jakou má partner v projektu, nemůže pak stejnou činnost vykazovat v rámci partnerství.
Pokud by byla totožná činnost vykazována jak partnerem projektu tak další osobou, která by měla uzavřen pracovněprávní vztah s příjemcem, jedná se o porušení pravidel partnerství v OP VK a výdaje na takovou činnost budou prohlášeny za nezpůsobilé."

Dále bychom Vás rádi upozornili, že Smlouva o partnerství musí obsahovat všechny náležitosti, které byly uvedeny v projektové žádosti.


Workshopy oblasti podpory 1.1 dne 10. 10. 2012 zrušeny

Workshopy pro potenciální žadatele do 2. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z globálního grantu OP VK oblasti podpory 1.1 plánované na den 10. 10. 2012 byly zrušeny.


Semináře a workshopy

pro možné žadatele do oblasti podpory 3.2

Dovolujeme se Vás pozvat na akce pořádané v souvislosti s vyhlášením 4. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do globálního grantu (GG) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory:
3.2 – GG "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"

Podrobnější informace naleznete v sekci Výzvy.

Těšíme se na Vaši účast.


Přehled nejčastěji se vyskytujících chyb při realizaci projektů vedoucí k podezření na nesrovnalost

Do části Dokumenty a formuláře v záložce Příjemce jsme pro Vás umístili soubor s názvem "Nejčastěji se vyskytující chyby v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu vedoucí k nesrovnalostem". Věnujte tomuto materiálu zvýšenou pozornost, neboť tato pochybení mohou vést k podezření na nesrovnalost (tj. z toho vyplývající nezpůsobilost výdajů, pozastavení proplácení projektu apod.).


Důležité upozornění pro žadatele do 2. výzev!

Rada kraje usnesením č. 120/7966 ze dne 18. 9. 2012 rozhodla vyloučit z okruhu potenciálních žadatelů v rámci vyhlášených 2. kol výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK do globálních grantů Moravskoslezského kraje v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.


Workshop pro oblast podpory 1.2 dne 1. 10. 2012 zrušen

Workshop pro potenciální žadatele do 2. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK na grantové projekty plánovaný na dne 1. 10. 2012 je zrušen. Workshopy do oblasti podpory 1.1 a oblasti podpory 1.3 se 1. 10. 2012 uskuteční, zde ke změnám nedošlo.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzvy

předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 3.

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dne 1. října 2012 čtvrté kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Výzva je určena např. vzdělávacím institucím (tj. právnickým osobám s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), vysokým školám, nestátním neziskovým organizacím, hospodářské komoře, městům, obcím a svazkům obcí.

Celé znění vyhlášené výzvy včetně příloh naleznete v sekci Výzvy.


Konzultační a poradenské dny

pro žadatele oblasti podpory 1.1

věnované problematice přípravy a předložení projektové žádostí v rámci vyhlášené výzvy do globálního grantu oblasti podpory 1.1 "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském II" se konají 8. a 12. října 2012 od 9:00 do 14:00 hod. v zasedací místnosti F 502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ul. 28. října 117 v Ostravě.

Těšíme se na Vaši účast.

Elektronická registrace není nutná.


Metodický pokyn č. 3/2012

upřesňující podmínky 2. kol výzev z 2. globálních grantů vyhlášených v době od 3. září 2012 do 19. října 2012 v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Dovolujeme si Vás upozornit, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal Metodický pokyn č. 3/2012, kterým je upraven okruh oprávněných žadatelů v rámci těchto výzev.


Přílohy monitorovací zprávy pro příjemce z 3. kola výzvy oblasti podpory 3.2

Do sekce Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce, byly přidány přílohy monitorovací zprávy pro příjemce finanční podpory z OP VK, kteří realizují projekt v rámci 3. kola výzvy oblasti podpory 3.2.
Příjemců z 1. a 2. kola výzev se tyto přílohy netýkají, ti budou používat přílohy stávající.


Mimořádný seminář

Vzhledem k vysokému zájmu o informativní a praktické semináře

 • Seznamte se s výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK
 • Projektová žádost v aplikaci Benefit7

pořádané k plánovaným výzvám pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1, jsme pro Vás připravili opakování těchto seminářů.

Datum a čas konání: 26. 9. 2012, 9.00?15.30 hod.
Místo konání: Ostrava, ul. 28. října 117, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost zastupitelstva kraje C 210

Otevíráme také ještě jeden termín pro interaktivní workshop oblasti podpory 1.2, a to dne 1. 10. 2012 od 9.00 do 13.00 hod., místnost A 313.
Těšíme se na Vás.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. kolo výzev z druhého globálního grantu Prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Výzvy jsou určeny např. školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, hospodářské komoře a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Semináře a workshopy

pro možné žadatele do Prioritní osy 1

Dovolujeme si Vás pozvat na akce pořádané k připravovanému vyhlášení výzev pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů (GG) oblastí podpor:

1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském II",
1.2 - GG "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II"

Podrobnější informace naleznete v pozvánkách.

Ve výzvě oblasti podpory 1.1 budou výrazně bonifikovány projekty, které nebudou mít dopad na cílovou skupinu z území LAU 1 (okres Ostrava-město) a LAU 2 (obec Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov a Nový Jičín).

Těšíme se na Vaši účast.


Metodický pokyn č. 2/2012

ke kontrole udržitelnosti grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dovolujeme si Vás upozornit, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal nově Metodický pokyn č. 2/2012 ke kontrole udržitelnosti grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce spolu s platnými formuláři k vyplnění.


Seminář "Jak úspěšně zrealizovat projekt"

pro příjemce finanční podpory z 3. kola výzvy oblasti podpory 3.2

Rádi bychom Vás pozvali na praktický seminář pořádaný v souvislosti s počátkem realizace projektů předložených v rámci 3. kola výzvy do globálního grantu OP VK oblasti podpory 3.2. Seminář je určen zejména projektovým manažerům, finančním manažerům a účetním projektů, kterým budou poskytnuty aktuální informace v souladu s novými podmínkami pro realizaci projektu.

Pozvánka na semináře

Pro bezchybný a hladký průběh projektu je účast nezbytná.


Příručka pro žadatele OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 8. verzi Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou od 25. 7. 2012 a účinnou od 22. 8. 2012. Odkaz na Příručku pro žadatele a Změnový list Příručky pro žadatele je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Příručka pro příjemce OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 6. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou od 29. 6. 2012. Odkaz na Příručku pro příjemce a Změnový list Příručky pro příjemce je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Metodika zadávání veřejných zakázek

právní stav k 15. 7. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vydalo v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nově metodiku k zadávání veřejných zakázek. Po praktické stránce jsou zde vyloženy postupy zadávání veřejných zakázek, které usnadní zadavatelům, dodavatelům a všem dalším subjektům, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají, orientaci v této problematice.


Metodický dopis č. 23/2012
Obvyklé ceny zařízení a vybavení

Dovolujeme si Vás upozornit, že Řídící orgán OP VK vydal s platností od 1. 7. 2012 Metodický dopis č. 23 (formát PDF; velikost 480 kB), který obsahuje cenovou mapu nejčastěji nakupovaného vybavení a zařízení z prostředků OP VK. Příjemci finanční podpory by se stanovenými cenami měli řídit při výběrových řízení i přímých nákupech zboží v rámci svých projektů. Dopis je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Seminář "Veřejné zakázky OP VK"

pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, především z oblasti podpory 3.2

Rádi bychom Vás pozvali na praktický seminář pořádaný v souvislosti s počátkem realizace projektů předložených v rámci 3. kola výzvy do globálního grantu OP VK oblasti podpory 3.2.

S ohledem na novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách platnou k 1. 4. 2012 doporučujeme účast na semináři všem potencionálním vyhlašovatelům výběrových řízení v rámci grantových projektů.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.


Upozornění pro příjemce - příspěvkové organizace kraje

Dovolujeme si Vás upozornit, že k 22. 3. 2012 byla aktualizována Metodika účtování pro příspěvkové organizace kraje v případě projektu OP VK (formát MS Word; velikost 88 kB), kterou naleznete v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Změna Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Od 1. dubna 2012 nabývá účinnost novela Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která mimo jiné snižuje limity pro podlimitní veřejné zakázky a mění klasifikaci dotovaného zadavatele.
Více informací o změně Zákona č. 137/2006 Sb.


Nové přílohy pro příjemce ze 4. a 1. kol výzev - Prioritní osa 1

Dovolujeme si Vás upozornit na nové přílohy monitorovací zprávy! Tyto přílohy jsou platné od 1. 3. 2012 a jsou povinné pro všechny úspěšné příjemce ze 4. kola prvních globálních grantů oblastí podpor 1.2 a 1.3 a 1. kol z druhého globálního grantu oblastí podpor 1.1, 1.2 a 1.3. Příjemců z 2. a 3. kol výzev se tyto úpravy netýkají, ti budou používat přílohy používané doposud.
Přílohy monitorovací zprávy s nepřímými náklady - platné od 1. 3. 2012 (formát OpenDocument; velikost 236 kB)
Přílohy monitorovací zprávy s nepřímými náklady - platné od 1. 3. 2012 (formát MS Excel; velikost 378 kB)


Metodický pokyn ZS č. 1/2012
pro všechna kola výzev - elektronická MZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezský kraj vydal nově Metodický pokyn č. 1/2012 k předkládání monitorovací zprávy o realizaci grantových projektů OP VK v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7, který je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Zpráva o udržitelnosti projektu OP VK

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že do sekce Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce, byl umístěn formulář Zprávy o udržitelnosti projektu OP VK v barevné i černobílé verzi.


Vážení příjemci finanční podpory z globálních grantů OP VK

využijte možnost poslechnout si rady našich zkušených projektových a finančních manažerů, které Vám pomohou předejít případným chybám při realizaci Vašich projektů.

Navštivte naše semináře
Jak úspěšně zrealizovat projekt v Prioritní ose 1
Veřejné zakázky OP VK
pořádané v souvislosti s počátkem realizace projektů předložených v rámci 1. kol výzev do 2. globálních grantů OP VK Prioritní osy 1 a 4. kol výzev do 1. globálních grantů OP VK oblastí podpor 1.2 a 1.3.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.


Zprostředkující subjekt Moravskoslezský kraj upozorňuje

žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK - plátce DPH, na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Změna v režimu úhrady DPH bude také nově upravena v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.

Dle zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se v relevantních případech uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. V podmínkách OP VK je možné se s touto změnou setkat zejména u stavebních a montážních prací s platností od 1. 1. 2012 (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb.). DPH, uhrazená příjemcem v režimu přenesení daňové povinnosti na plátce, která splňuje podmínky způsobilosti, je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odečet DPH. Zařadí se do položky rozpočtu, z níž je hrazená cena bez DPH.

Jelikož zákon stanovuje (§ 92a) povinnost plátce, přiznat daň, změna zákona se nebude dotýkat "neplátců" DPH.

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje zároveň upozorňuje, že pro způsobilost DPH uhrazené v režimu přenesení daňové povinnosti platí standardní pravidla způsobilosti výdajů, uhrazených v rámci projektu OP VK, zejména:

 • Výdaj musí být uhrazen v době realizace projektu, případně do data předložení závěrečné monitorovací zprávy (za předpokladu, že se výdaj vztahuje k období realizace projektu). Příjemci, který by DPH platil až po odevzdání závěrečné monitorovací zprávy, se doporučuje podat včas (60 kalendářních dnů před datem ukončení realizace projektu) žádost o podstatnou změnu projektu a realizaci prodloužit tak, aby bylo možné výdaj zahrnout do závěrečné monitorovací zprávy. S ohledem na maximální délku trvání projektu (stanovenou ve výzvě), Řídicí orgán OP VK doporučuje, aktivity, na něž se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, realizovat, co nejdříve po zahájení realizace projektu, tak, aby bylo možné prokázat úhradu DPH.
 • Úhrada výdaje musí být prokázána bankovním výpisem, přičemž v praxi bude částka na bankovním výpisu rovna nebo větší, než DPH nárokovaná v projektu;
 • Výdaj musí být doložen účetním dokladem. Příjemce rovněž předloží sestavu z účetního SW, která bude prokazovat zaúčtování příslušné faktury a k ní adekvátní DPH.

Organizační změny na Oddělení strukturálních fondů

Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pověřeného rolí Zprostředkujícího subjektu.

Zprostředkující subjekt byl rozdělen ke dni 1. 1. 2012 na dvě oddělení, a to Oddělení strukturálních fondů, které bude nadále administrovat globální granty OP VK realizované Moravskoslezským krajem v rámci Prioritní osy 1 a Oddělení metodiky a zahraniční finanční podpory, které se bude zabývat administrací globálních grantů oblasti podpory 3.2, udržitelností projektů realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a OP VK, přípravou nového programového období a administrací projektů Technické pomoci OP VK.

Aktualizovaný seznam pracovníků jednotlivých oddělení najdete v sekci Kontakty.


Aktualizovaný formulář pro výzvu k podání nabídky

Dovolujeme si upozornit všechny příjemce finanční pomoci z globálních grantů OP VK, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK aktualizovalo formulář pro výzvu k podání nabídky při realizaci výběrových řízení na dodavatele zboží, služeb či stavebních prací v rámci projektů OP VK. V černobílé i barevné verzi jej najdete v části Dokumenty a formuláře - Dokumentace pro příjemce.


Interaktivní workshopy

určené především pro možné žadatele do oblasti podpory 3.2

Rádi bychom Vás pozvali na interaktivní workshopy a individuální osobní konzultace pořádané v souvislosti s vyhlášením 3. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do globálního grantu (GG) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory:
3.2 - GG "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.


Neformální setkání

Srdečně zveme zájemce o předložení projektu v rámci 3. kola výzvy do globálního grantu oblasti podpory 3.2 na
neformální setkání
s příjemci finanční podpory z globálních grantů OP VK Moravskoslezského kraje, kteří se s Vámi podělí o své zkušenosti s tvorbou projektové žádosti a přiblíží Vám na názorných příkladech vlastní realizaci projektu.
Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.


Příručka pro příjemce OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 5. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou od 9. 8. 2011 a účinnou od 6. 9. 2011. Odkaz na Příručku pro příjemce a Změnový list Příručky pro příjemce je umístěn v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 3. kolo výzvy

Moravskoslezský kraj vyhlašuje třetí kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 3.

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dne 26. října 2011 třetí kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Výzva je určena školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášené výzvy včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Praktické semináře

určené především pro možné žadatele do oblasti podpory 3.2

Rádi bychom Vás pozvali na praktické semináře pořádané v souvislosti s připravovaným vyhlášením 3. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do globálního grantu (GG) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory:
3.2 - GG "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"

Podrobnější informace naleznete v pozvánce - pozvánka a registrační formulář k přihlášení.

Těšíme se na Vaši účast.


Metodický pokyn ZS pro všechna kola výzev - elektronická MZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souvislosti se zavedením povinnosti předkládat monitorovací zprávy Vašich projektů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Benefit7 byl do části Dokumenty a formuláře - Dokumentace pro příjemce vložen Metodický pokyn ZS pro všechna kola výzev - elektronická MZ, který informuje o způsobu předkládání těchto monitorovacích zpráv.


Konzultační a poradenský den globálních grantů OP VK

Pro vysoký zájem o předchozí konzultační a poradenské dny pořádané v rámci akce Jaro 2011 jsme připravili pro žadatele do oblasti podpory 1.1 mimořádný Konzultační a poradenský den, a to v pátek 17. 6. 2011 v zasedací místnosti F 502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ul. 28. října 117 v Ostravě.

Od 9:00 do 14:00 hod. budete mít možnost poradit se s našimi zkušenými projektovými a finančními manažery o konkrétních problémech a nejasnostech spojených s přípravou a předkládáním Vašich projektových žádostí.

Těšíme se na Vaši účast.
Elektronická registrace není nutná.


Seminář "Elektronická monitorovací zpráva"

určený především pro všechny příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu připravilo v souvislosti se zavedením povinnosti předkládání monitorovacích zpráv Vašich projektů v elektronické podobě v aplikaci Benefit 7 seminář, na kterém Vás seznámíme s veškerými novinkami, které s sebou tato povinnost přinese, včetně praktických ukázek v aplikaci Benefit 7.
Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Moravskoslezský kraj vyhlašuje první kolo výzev z druhého globálního grantu

Moravskoslezský kraj vyhlašuje první kolo výzev z druhého globálního grantu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 1. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí a nestátním neziskovým organizacím atd.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzev

Moravskoslezský kraj vyhlašuje čtvrté kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí a nestátním neziskovým organizacím atd.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Mimořádný seminář

Vzhledem k vysokému zájmu o předchozí semináře pořádané v rámci akce Jaro 2011 "Semináře, workshopy, konzultační a poradenské dny" jsme pro Vás připravili mimořádný seminář určený především pro potencionální žadatele do oblasti podpory 1.1.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Těšíme se na Vás.

Nové výzvy - nové příležitosti!

Rádi bychom Vás informovali o plánovaném vyhlášení dalších výzev do Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání", oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském".

Výzvy plánujeme vyhlásit na přelomu dubna a května roku 2011!

Výzva do oblasti podpory 1.1 "Zvyšování kvality ve vzdělávání" s alokací až 220 mil. Kč bude zaměřena POUZE na technické a přírodovědné vzdělávání, nákup investic bude možný až do výše 19 % celkových způsobilých výdajů!

Výzvy do oblasti podpory 1.2 "Rovné příležitosti" budou vyhlášeny dvě. První bude tzv. "zbytková" na nevyčerpaných 17 mil. Kč z 3. kola výzvy a druhá bude "klasickou" výzvou na 70 mil. Kč.

Stejně tak budou vyhlášeny dvě výzvy do oblasti podpory 1.3 "Další vzdělávání". První také tzv. "zbytková" na nevyčerpaných cca 8 mil. Kč z 3. kola výzvy a pak druhá, která bude "klasickou" výzvou na 80 mil. Kč.

Pro další informace kontaktujte oddělení strukturálních fondů či se co nejdříve přihlaste na níže nabízené semináře a workshopy.
Přejeme hodně úspěchů s projekty!


Jaro 2011 "Semináře, workshopy, konzultační a poradenské dny"

určené především pro možné žadatele do oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavé akce pořádané v souvislosti s připravovaným vyhlášením výzev pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském".

Podrobnější informace naleznete v pozvánkách a programu.
Pozvánka na semináře
Program seminářů
Pozvánka na workshopy
Pozvánka na konzultační a poradenské dny oblasti podpory 1.1

Výzva oblasti podpory 1.1 bude zaměřena na technické a přírodovědné vzdělávání, nákup investic bude možný až do výše 20 % celkových způsobilých výdajů.

Těšíme se na Vaši účast.


"Metodický pokyn - dokladování osobních nákladů"

Dovolujeme si Vás upozornit, že do části Dokumenty a formuláře - Dokumentace pro příjemce byl vložen Metodický pokyn ZS k dokladování osobních nákladů v rámci monitorovacích zpráv o realizaci grantových projektů z OP VK. Pokyn stanovuje výčet dokumentů nutných pro uznání osobních nákladů způsobilými (např. kopii pracovní smlouvy, kopii výplatní pásky apod.)


Monitorovací zprávy v elektronické verzi

Dovolujeme si Vás informovat o chystaném spuštění elektronické verze monitorovací zprávy. K 5. 1. 2011 bude formulář zprovozněn v aplikaci Benefit 7. Od této doby až do 28. 2. 2011 bude sloužit příjemcům k otestování a seznámení se s novým systémem podávání monitorovací zprávy.

Možnost ji skutečně využívat bude až od 1. 3. 2011 (tj. předkládat ji za monitorovací období končící 28. 2. 2011) Tuto elektronickou monitorovací zprávu budou moci předložit pouze ti příjemci, kteří mají zadministrovanou (schválenou) předešlou monitorovací zprávu. Příjemce v tomto období může podat také stávající papírovou monitorovací zprávu.

Povinnost odevzdávat elektronickou monitorovací zprávu vznikne všem příjemcům od 1. 7. 2011 (tj. za monitorovací období končící 30. 6. 2011).

ZS MSK bude pro příjemce realizovat školení a bude také vydána příručka pro vyplnění elektornické MZ. O termínech školení Vás budeme včas informovat.


Seminář "Veřejné zakázky OP VK"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Veřejné zakázky OP VK" pořádaný oddělením strukturálních fondů, odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který se bude konat v termínech 19. 1. 20112. 2. 2011 vždy od 9:00 hod.

Seminář je určen příjemcům finanční podpory OP VK, partnerům projektu i případným budoucím žadatelům o finanční podporu v rámci globálních grantů OP VK. Obsahem semináře budou základní informace o přípravě a realizaci veřejných zakázek dle platných zákonů, příruček pro příjemce apod. se zaměřením na nejčastější pochybení a jejich prevenci. Hlavním lektorem bude zástupce společnosti, zaměřené na realizaci a kontrolu veřejných zakázek, mimo jiné také zakázek realizovaných v rámci OP VK.

V rámci semináře bude vyhrazen také prostor pro Vaše dotazy a připomínky, které prosím zasílejte předem (do 17. 1. a 31. 1.) na e-mailovou adresu lucie.hochmanova@msk.cz.

Počet účastníků (prosím uvádějte vždy jméno, název organizace, kontakt na danou osobu) nahlaste na e-mailovou adresu lucie.hochmanova@msk.cz do 17. 1. a 31. 1. 2011. Vzhledem ke kapacitě dostupných místností je počet účastníků za organizaci/projekt omezen na 2 osoby.


Seminář "Z úspěšného žadatele úspěšným příjemcem"

Dovolujeme si pozvat úspěšné příjemce druhého kola výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK na seminář konaný dne 5. ledna 2011 od 9:00 hod do cca 14:30 hod, na kterém bude řešena vlastní realizace projektu (např. povinnosti příjemce, účetnictví projektu, účetní doklady, nepřímé náklady, publicita, výběrová řízení na zakázky, kontroly, indikátory, žádosti o platbu, porušení rozpočtové kázně a nesrovnalosti, nejčastější chyby, které mohou mít za následek krácení až odejmutí dotace, a další).

Pozvánka a registrační formulář k přihlášení.


Schválené grantové projekty z 2. kola výzvy Prioritní osy 3 "Další vzdělávání"

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 10. 11. 2010 o přerozdělení 159 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v druhém kole výzvy do globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Celkem bylo předloženo 97 projektových žádostí, které nárokovaly přes 408 mil. Kč. Finanční dotace úspěšným 39 projektům podpoří tvorbu a inovaci vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání v Moravskoslezském kraji a vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání.

Seznam schválených grantových projektů:


Doplňující dokumenty k výzvě

Dovolujeme si Vás informovat, že do sekce Výzvy byly vloženy dokumenty, které mohou být žadatelům nápomocny k lepšímu pochopení monitorovacích indikátorů a nepřímých nákladů při tvorbě projektových žádostí do třetích kol výzev. Prvním z nich je "Metodický pokyn č. 1 upřesňující podmínky 3. kol výzev oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 - monitorovací indikátory", ve kterém žadatelé naleznou přehled monitorovacích indikátorů, jejich obsahový význam a způsob vykazování v projektové žádosti a následně při vlastní realizaci. Druhým dokumentem jsou "Nepřímé náklady - přehled základních informací" obsahující příklady nákladů, které budou nově patřit do tzv. nepřímých a které nebudou v rozpočtu žádosti vykazovány.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje třetí kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Prioritní osa 1

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 3. kolo výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Příručka pro příjemce OP VK

Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vydalo 4. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platnou od 30. 6. 2010 a účinnou od 1. 8. 2010. Znění Příručky pro příjemce a Změnový list (formát PDF; velikost 130 kB) naleznete v sekci Dokumentace pro žadatele.


Seminář pro úspěšné příjemce oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 - ZRUŠENO

Dovolujeme si pozvat úspěšné příjemce oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 na semináře konané dne 6. 9. a 27. 9. 2010, na nichž bude řešena nová podoba předkládání Monitorovacích zpráv v elektronické verzi a nový způsob načítání monitorovacích indikátorů.

Více informací naleznete v pozvánce. V případě, že se rozhodnete semináře/ů zúčastnit, prosíme, o vyplnění registračního formuláře.


Změna termínů seminářů pro žadatele 3. kola výzvy do oblasti podpory 1.1, 1.2, a 1.3

Upozorňujeme, že došlo ke změně termínu seminářů v souvislosti s posunem připravovaného termínu 3. kola výzvy pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském"

Více informací naleznete v pozvánce. V případě, že se rozhodnete semináře/ů zúčastnit, prosíme, o vyplnění registračního formuláře.


Metodický dopis č. 4.2

Dovolujeme si upozornit, že na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl zveřejněn Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK, platný od 10. 6. 2010.


Revidovaná podoba Prováděcího dokumentu OP VK

Dovolujeme si upozornit, že dne 9. 6. 2010 byla Monitorovacím výborem OP VK schválena revidovaná podoba Prováděcího dokumentu OP VK.


Semináře pro žadatele 3. kola výzvy do oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Dovolte, abychom Vás v souvislosti s připravovaným 3. kolem výzvy pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském"

OP VK pozvali na semináře pořádané oddělením strukturálních fondů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Upozorňujeme, že s ohledem na nízké alokace a omezené časové trvání třetích výzev je u všech tří oblastí podpory Prioritní osy 1, tj. oblasti podpory 1.1, 1,2 i 1.3, plánováno následující omezení:

 • žadatel může do každé oblasti podpory předložit maximálně jednu projektovou žádost, tj. maximálně jednu projektovou žádost do oblasti podpory 1.1, maximálně jednu do 1.2 a taktéž maximálně jednu do 1.3 (žadatel bude posuzován ve vztahu k IČ);
 • projekt bude trvat maximálně 13 měsíců;
 • plánované celkové způsobilé výdaje budou v rozmezí 400.000 Kč až 5.000.000 Kč.

Více informací naleznete v pozvánce. V případě, že se rozhodnete semináře/ů zúčastnit, prosíme, o vyplnění registračního formuláře.


Ukončen příjem projektů do 2. kola výzvy globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"

2. kolo výzvy globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji" z oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo 5. května 2010 ukončeno. O finanční alokaci ve výši 200 mil. Kč se uchází celkem 97 předložených projektových žádostí, ve kterých předkladatelé požadují více než 408 mil. Kč.
Všechny projektové žádosti musí projít předepsaným hodnotícím procesem. V první fázi projdou projekty kontrolou formální a přijatelnosti. Následně budou žádosti posuzovány individuálními hodnotiteli vybranými z centrální databáze hodnotitelů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádosti doporučené k financování individuálními hodnotiteli postoupí k posouzení výběrovou komisí jmenovanou radou Moravskoslezského kraje.
O poskytnutí dotace na doporučené projekty rozhodne v konečné fázi zastupitelstvo Moravskoslezského kraje.
Vyhlášení výsledků 2. kola výzvy se očekává v listopadu roku 2010.


Monitorovací zprávy – formuláře

Dovolujeme si informovat příjemce podpory z globálních grantů Moravskoslezského kraje, že jsou umístěny ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce další formuláře: Přepracovaný harmonogram projektu, Žádost o schválení podstatných změn projektu a Monitorovací indikátory.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje druhou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj dne 22. března 2010 vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Výzva je určena školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy.


Semináře pro žadatele 2. kola výzvy do oblasti podpory 3.2

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu připravilo v souvislosti s plánovaným vyhlášením 2. kola výzvy do oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře pro předkladatele žádostí o finanční podporu. První seminář se uskuteční již 24. března 2010.

Pro předkladatele jsou připraveny tři typy seminářů:

 • Praktický seminář – Projektová žádost od A do Z
 • Praktický seminář – Benefit7
 • Praktický seminář – Jak úspěšně odevzdat projektovou žádost

Pozvánka a registrační formulář k přihlášení


Seminář pro úspěšné příjemce z 1. kola výzvy oblasti podpory 3.2

Dovolujeme si pozvat úspěšné příjemce z prvního kola výzvy do oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání na seminář konaný dne 29. března 2010 od 9:00 hod do cca 13:30 hod, na němž bude řešena vlastní realizace projektu (např. monitorovací zprávy, účetní doklady, nesrovnalosti, publicita, veřejné zakázky, kontroly, indikátory, žádost o platbu apod.).

Pozvánka a registrační formulář k přihlášení


Metodický pokyn č. 3 pro příjemce z 2. kola výzvy oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami

Dovolujeme si informovat příjemce podpory z 2. kola výzvy oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami, že Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje vydal Metodický pokyn č. 3 pro grantové projekty schválené v 2. kole výzvy Moravskoslezského kraje upravující kvalifikaci asistentů pedagoga, povinné činnosti a náplň práce asistentů pedagoga, který je platný od 2. 2. 2010.


Schválené grantové projekty z 1. kola výzvy Prioritní osy 3 "Další vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 17. 2. 2010 o přerozdělení 79 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v prvním kole výzvy do globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Celkem bylo předloženo 92 projektových žádostí, které nárokovaly přes 428 mil. Kč. Finanční dotace úspěšným 22 projektům podpoří vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání a tvorbu a ověření vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Seznam schválených grantových projektů:


Prezentace ze semináře pro úspěšné příjemce z 2. kol výzev

Ve dnech 20. a 25. ledna se konaly semináře pro úspěšné příjemce z druhých kol výzev do oblastí podpory: 1.1, 1.2 a 1.3. Za zájem o tyto semináře příjemcům podpory a jejich partnerům děkujeme.


Publicita - nová

Dovolujeme si informovat příjemce podpory z globálních grantů Moravskoslezského kraje o dodržování pravidel pro publicitu podle Manuálu vizuální identity OP VK (verze říjen 2009). Aktuální informace naleznete v sekci Publicita.


Změna formulářů příloh monitorovací zprávy platné od 1. 1. 2010

Dovolujeme si informovat příjemce podpory z globálních grantů Moravskoslezského kraje o změně formulářů příloh monitorovací zprávy platné od 1. 1. 2010. U formuláře Monitorovací zprávy ve formátu Word jsou změněna pouze nová loga. Nové formuláře příloh jsou umístěny v sekci Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro příjemce.


Semináře pro úspěšné příjemce z 2. kol výzev

Dovolujeme si pozvat úspěšné příjemce z druhých kol výzev do oblastí podpor: 1.1, 1.2 a 1.3 na semináře, které se budou konat 20. a 25. ledna 2010 přibližně od 9:00 do 13:30 hod a kde bude řešena vlastní realizace projektu (např. monitorovací zprávy, účetní doklady, nesrovnalosti, publicita, veřejné zakázky apod.). Přihlašovat se můžete od 4. 1. 2010 e-mailem na adresu lucie.madrova@msk.cz. Do předmětu zprávy napište "Seminář pro příjemce + den konání", do textu emailu pak jména účastníků a organizaci. Maximální počet účastníků na 1 projekt jsou 2 osoby. V případě volných míst je možné po konzultaci s Ing. Lucií Mádrovou (tel. 595 622 550) domluvit účast i dalších osob.


Nová Příručka pro žadatele – 6. verze a Prováděcí dokument OP VK

Dovolujeme si upozornit na novou 6. verzi Příručky pro žadatele, platnou od 21. 10. 2009 a účinnou od 30. 10. 2009 a Prováděcí dokument OP VK verzi k 6. 11. 2009. Odkazy na Příručku pro žadatele a Prováděcí dokument OP VK jsou umístěny v části Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Nová Příručka pro příjemce – 3. verze

Dovolujeme si upozornit na novou 3. verzi Příručky pro příjemce, platnou od 21. 10. 2009 a účinnou od 30. 10. 2009. Přílohou této příručky je také Manuál vizuální identity. Odkaz na Příručku pro příjemce je umístěn v části Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele.


Seznam schválených grantových projektů a zařazených do zásobníku projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání 14. 10. 2009 o přerozdělení 513 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") na projekty předložené v rámci druhých výzev do Prioritní osy 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podpora se dostala rovnoměrně všem subjektům, malými základními školami počínaje, přes školy střední, domovy mládeže, různá sdružení právnických osob, příspěvkové organizace kraje, vysoké školy a městy konče. Seznam schválených projektů, včetně projektů zařazených do zásobníku projektů, naleznete níže.

Seznam schválených grantových projektů:


Semináře pro žadatele do oblasti podpory 3.2

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu připravilo v souvislosti s plánovaným vyhlášením 1. kola výzvy do oblasti podpory 3. 2 . Podpora nabídky dalšího vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost semináře pro předkladatele žádostí o finanční podporu. První seminář se uskuteční již začátkem srpna 2009.
Pro předkladatele jsou připraveny tři typy seminářů:

 • Základní informace o výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu
 • Praktický seminář - Projektová žádost od A do Z
 • Praktický seminář - Jak úspěšně odevzdat projektovou žádost

Bližší informace o seminářích a možnostech přihlášení naleznete v pozvánce.
Pozvánka (formát OpenDocument; velikost 111 kB)
Pozvánka (formát PDF; velikost 71 kB)
Pozvánka (formát MS Word; velikost 210 kB)
Dne 31. 8. 2009 se uskuteční mimořádný seminář pro žadatele do oblasti podpory 3.2 - Základní informace o výzvě k předkládání žádostí o finanční podporu.


Nový Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dovolujeme si upozornit na novou verzi Prováděcího dokumentu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 2. 7. 2009 umístěn na webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato verze byla schválena Monitorovacím výborem dne 17. 6. 2009. Odkaz na Prováděcí dokument, včetně přehledu úprav v něm provedených oproti verzi ze dne 9. 12. 2008, jsou umístěny v části Dokumenty a formuláře, Dokumentace pro žadatele. Věnujte prosím pozornost např. úpravám cílových skupin oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, úpravám podporovaných aktivit, změně názvů a definic vybraných monitorovacích indikátorů apod.


1. výzva do oblasti dalšího vzdělávání

Vyhlásit první výzvu k předkládání grantových projektů do oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost plánuje Moravskoslezský kraj již začátkem srpna roku 2009. Na tuto výzvu je předpokládána alokace 193 mil. Kč z celkové částky 393 mil. Kč určených pro Moravskoslezský kraj na tuto oblast podpory. Předkládat lze např. projekty zaměřené na tvorbu vzdělávacích programů, modulů, studijních opor a metodik pro vzdělávání dospělých, projekty zaměřené na vzdělávání lektorů a pedagogů působících v oblasti dalšího vzdělávání apod. Žadateli o podporu mohou být vysoké školy, vzdělávací instituce (tj. právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání), nestátní neziskové organizace, hospodářská komora, města, obce a svazky obcí. Podpora bude poskytována až do výše 100 % nákladů projektu, její výše bude omezena maximální hranicí stanovenou výzvou.


Nový formulář Monitorovací zprávy – platný od 1. 6. 2009

Dovolujeme si Vás informovat o novém formuláři Monitorovací zprávy, který je platný od 1. 6. 2009. Rozhodným datem pro používání nového formuláře je datum vypracování zprávy, nikoliv datum odevzdání. O změně formulářů budou e-mailem informovány kontaktní osoby příjemců, kteří získali podporu z globálních grantů Moravskoslezského kraje. Nový formulář je ke stažení na webových stránkách MŠMT. Formuláře příloh monitorovací zprávy zůstávají nezměněny, příjemci jsou i nadále povinni používat formuláře upravené Zprostředkujícím subjektem Moravskoslezského kraje, které jsou umístěny v sekci Dokumenty a formuláře.


Změna formulářů příloh monitorovací zprávy platná od 1. dubna 2009

Dovolujeme si Vás informovat o změně formulářů příloh monitorovací zprávy platné od 1. dubna 2009. Rozhodným datem pro používání nových formulářů je datum vypracování zprávy, nikoliv datum odevzdání. O změně formulářů byly informovány kontaktní osoby příjemců, kteří získali podporu z globálních grantů Moravskoslezského kraje. Formuláře jsou umístěny v sekci Dokumenty a formuláře.


Nápověda pro stanovení monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.2

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje poskytuje nápovědu pro volbu a správný výpočet monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.2. Vzhledem k velké specifikaci dané oblasti a jedinečné možnosti podpořit rodiče pouze v oblasti podpory 1.2, je zveřejněna daná nápověda, která má žadatelům umožnit lehčí uchopení a stanovení závazných monitorovacích indikátorů.


Závazný metodický pokyn č. 2 k oblasti podpory 1.2

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří chtějí předložit své projekty do oblasti podpory 1.2, že byl vydán Metodický pokyn č. 2, kterým jsou všichni žadatelé povinni se řídit. Tento pokyn upřesňuje podmínku zapojení a podpory asistentů pedagoga v projektech.


Závazný metodický pokyn č. 1 k oblasti podpory 1.2

Upozorňujeme všechny žadatele, kteří chtějí předložit své projekty do oblasti podpory 1.2, že byl vydán Metodický pokyn č. 1, kterým jsou všichni žadatelé povinni se řídit. Tento pokyn upřesňuje podmínku zapojení dětí a žáků se sociálním/sociokulturním zněvýhodněním do projektů.


Příručka pro žadatele OP VK - 5. verze

Dne 2. 2. 2009 vstoupil v platnost nový závazný dokument, a to Příručka pro žadatele OP VK - 5. verze. Upozorňujeme žadatele, že jsou při psaní projektů do 2. kola výzev Moravskoslezského kraje řídit se výhradně tímto dokumentem (5. verze). Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře.


5. verze Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK:

Upozorňujeme žadatele, že při zpracování žádostí v rámci druhých kol výzev je nutné se řídit 5. verzí Příručky pro žadatele o finanční podporu z OP VK. Tato 5. verze Příručky bude v nejbližších dnech vydána ministrem školství Mgr. Ondřejem Liškou.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje první tři výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 2. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Nové termíny seminářů pro žadatele

V souvislosti s velkým zájmem o semináře pro potenciální předkladatele žádostí o finanční podporu z OP VK na grantové projekty připravované před první výzvou, uspořádá oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury další dva semináře, a to jeden zaměřený na poučení se z nejčastějších chyb, které se vyskytly v první výzvě a druhý zaměřený na práci s IS Benefit.

Semináře se budou konat v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava) vždy od 10:00 hod do cca 15:00 hod v těchto dnech:
8. 1. 2009 - seminář na poučení se z nejčastějších chyb, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
5. 2. 2009 - praktický seminář, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210


Semináře pro úspěšné žadatele

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury připravilo pro úspěšné žadatele v rámci první výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK na grantové projekty semináře, na kterých budou řešeny otázky vlastní realizace projektu, např. vyhlašování veřejných zakázek, povinná publicita, tvorba monitorovacích zpráv apod.

Semináře se budou konat v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava) vždy od 10:00 hod do cca 15:00 hod v těchto dnech:
15. 1. 2009 - 1. seminář pro úspěšné žadatele, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
22. 1. 2009 - 2. seminář pro úspěšné žadatele, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
29. 1. 2009 - 3. seminář pro úspěšné žadatele, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210

Doporučujeme všem úspěšným žadatelům účast na těchto seminářích (obsahově budou všechny termíny shodné), aby se od samotného začátku eliminovaly možné problémy při realizaci projektu.
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete, prosím, seznam účastníků na e-mail pavlina.volna@msk.cz


Nový Prováděcí dokument:

Dne 24. 10. 2008 vstoupil v platnost nový Prováděcí dokument. Dokument je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře (včetně změnového listu).


Semináře pro žadatele

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury připravilo v souvislosti s plánovaným vyhlášením druhých výzev semináře pro předkladatele žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") na grantové projekty do Prioritní osy 1 - počáteční vzdělávání. Připraveny jsou tři typy seminářů. První, informační seminář, je určen těm, kteří nemají zkušenosti s předložením projektu do první výzvy a chtěli by získat informace na co mohou finanční prostředky čerpat, v jaké výši apod. Druhý, praktický seminář, je určen těm, kteří již o OP VK mají povědomí a rádi by se dozvěděli informace o tom, jak pracovat s programem IS Benefit, do kterého se žádost vepisuje, jak správně nadefinovat realizační tým, jak správně rozepsat jednotlivé položky rozpočtu atd. Nově budeme realizovat ještě třetí typ semináře, a to seminář zaměřený na poučení se z chyb/problémů, které se nejčastěji vyskytly v první výzvě a které vedly, někdy zbytečně, k vyřazení projektu při hodnocení přijatelnosti či k nízkému bodovému hodnocení.

Semináře se budou konat v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava) vždy od 10:00 hod do cca 15:00 hod v těchto dnech:
5. 11. 2008 - 1. informační seminář, místnost F502
12. 11. 2008 - 2. informační seminář, místnost F502
19. 11. 2008 - 1. seminář na poučení se z nejčastějších chyb, místnost F502
12. 12. 2008 - 2. seminář na poučení se z nejčastějších chyb, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
16. 12. 2008 - 1. praktický seminář, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210
19. 12. 2008 - 2. praktický seminář, zasedací místnost zastupitelstva kraje C210

Přihláška a registrační formulář - informační seminář (formát OpenDocument; velikost 130 kB)
Přihláška a registrační formulář - informační seminář (formát PDF; velikost 110 kB)
Přihláška a registrační formulář - informační seminář (formát MS Word; velikost 205 kB)

Přihláška a registrační formulář - seminář poučení se z chyb (formát OpenDocument; velikost 110 kB)
Přihláška a registrační formulář - seminář poučení se z chyb (formát PDF; velikost 130 kB)
Přihláška a registrační formulář - seminář poučení se z chyb (formát MS Word; velikost 200 kB)

Přihláška a registrační formulář - praktický seminář (formát OpenDocument; velikost 110 kB)
Přihláška a registrační formulář - praktický seminář (formát PDF; velikost 130 kB)
Přihláška a registrační formulář - praktický seminář (formát MS Word; velikost 200 kB)


Seznam schválených grantových projektů, hraničních a zařazených do zásobníku projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání 25. 9. 2008 o přerozdělení 263,9 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty do oblasti vzdělávání. Jedná se o první část z celkové sumy 2,1 mld. Kč, které Moravskoslezský kraj přerozdělí do roku 2015. Zájem o tyto evropské prostředky byl obrovský, ve 261 předložených projektech do prioritní osy 1 . Počáteční vzdělávání požadovali předkladatelé více než 1,7 mld. Kč. Následným procesem hodnocení prošlo úspěšně 66 žadatelů. Podpora se dostala rovnoměrně všem subjektům, malými základními školami počínaje, přes školy střední, domovy mládeže, různá sdružení právnických osob, příspěvkové organizace kraje, vysoké školy a městy konče.

Seznam schválených grantových projektů:


Nové závazné dokumenty: Příručka pro žadatele OP VK, Příručka pro příjemce OP VK

Dne 3. 9. 2008 vstoupily v platnost dva nové závazné dokumenty, a to Příručka pro žadatele OP VK a Příručka pro příjemce OP VK. Nová Příručka pro žadatele byla vydána z důvodu úpravy křížového financování. Oba dokumenty jsou ke stažení v sekci Dokumenty a formuláře (včetně změnového listu Příručky pro žadatele OP VK - verze ke 3. 9. 2008 oproti 30. 6. 2008)


Obvyklé mzdy/platy při realizaci projektů na území Moravskoslezského kraje v rámci OP VK

Do sekce Dokumenty a formuláře byl přidán metodický dopis Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který doporučuje rozmezí mezd/platů pro projekty předložené v rámci OP VK. Rozmezí platů vychází z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně rozmezí mezd/platů v podnikatelské sféře. Obvyklé mzdy/platy pro realizaci projektů na území Moravskoslezského kraje v rámci OP VK jsou uvedeny v příloze č. 7


Přílohy ke Smlouvě o financování GP

Do sekce Dokumenty a formuláře byl přidán soubor s přílohami, které budou vyžadovány jako povinné přílohy před podpisem Smlouvy o financování GP.


Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 9. září 2008 seminář pro žadatele k výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních do Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Pozvánku, program a registrační formulář (na seminář je nutné se zaregistrovat) na tento seminář a informace o dalších obdobných seminářích k této výzvě naleznete i na webových stránkách MŠMT.


Změna názvu Zprostředkujícího subjektu zabezpečujícího realizaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji

S účinností od 1. 7. 2008 dochází ke změně názvu oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které působí jako Zprostředkující subjekt zabezpečující realizaci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji.

Původní název "oddělení řízení grantových schémat" se mění na "oddělení strukturálních fondů".


Klíčové změny v Příručce pro žadatele

Dne 30. 6. 2008 vstoupila v platnost nová Příručka pro žadatele, která obsahuje zásadní změny a doplnění oproti Příručce pro žadatele ve verzi ke dni 25. března. Je nutné těmto změnám věnovat zvýšenou pozornost a příručku si důkladně prostudovat. Z výčtu změn/doplnění je možné jmenovat, např. rozpracování kritérií oprávněnosti žadatele, úprava kritérií oprávněnosti partnera, specifikace a doplnění udržitelnosti, stanovení postupu při vykazování způsobilých výdajů souvisejících s pořízením hmotného majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, rozpracování a doplnění nezpůsobilých výdajů (např. ECDL certifikáty, jazykové certifikáty, operativní leasing vozidla pro realizační tým) apod.

Nové závazné dokumenty: Příručka pro žadatele, Prováděcí dokument
Do sekce Dokumenty a formuláře byly přidány dva aktualizované závazné dokumenty, a to Prováděcí dokument platný od 18. 6. 2008 a Příručka pro žadatele platná od 30. 6. 2008.


Informace pro neúspěšné žadatele v rámci hodnocení přijatelnosti

Žadatelé, kteří předložili žádost o finanční podporu Zprostředkujícímu subjektu Moravskoslezského kraje na grantové projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byli v rámci hodnocení přijatelnosti vyřazeni z dalšího hodnocení, mohou problematické oblasti svých žádostí osobně konzultovat na oddělení řízení grantových schémat. Informace budeme poskytovat pouze statutárnímu zástupci či kontaktní osobě uvedené v žádosti. V případě, že by o konzultaci měla zájem třetí osoba, budou jí informace poskytnuty pouze na základě úředně ověřené plné moci statutárního zástupce. Konzultace si žadatelé mohou telefonicky objednat u Ing. Pavlíny Volné, tel. 595 622 756.


Metodický pokyn k problematice kritéria oprávněnosti žadatele a partnera/rů projektu

Do sekce Výzvy byl přidán nový metodický pokyn týkající se kritérií oprávněnosti, které musí splňovat žadatel a partner/ři projektu.


Metodický pokyn k problematice školního vzdělávacího programu

Do sekce Výzvy byl přidán metodický pokyn týkající se tvorby ŠVP jako nezpůsobilé aktivity k podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Metodický pokyn k problematice akreditace vzdělávacích kurzů

Do sekce Výzvy byl přidán metodický pokyn týkající se podmínek pro vzdělávání cílových skupin v rámci oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.


BENEFIT7

Dne 5. 5. plánuje společnost TESCO SW provést upgrade programu Benefit7. Své projektové žádosti do této doby nefinalizujte. V žádostech, které budou finalizovány, nebude upgrade proveden. O aktuální situaci upgradu Vás budeme na těchto stránkách informovat.


Nejčastěji kladené dotazy

Nově vytvořena sekce Často kladené dotazy (FAQ = Frequently asked questions), kde jsou umístěny nejčastěji kladené otázky a odpovědi, včetně vysvětlení problémových oblastí.


Zasílání infomailů

Všem zájemcům o aktuální informace týkající se globálních grantů (např. upozornění na uveřejnění nových informací na webových stránkách či jiných podstatných záležitostí) nabízíme možnost zaregistrovat se a nechat si tak zasílat infomaily. Registraci proveďte následujícím způsobem: na adresu opvk@msk.cz zašlete e-mail, kde do předmětu uveďte text "infomail registrace" a do vlastní zprávy napište tu e-mailovou adresu (či více adres), kam si přejete informace zasílat.


Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK

V sekci "Dokumenty a formuláře" je k dispozici Příručka pro žadatele platná od 25. března 2008, která je určená všem, kteří připravují nebo budou připravovat své projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Moravskoslezský kraj vyhlašuje první tři výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 1. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdružením a asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeže, městům, obcím a svazkům obcí, odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a odborným sdružením, hospodářské komoře, zaměstnavatelům a nestátním neziskovým organizacím.

Celé znění vyhlášených výzev včetně příloh naleznete v sekci Výzvy!


Moravskoslezský kraj připravuje semináře ke globálním grantům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pořádá semináře ke globálním grantům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK").

Co je OP VK?

OP VK je nový neinvestiční program na léta 2007 - 2013, v jehož rámci je možno čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na oblast vzdělávání. Globálním cílem programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Moravskoslezský kraj (dále jen "MSK") bude vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK na grantové projekty do prioritní osy 1 a do prioritní osy 3 v těchto oblastech podpory:

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání

Oblast podpory:

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Předkladateli grantových projektů (dále jen "GP") mohou být, v závislosti na jednotlivých oblastech podpory, např. tito žadatelé (příjemci finanční podpory z OP VK):

 • školy a školská zařízení,
 • vysoké školy,
 • sdružení a asociace škol,
 • právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství,
 • organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže,
 • města, obce, svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace.

Moravskoslezský kraj bude přerozdělovat 77,7 mil. €. Pro prioritní osu 1 je finanční alokace 58,1 mil. €, pro prioritní osu 3 je to 19,6 mil. €.

První kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK na grantové projekty do prioritní osy 1 je plánováno počátkem měsíce dubna.

Veškeré další potřebné informace o globálních grantech realizovaných MSK naleznete na webových stránkách NUTS2

Proč se účastnit semináře o OP VK?

V každém termínu se budou konat vždy dva semináře. První, informativní, se uskuteční v dopoledních hodinách a zaměří se na obecnou problematiku globálních grantů realizovaných MSK v rámci OP VK. V odpoledních hodinách téhož dne se bude konat druhý, praktický seminář, zaměřený na potenciální předkladatele GP do globálních grantů v rámci OP VK. Tento bude zaměřen na podporu úspěšné realizace projektu, tzn., že se účastníci budou moci dozvědět vše potřebné pro přípravu svých žádostí, vlastní sepsání až po vyplnění projektové žádosti.

Je na každém účastníkovi, zda se bude chtít účastnit pouze prvního, druhého nebo obou školení zároveň. Účast na kurzech je bezplatná, zájemci budou moci klást své dotazy, postřehy či připomínky jak zástupcům oddělení řízení grantových schémat, tak zástupcům odboru školství, mládeže a sportu. V případě zájmu si mohou domluvit osobní konzultaci své projektové žádosti.

Po absolvování našich seminářů budou účastnici schopni:

 • orientovat v obecné problematice globálních grantů v rámci OP VK, např. kdo může žádat, kde, kdy, jaké jsou podporované aktivity, výše finančních prostředků, délka projektu;
 • rozlišit, které výdaje a v jaké výši budou způsobilé (uznatelné);
 • poradit si s dalšími problémovými oblastmi, jako je např. plánování rozpočtu, monitorovacích indikátorů, aktivit;
 • a především - napsat úspěšnou projektovou žádost a vložit ji do systému BENEFIT7.

Termíny a místo konání:

Semináře se budou konat v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (28. října 117, Ostrava) v těchto dnech:

18. 3., 25. 3., 8. 4., 15. 4., 29. 4. a 6. 5. 2008.

Informační seminář bude od 10:00 do 12:00 hod, praktický pro žadatele pak od 13:00 do 15:00 hod. (v závislosti na množství dotazů).


11. února 2008
OP VK schválen Komisí EU dne 12. 10. 2007, podepsán Komisařem Špidlou dne 16. 10. 2007.

Výzvy k předkládání grantových projektů ze strany MSK k potenciálním příjemcům podpory jsou plánovány na druhé čtvrtletí roku 2008!

 
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.