NUTS
Změnit programovací období

Monitorovací indikátory

Kód
Výstupy
Celý název ukazatele Definice  
1.01.00.A Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb - celkem Celkový počet podpořených osob poskytujících služby a/nebo podporujících poskytování služeb, které získaly jakoukoli formu podpory. osoba
1.02.00.A Počet podpořených vzdělávacích programů Celkový počet vzdělávacích programů, které byly podpořeny. kus
1.04.00.A Počet podpořených organizací Celkový počet organizací na úrovni příjemců pomoci, které na základě dohody (rozhodnutí) obdržely dotaci (podporu) nebo se jako partneři na dotaci (podpoře) podílely, a které podporu využily alespoň z části pro svůj rozvoj (vzdělávání zaměstnanců, poradenství). kus
1.08.00.A Počet podpořených pracovníků - lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků - v kurzech Celkový počet osob - lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků, které se zúčastnily podpořených kurzů. osoba
1.10.00.A Počet podpořených pracovníků .reprezentantů sociálních partnerů a veřejné správy v krajích - v kurzech Celkový počet osob - reprezentantů sociálních partnerů a veřejné správy v krajích, které se zúčastnily podpořených kurzů. osoba
1.11.00.A Počet podpořených projektů Celkový počet podpořených projektů, které byly vybrány na základě grantu či tendru. kus
1.25.00.A Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií Celkový počet účastníků kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 40 výukových hodin dělený celkovým počtem účastníků všech kurzů (v %). %
1.26.00.A Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí Celkový počet účastníků kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 5% výukového času a minimálně jedné výukové hodiny dělený celkovým počtem účastníků všech kurzů (v %). %
1.33.00.A Počet účastníků kurzů –poskytovatelů služeb s komponentou informačních technologií Počet účastníků kurzů - poskytovatelů služeb, kteří se zapsali do kurzu s komponentou IT osoba
1.34.00.A Počet účastníků kurzů –poskytovatelů služeb s komponentou .kvótního prostředí Počet účastníků kurzů - poskytovatelů služeb, kteří se zapsali do kurzu s komponentou životního prostředí. osoba
1.35.00.A Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech osoba
2.09.00.A Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů. Inovovaným vzdělávacím programem se rozumí program, ve kterém změny v jeho cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily, na základě nových znalostí, jeho kvalitu. kus
2.12.00.A Počet vytvořených/inovovaných Produktů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů a produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (vzdělávací programy, nástroje APZ, metodické nástroje apod.). kus
2.19.00.A Počet podpořených pracovníků. lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků, u kterých podpora splnila účel Celkový počet lektorů, konzultantů, řídících pracovníků (manažeři, organizátoři, poskytovatelé vzdělávacích služeb) působících v dalším profesním vzdělávání, u kterých podpora splnila svůj účel. Splněním účelu podpory se rozumí ukončená příprava lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků k práci s cílovými skupinami dospělých účastníků. osoba
2.20.00.A Počet podpořených pracovníků . reprezentantů sociálních partnerů a veřejné správy v krajích, u kterých podpora splnila účel Celkový počet zástupců sociálních partnerů a pracovníků veřejné správy v krajích (odborníci zaměstnavatelů, zaměstnavatelských a odborových svazů, veřejné správy, výzkumných pracovišť) podílejících se na budování systému dalšího profesního vzdělávání (vzdělávací a rozvojové programy a stá.e), u kterých podpora splnila svůj účel. Splněním účelu podpory se rozumí zavedení a udržení životaschopnosti systému. osoba
2.31.00.A Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Celkový počet vytvořených center s regionální působností zajišťujících další vzdělávání. kus
2.33.00.A Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku Celkový počet vzdělávacích institucí, které na základě obdržené podpory rozšířily nabídku svých vzdělávacích aktivit. kus
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.