NUTS
Změnit programovací období

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond (dále ESF) je jedním ze čtyř Strukturálních fondů Evropské unie (dále EU), z něhož bude moci Česká republika čerpat finanční prostředky na podporu rozvoje lidských zdrojů.

Finanční nástroje strukturální politiky EU fungují na principu společného financování a podporují aktivity členských států, které mají za cíl snižovat rozdíly v životní úrovni existující mezi lidmi a regiony EU. Regiony jsou, na základě sociální a hospodářské úrovně, rozděleny do tzv. cílů finanční pomoci ze strukturálních fondů:

Cíl 1 pokrývá území regionů, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru EU. Podíl spolufinancování může být až 75 % uznatelných nákladů a v odůvodněných případech může činit až 80 – 85 %. Tímto cílem je pokryto celé území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Cíl 2 je určen pro regiony procházející hospodářskou a sociální přeměnou a které čelí strukturálním obtížím. Podíl spolufinancování může činit až 50 % uznatelných nákladů. Pod Cíl 2 náleží část hl. m. Prahy.

Cíl 3 je zaměřen na úpravu a modernizaci politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti v oblastech nespadajících pod Cíl 1. Příspěvek může činit až 50 % uznatelných nákladů. V ČR pod tento Cíl spadá území hl. m. Prahy.

ESF je finanční nástroj s jehož pomocí je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, která je postavena na čtyřech pilířích: zaměstnatelnost, podpora podnikání, adaptabilita, rovné příležitosti. Na Evropskou strategii zaměstnanosti úzce navazuje Národní plán zaměstnanostiNárodní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 - 2006, které naplňování této strategie v ČR specifikují v jednotlivých směrnicích.

Evropský sociální fond

 • směřuje prostředky EU do pomoci členským státům ke splnění společně dohodnutých cílů při vytváření většího počtu lepších pracovních míst. Jeho posláním je napomáhat k prevenci nezaměstnanosti a boji s nezaměstnaností, pomáhat evropským pracovníkům a podnikům připravit se na nové výzvy a zabránit tomu, aby ztratili kontakt s trhem práce
 • pomáhá rozvíjet dovednosti lidí, zejména těch, kteří mají potíže při hledání pracovního místa, při jeho udržení nebo při návratu do zaměstnání po delší nepřítomnosti
 • podporuje členské státy v jejich úsilí o prosazení nových aktivních politik a systémů zaměřených na základní příčiny nezaměstnanosti a na zlepšování dovedností
 • přizpůsobuje tuto podporu specifickým podmínkám regionů čelících zvláštním problémům

Nařízení Evropské komise č. 1784/1999 o ESF uvádí přehled typů činností, které může ESF podporovat:

Rozvoj lidských zdrojů

a) vzdělávání a odborné školení:

 • učňovské školství,
 • předběžné školení, zejména základní dovednosti,
 • pracovní rehabilitace,
 • opatření na podporu zaměstnatelnosti na trhu práce,
 • odborné vedení a dozor,
 • poradenství,
 • další vzdělávání

b) podpora při získávání zaměstnání nebo při zahájení samostatné výdělečné činnosti

c) ve výzkumu, v rozvoji vědy a technologie:

 • postgraduální studium, školení manažerů a techniků ve výzkumných zařízeních a v podnicích

d) rozvoj nových pracovních příležitostí včetně míst v sektoru sociálních služeb

Struktury a systémy

 • rozvoj a zdokonalování vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně školení učitelů, lektorů a personálu, zlepšování přístupu pracujících ke vzdělání a kvalifikaci,
 • modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzájemných vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školicími a výzkumnými institucemi,
 • rozvoj nástrojů k předpovídání změn v pracovním procesu a ve struktuře potřeb trhu práce zejména v oblasti nových pracovních postupů a organizace práce

Doprovodná opatření

 • pomoc při poskytování služeb osobám majícím na ně nárok, včetně pečovatelských služeb a zařízení pro osoby neschopné samostatného života,
 • podpora sociálně-vzdělávacího systému, který má úzkou souvislost s trhem práce,
 • zvyšování povědomí, informovanosti a publicity

Operační program rozvoj lidských zdrojů

Pomoc ze Strukturálních fondů bude zejména čerpána na základě sektorových operačních programů a Společného regionálního operačního programu. Rámcovým dokumentem pro výše zmíněné programy je Národní rozvojový plán, který pokrývá Cíl 1, Cíl 2 a Cíl 3 budou realizovány na základě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (dále JPD Cíl 3).

Základním programovým dokumentem pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu (dále ESF) pro Cíl 1 v období 2004 – 2006 je Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále OP RLZ). Řídícím orgánem pomoci z ESF je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z ESF. Kromě OP RLZ budou prostředky ESF čerpány částečně i v rámci Společného regionálního operačního programu (Priorita 3 Místní rozvoj lidských zdrojů), JPD Cíl 3 a Iniciativy Společenství EQUAL.

OP RLZ vymezuje 4 priority, které pokrývají problematiku zaměstnatelnosti, včetně skupin ohrožených sociální exkluzí, rovných příležitostí pro muže a ženy, rozvoje celoživotního učení a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek.

Pro získání podrobnější informace o obsahu OP RLZ je možné využít webové stránky Evropského sociálního fondu v České republice, kde je dokument zveřejněn ve znění, které bylo schváleno Evropskou komisí dne 18. 2. 2004.

Bližší informace ke GS Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání:
Ing. Ivona Crháková
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat 28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 403
e-mail: ivona.crhakova@msk.cz

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.