NUTS
Změnit programovací období

Aktuality SROP

Aktualizace kontaktů

Informace o grantových schématech v době udržitelnosti akcí poskytuje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení strukturálních fondů, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad:

Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji (GS RPP),
Grantové schéma Síť sociální integrace (GS SSI), Grantové schéma Jednotný komunikační styl (GS JKS) a Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch (GS ICR):
Mgr. Nazim Afana, vedoucí oddělení strukturálních fondů, tel.: 595 622 755, e-mail: nazim.afana@kr-moravkoslezsky.cz

Dodatek č. 3 k Prováděcí směrnici pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP

Upozorňujeme konečné uživatele grantových schémat na vydání Dodatku č. 3 k Prováděcí směrnici pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji, který s účinností od 1. 7. 2010 upravuje podmínky udržitelnosti akcí grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte příslušného pracovníka oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřaduMoravskoslezského kraje.

Dodatek č. 2 k Prováděcí směrnici pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP

Upozorňujeme konečné uživatele grantových schémat na vydání Dodatku č. 2 k Prováděcí směrnici pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji, který s účinností od 7. 4. 2010 upravuje podmínky udržitelnosti akcí grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu.

Pro bližší informace prosím kontaktujte příslušného pracovníka oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Závazné stanovisko Řídícího orgánu SROP č. XVI. k nově vytvořeným pracovním místům

Dne 18. 6. 2009 vydal Řídící orgán SROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) závazné stanovisko č. XVI. k nově vytvořeným pracovním místům, která byla vytvořena v rámci grantových schémat 2004 - 2006. Prosíme všechny konečné uživatele o seznámení se s tímto závazným dokumentem a postupem v souladu s jeho obsahem v době udržitelnosti projektů.

Metodický pokyn č. 38 zajištění udržitelnosti individuálních projektů a akcí grantových schémat

Upozorňujeme na vydání metodického pokynu č. 38:
Metodický pokyn č. 38 (formát OpenDocument; velikost 72 kB)
Metodický pokyn č. 38 (formát PDF; velikost 152 kB)
Metodický pokyn č. 38 (formát MS Word; velikost 100 kB)

Řídícím orgánem SROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), který s účinností od 15. 5. 2009 upravuje podmínky udržitelností akcí grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu pro podnikatelské subjekty.

Pro bližší informace prosím kontaktujte příslušného pracovníka oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Související dokumenty:
Oznámení konečného uživatele o změně v projektu (formát OpenDocument; velikost 72 kB)
Oznámení konečného uživatele o změně v projektu (formát PDF; velikost 96 kB)
Oznámení konečného uživatele o změně v projektu (formát MS Word; velikost 92 kB)

Aktualizace kontaktů

Informace o grantových schématech v době udržitelnosti akcí poskytuje odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení strukturálních fondů, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad:

Grantové schéma Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji (GS RPP):

Grantové schéma Síť sociální integrace (GS SSI):

Grantové schéma Jednotný komunikační styl (GS JKS):

Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch (GS ICR):

Aktuální formulář Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce

Upozorňujeme konečné uživatele na vyvěšení aktuálního formuláře Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce:

V souvislosti s ním upozorňujeme na závazek konečných uživatelů, vyplývající ze Smlouvy o financování akce z grantových schémat v rámci Společného regionálního operačního programu: "Konečný uživatel je povinen odevzdat Monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti akce vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od ukončení realizace akce. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce. V případě, že by mezi odevzdáním posledních dvou zpráv měla uplynout doba kratší než tři měsíce, předloží konečný uživatel pouze poslední zprávu, tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce."

Tisková zpráva: Peníze z Operačního programu pomohly k vytvoření stovek nových pracovních míst

S nástupem podzimu skončila v Moravskoslezském kraji grantová schémata zahrnutá pod Společný regionální operační program  schválený Evropskou unií pro Českou republiku na roky 2004 - 2006. Programovací období  bylo teoreticky ukončeno už před dvěma roky, financování některých projektů ale pokračovalo až do letošního roku. Společný regionální operační program (SROP) zahrnoval čtyři grantová schémata. Drobné, malé, střední podniky i podnikatelé, stejně jako  veřejnoprávní a neziskové subjekty mohly čerpat prostředky z balíku peněz, určeného především na  podporu  aktivit spojených s rozvojem podnikání, cestovního ruchu, sociální integrace a zaměstnanosti.

Od vyhlášení prvních výzev v roce 2005 k předkládání projektů bylo v kraji zaregistrováno 646 projektových žádostí, což bylo nejvíce ze všech regionů republiky. Žadatelé se konkrétně ucházeli o dotace  v  grantových schématech "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji", "Síť sociální integrace", "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch" a "Jednotný komunikační styl". "Z celkového počtu žadatelů uspělo téměř 40 %," upřesňuje hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. "Důležité je, že ke konci září tohoto roku už realizované projekty  přinesly 1270 pracovních míst. A určitě nejde o konečné číslo, protože pracovní příležitosti budou vznikat ještě několik měsíců," zdůrazňuje hejtman kraje.

V průběhu čtyřletého období realizace jednotlivých grantových schémat (2005 - 2008) bylo na severní Moravě a ve Slezsku dokončeno 243 projektů. Žadatelé na ně získali  téměř 842 milionů korun. Největším dílem peněz přispěla Evropská unie, která vyplatila přes 609 miliónů korun. Moravskoslezský kraj se podílel částkou  téměř 219 milionů korun. Ze státní rozpočtu dostali žadatelé 14 miliónů korun. Největší podíl na realizovaných akcích ze všech grantových schémat mělo GS Regionální podpora  podnikům v Moravskoslezském kraji. 127 dokončených projektů získalo přibližně 515 miliónů korun. Výsledkem je  přes tisíc  nových pracovních míst.

"Uvedené  grantové schéma významně přispělo k rozvoji malých a středních podniků  v našem regionu, konkrétně peníze posloužily k výstavbě či  rekonstrukci výrobních hal, skladů a provozoven," vysvětluje náměstek hejtmana kraje pro ekonomický rozvoj Pavel Drobil a doplňuje : "Firmy také  mohly nakoupit nové výrobní  technologie, stroje a zařízení. Například tak díky dotaci vznikla  pila v Třinci-Borku a s ní i devět nových pracovních míst. Nezanedbatelná je podpora drobných podnikatelů. Bez dotace by dnes nefungovala řada nových dílen a provozoven. Od lakoven až po kompletační dílny nábytku. Každá znamená i několik  pracovních příležitostí, což je zejména v podmínkách menších měst či obcí nesmírně důležité."

Další peníze směřovaly do oblasti sociální integrace, např. na pomoc zrakově handicapovaným občanům, rozvoj komunitního plánování a na podporu činnosti nízkoprahových center či azylových zařízení , a to díky grantovému schématu Síť sociální integrace, v rámci něho kraj přerozdělil téměř 150 mil. Kč. Výrazná část prostředků (téměř 177 mil. Kč) byla také poskytnuta na podporu cestovního ruchu, zviditelnění a propagaci přírodních i kulturních krás v kraji či do rozvoje ubytovacích zařízení a další technické infrastruktury. "Vzniklo celkem 16 penzionů a hotelů, tři sportovní haly, adrenalinové parky a spousta doprovodných propagačních materiálů, čímž se bez pochyby zvýšila atraktivita našeho regionu pro tuzemské i zahraniční návštěvníky", dodal náměstek hejtmana kraje.

Kromě programu SROP kraj přerozděloval také prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v rámci něhož bylo podpořeno poslední grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, které přispělo k rozvoji nabídky celoživotního učení. Díky zhruba 100 mil. Kč dal vzniknout mnohým vzdělávacím programům středních i vysokých škol, rozvoji e-learningu i programům na zvýšení kvalifikační úrovně stovek lektorů, instruktorů a interních školitelů.

Pro další programové období 2007 - 2013 bude Moravskoslezský kraj mimo jiné rozdělovat prostředky z Evropské unie  do oblasti vzdělávání. Školy, školská zařízení, obce, neziskové organizace a vzdělávací instituce mohou získat z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkem 2,1 miliardy korun. Peníze jsou určeny na neinvestiční projekty zaměřené například na zkvalitnění výuky, zlepšení podmínek pro výuku technických oborů, jazyků nebo rovné příležitosti žáků ve vzdělávání.

Čtvrtek, 16. října 2008

Změna názvu oddělení řízení grantových schémat

S účinností od 1. 7. 2008 dochází ke změně názvu oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, které působí jako konečný příjemce a zabezpečuje realizaci grantových schémat Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji, Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch v rámci Společného regionálního operačního programu.

Původní název "oddělení řízení grantových schémat" se mění na "oddělení strukturálních fondů".

Seminář "Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji"

V prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uspořádalo oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, cesto vního ruchu a kultury ve dnech 10. a 11. dubna 2008 seminář "Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji".

Individuální projekty SROP

Předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu (SROP) bylo ukončeno v roce 2006. Další informace (mj. o úspěšných individuálních projektech SROP) se dozvíte na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu Moravskoslezsko pro období 2007-2013.

Důležité upozornění:

Vážení zpracovatelé a předkladatelé akcí do GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006, dovolujeme si Vám oznámit změnu sídla agentury CzechInvest, a to s platností od 9. října 2006. Své projekty předkládejte osobně na níže uvedenou adresu:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava

Důležité upozornění:

Vážení zpracovatelé a předkladatelé akcí, na základě rozhodnutí Řídícího orgánu SROP Vám musíme oznámit, že došlo k vyjmutí organizací zřizovaných státem ze skupiny oprávněných žadatelů do opatření 3.2 SROP. Více informací naleznete v Informacích řídícího orgánu SROP. Za případné změny se Vám velice omlouváme.

Individuální projekty SROP

Výsledky 8. (posledního) kola pro předkládání individuálních projektů SROP naleznete na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Grantová schémata

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 1. 8. 2006 do 16. 10. 2006 do 12:00 hodin)

Informace pro předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 931.
Kontaktní e-mail: ivana.hubova@kr-mor avskoslezsky.cz

Výzva k předkládání akcí do grantového schématu v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 1. 8. 2006 do 16. 10. 2006 do 12:00 hodin)

Informace pro předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 994, 595 622 932.

Kontaktní e-mail: anna.jeziorska@msk.cz, martin.stefka@msk.cz.

Semináře pro žadatele

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad pořádá v souvislosti s vyhlášením Grantových schématu Jednotný komunikační styl 2006 seminář pro potenciální žadatelePodpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2006 seminář pro potenciální žadatele. Semináře budou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací k přípravě žádostí o dotaci.

Semináře pro žadatele

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad pořádá v souvislosti s vyhlášením Grantového schématu Síť sociální integrace 2006 seminář pro potenciální žadatele. Seminář bude zaměřen na poskytnutí akuálních informací k přípravě žádostí o dotaci.

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad pořádá v souvislosti s vyhlášením Grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2006 semináře pro potenciální žadatele. Semináře budou zaměřeny na poskytnutí aktuálních informací k přípravě žádostí o dotaci.

Výzva k předkládání akcí do grantových schémat v rámci SROP - 4. kolo výzvy (platí od 3. 7. 2006 do 29. 9. 2006 do 12:00 hodin)

Informace o předkládání akcí do grantového schématu poskytuje: odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad. Tel.: 595 622 509, 595 622 963.
Kontaktní e-mail: blanka.denglova@kr -moravskoslezsky.cz, hana.sejvlova@kr-mo ravskoslezsky.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje ke dni 5. 5. 2006 sedmé kolo výzvy pro předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu.

Výzva je vyhlášena pro opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů, a to v termínu od 15. 5. 2006 do 30. 6. 2006. Vhodným typem žadatele v tomto opatření je kraj.
Více informací o programu: Mgr. Kateřina Plachá, vedoucí Sekretariátu Regionální rady; e-mail: katerina.placha@kr -moravskoslezsky.cz, tel. 595 622 616.

Změna v dokumentaci pro výzvu platnou od 11. 10. 2005 do 9. 12. 2005 - 3. kolo výzvy a pro výzvu platnou od 15. 11. 2005 do 13. 1. 2006 - 3. kolo výzvy

V příloze č. 7 Pokynů pro žadatele došlo k vypuštění bodu j) na straně 4 (povinnosti týkající se předkládání zadávací dokumentace Centru pro regionální rozvoj) a nahrazení bodem g) v tomto znění: "Konečnému uživateli vyplývá povinnost min. 7 dnů před jednáním hodnotících komisí zvát manažera příslušného grantového schématu na toto jednání jako pozorovatele."

Aktualizace Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR

Pro období 2006 - 2009 profesní sdružení HO.RE.KA ČR, NFHR ČR a Unihost ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism vytvořily novou jednotnou oficiální klasifikaci ČR kategorie hotel, hotel garni, pension a motel. Tato aktualizovaná klasifikace je relevantní také pro žádosti předkládané do 1. a 3. kola výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat Jednotný komunikační stylPodpora místní infrastruktury pro cestovní ruch.

V 5. kole SROP zaregistrováno 20 projektů v Moravskoslezském kraji

Ve středu 30. listopadu 2005 byl ukončen příjem individuálních projektů v rámci 5. kola výzvy SROP. Sekretariát Regionální rady zaregistroval 3 projekty v podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury a 17 projektů v opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. K dispozici je 106 milionů Kč v podopatření 2.1.1 a 41 milionů Kč v opatření 2.2. Výsledky hodnocení projektů budou známy po zasedání zastupitelstva kraje, které se koná 23. 2. 2005. Více informací o programu: katerina.placha@kr-moravs koslezsky.cz, tel. 595 622 616.

Seminář ke GRANTOVÝM SCHÉMATŮM V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)

Odbor regionálního rozvoje, oddělení řízení grantových schémat pořádá dne 7. 12. 2005 seminář "Grantová schémata v oblasti cestovního ruchu - 3. kolo výzvy" v zasedací místnosti zastupitelstva kraje (Krajský úřad, ul. 28. října 117, Ostrava). Seminář je zaměřen na poskytnutí aktuálních informací k přípravě návrhu akcí do 3. kola výzvy v rámci GS Jednotný komunikační styl 2005 a GS Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005. Účast na semináři je bezplatná. Přihlášku, prosím, zasílejte na e-mail jiri.knopp@msk.cz, a to do 2. 12. 2005.

Seminář ke GS SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2005 v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)

Odbor regionálního rozvoje, oddělení řízení grantových schémat pořádá dne 6. 12. 2005 seminář "GS Síť sociální integrace 2005 - 3. kolo výzvy v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)" v zasedací místnosti zastupitelstva kraje (Krajský úřad, ul. 28. října 117, Ostrava). Seminář je zaměřen na poskytnutí aktuálních informací k přípravě návrhu akcí do 3. kola výzvy. Účast na semináři je bezplatná. Přihlášku, prosím, zasílejte na e-mail jiri.knopp@msk.cz, a to do 1. 12. 2005.

Vyhlášení 3. kola výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat Moravskoslezského kraje v rámci SROP

Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje ke dni 15. listopadu 2005 třetí kolo výzvy pro předkládání akcí do grantových schémat připravených Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). Výzva se týká tří grantových schémat, v rámci nichž mohou subjekty veřejného a neziskového sektoru u GS Síť sociální integrace 2005 (GS SSI 2005), menší podnikatelé a neziskové organizace v rámci GS Jednotný komunikační styl 2005 (GS JKS 2005) a malý a střední podnikatelé u GS Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005 (GS ICR 2005) získat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie na realizaci svých aktivit s regionálním či místním dopadem.

Veškeré žádosti bude přijímat a bližší informace podávat oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, kontaktní osobou pro GS SSI 2005 je Ing. Monika Chmelařová, tel.: 595 622 312, e-mail: monika.chmelarova@msk.cz, pro GS JKS 2005 Bc. Ivana Hubová, tel.: 595 622 931, e-mail: ivana.hubova@kr-morav skoslezsky.cz a pro GS ICR 2005 Ing. Blanka Děnglová, tel.: 595 622 963, e-mail: blanka.denglova@kr -moravskoslezsky.cz. Žádosti je nutné doručit osobně do 13. ledna 2006, nejpozději do 12:00 hodin. Žadatelé se budou řídit aktuální dokumentací k danému kolu výzvy. Oznámení výsledků výběrového procesu lze očekávat v dubnu 2006.

Spuštění nového vyhledavače dotací EU

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s dalšími resorty a řídícími orgány operačních programů připravil vyhledávač dotací EU. Žadatelé v něm najdou přehlednější informace o jednotlivých operačních programech, opatřeních a výzvách a mohou v něm vyhledávat vhodné nástroje podpory i podle typu konečných příjemců, regionu, charakteru a objemu finančních prostředků. V současné době se vyhledavač postupně naplňuje daty za jednotlivé programy a výzvy.
Vyhledavač dotací EU naleznete buď na záložce "Průvodce" na stránkách www.strukturalni-fondy.cz nebo na adrese www.dotaceeu.cz

Vyhlášení 3. kola výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Moravskoslezského kraje v opatření 1.1 SROP

Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje ke dni 11. října 2005 třetí kolo výzvy pro předkládání akcí do grantového schématu Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji připraveného Moravskoslezským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP). V rámci tohoto grantového schématu mohou podnikatelské subjekty získat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie na realizaci svých aktivit s regionálním či místním dopadem.

Veškeré žádosti bude přijímat regionální pobočka CzechInvestu, Výstavní 8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory. Žádosti je nutné doručit osobně do 9. prosince 2005, nejpozději do 12:00 hodin. Žadatelé se budou řídit aktuální dokumentací k danému kolu výzvy. Průběžné informace poskytuje regionální pobočka CzechInvestu a Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, kontaktní telefony: 595 622 994, 595 622 932, kontaktní e-maily pro dotazy: anna.jeziorska@kr-m oravskoslezsky.cz, martin.stefka@kr-mor avskoslezsky.cz.
Oznámení výsledků výběrového procesu lze očekávat v únoru 2006. Vzhledem k velkému množství přijatých žádostí lze očekávat oznámení výsledků výběrového procesu u malých a středních podniků (nikoliv drobných podniků) v dubnu 2006. Přijměte prosím omluvu za posun termínu.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.