NUTS
Změnit programovací období

Seminář "Úspěšné projekty grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji"

Ve dvou dnech se sešlo více než 110 zástupců měst a obcí, nestátních neziskových organizací a podnikatelů, kteří se svými projekty zapojili do Společného regionálního operačního programu. Nosným tématem semináře bylo shrnutí celého, již čtyřletého období, po které byly jednotlivé projekty pod záštitou grantových schémat (dále jen GS) Moravskoslezského kraje realizovány.

Podle souhrnných údajů Řídícího orgánu SROP k 31. 3. 2008 bylo a dosud je v rámci grantových schémat realizováno 246 projektů, z celkového počtu 646 předložených žádostí o financování akce, což je jednoznačně nejvíce ze všech krajů České republiky. Během prvních tří kol výzev byly tyto projekty podpořeny více než: 305 mil. Kč. ze strukturálních fondů Evropské unie, 5 mil. Kč ze státního rozpočtu a 115 mil. Kč z prostředků Moravskoslezského kraje. Koncem dubna nás čeká ukončení projektů posledního, čtvrtého, kola výzvy, na které je vyčleněno přes 554,6 mil. Kč z celkových veřejných zdrojů.

První den semináře byl zaměřen na GS Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji.

Po úvodních prezentacích věnovaných zhodnocení Společného regionálního operačního programu a porovnání výsledků jednotlivých krajů České republiky při realizaci GS na podporu podnikání v opatření 1.1 SROP, měli účastníci semináře, drobní, malí a střední podnikatelé, možnost seznámit se jak s úspěšnými projekty, radami a zkušenostmi, které prezentovali jejich kolegové z řad úspěšných žadatelů, ale také s nejčastějšími chybami opakujícími se při realizaci projektů z pohledu zaměstnanců oddělení řízení grantových schémat. Také připomenutí povinností v době udržitelnosti projektu jistě nebylo pro zúčastněné ztrátou času, jak se sami vyjádřili v dotaznících.

Druhý den semináře byl vyhrazen dalším třem grantových schématům Moravskoslezského kraje, a to GS Síť sociální integrace, Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch financovaných ze SROP.

Na zástupce měst a obcí, nestátních neziskových organizací a podnikatelů čekal rovněž stejně přínosný program. Všichni zúčastnění ocenili zejména příležitost konfrontovat své postřehy s přednášejícími zaměstnanci krajského úřadu, ale i možnost podělit se svými zkušenostmi navzájem. Také nemalý prostor pro diskuzi byl z pohledu hostů velmi přínosný. Z vyplněných dotazníků vyplynulo doporučení pořádat obdobné semináře v průběhu celého programovacího období.

Speciálně pro účely tohoto semináře byla vytvořena brožura o podpořených projektech v rámci grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji., kterou obdrželi všichni účastníci akce.

Závěr semináře již patřil budoucím dotačním možnostem z Evropské unie, které se otvírají v novém programovém období 2007-2013 jak pro podnikatele, tak i pro nestátní neziskové organizace, města a obce.

Publikace o podpořených projektech v rámci grantových schémat SROP v Moravskoslezském kraji (formát PDF; velikost 2,5 MB)

Výběr z prezentací:

Fotogalerie

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.