NUTS
Změnit programovací období

Dodatek č. 2 k Prováděcí směrnice pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji

1. – 4. kolo výzvy

Čl. 1

V rámci udržitelnosti akcí grantových schémat je konečným uživatelům stanovena povinnost "zabezpečit pojištění ve výši celkově zrealizovaného pojistitelného majetku pořízeného z finanční pomoci SROP proti jeho poškození, zničení a ztrátě, a to po dobu min. 5 let ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o financování akce. Pojistná smlouva musí být předložena při nejbližším doložení monitorovací zprávy (průběžné nebo etapové) následující od uzavření této pojistné smlouvy, nejpozději však při předložení Závěrečné zprávy. Případné hlášení o pojistné události je konečný uživatel povinen neprodleně předložit Moravskoslezskému kraji."

Tímto dodatkem se pro období udržitelnosti akcí tato povinnost mění následovně: "zabezpečit pojištění majetku pořízeného z finanční pomoci SROP proti jeho poškození, zničení a ztrátě, ve výši časové hodnoty majetku, a to minimálně po dobu udržitelnosti akce.

Konečný uživatel musí být v případě, že dojde v rámci udržitelnosti akce ke zničení nebo poškození majetku pořízeného v rámci realizace akce z poskytnuté finanční pomoci, schopen zajistit udržitelnost projektu opravou případně nahrazením takto poškozeného majetku. V případě, že konečný uživatel nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky realizace projektu, bude povinen vyplacenou finanční pomoc v plné výši vrátit.

Čl. 2

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 4. 2010.

V Ostravě dne 7. 4. 2010

Zpracovala: Lucie Hochmanová, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Vydala: Ing. Petra Chovanioková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.