NUTS
Změnit programovací období

Úvod

Společný regionální operační program (SROP) je jedním z pěti operačních programů, definovaných v Rámci podpory Společenství - tj. v základním ujednání charakteru smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o podpoře regionů Cíle 1 (podpora zaostalých regionů, kde HDP < 75 % průměru EU).

Rozeznáváme dva druhy operačních programů: sektorové (tematické) a regionální.

Sektorové (tematické) operační programy mají jednoznačné tematické zaměření a výběr projektů probíhá centralizovaně, zpravidla na úrovni kompetentního ministerstva (řídící orgán).

V sedmi regionech soudržnosti České republiky (NUTS II) se realizují tyto sektorové operační programy:
 • OP Průmysl a podnikání;
 • OP Rozvoj lidských zdrojů;
 • OP Infrastruktura;
 • OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Naproti tomu SROP je regionálním operačním programem, který má výrazně decentralizovaný charakter. Přestože je (na základě usnesení vlády č. 102 z 23. ledna 2002) Řídícím orgánem SROP jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj, některé důležité pravomoci byly převedeny do kompetence regionů (oblast public relations programu v regionech, hodnocení a výběr projektů). V důsledku zkráceného programového období (2004-2006) se původních 7 připravovaných regionálních operačních programů a Sektorový operační program Cestovní ruch a lázeňství sloučily do jednoho programu s kompromisně stanovenými prioritami a opatřeními.

Proces přípravy SROP byl z hlediska vyjednávání s Evropskou komisí i v rámci České republiky velmi náročný. Již v dubnu 2002 se vláda ČR zabývala stanovením priorit a opatření SROP, společného pro všech 7 regionů soudržnosti NUTS II (usnesení vlády ČR č. 401 ze 17. dubna 2002 a dále usnesení vlády č. 79 z 22. ledna 2003). V roce 2003 došlo k zapracování aktivit rušeného operačního programu Cestovní ruch a lázeňství (usnesení vlády č. 149 z 12. února 2003) a k předložení návrhu programu Evropské komisi (16. dubna 2003). Na základě připomínek a jednání s Evropskou komisí byl program výrazně upraven. Došlo k redukci původního finančního plánu programu, byl odstraněn potenciální překryv s ostatními operačními programy a zjednodušena struktura priorit a opatření. Byl tak naplněn princip koncentrace - co nejúčelnější soustředění finančních prostředků do několika prioritních oblastí. Programový dokument SROP s prioritami a opatřeními a indikativním finančním plánem byl schválen Evropskou komisí 18. prosince 2003.

Priority a opatření SROP

SROP je dnes tvořen pěti prioritami, rozpracovanými do jedenácti opatření:
 • Priorita 1: Regionální podpora podnikání
  • Opatření 1.1: Podpora podnikání ve vybraných regionech
 • Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
  • Opatření 2.1: Rozvoj dopravy v regionech
  • Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
  • Opatření 2.3: Regenerace a revitalizace vybraných měst
 • Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
  • Opatření 3.1: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
  • Opatření 3.2: Podpora sociální integrace v regionech
  • Opatření 3.3: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
 • Priorita 4: Rozvoj cestovního ruchu
  • Opatření 4.1: Rozvoj služeb pro cestovní ruch
  • Opatření 4.2: Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
 • Priorita 5: Technická pomoc
  • Opatření 5.1: Technická pomoc pro SROP
  • Opatření 5.2: Technická pomoc pro CSF

Všechny navrhované priority SROP respektují hlavní osu pomoci Společenství regionům Cíle 1 - přispívat významným způsobem ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů regionů v porovnání s průměrem EU i mezi regiony uvnitř České republiky.

Priorita 5 Technická pomoc se zaměřuje na podporu efektivního řízení SROP a Rámce podpory Společenství. Z této priority čerpají finanční prostředky subjekty zapojené do přípravy, řízení a kontroly programu (řídící orgán, platební orgán, zprostředkující subjekty).

Formy předkládání projektů

Ve SROP existují tři způsoby (formy) předkládání projektů:
 1. individuální projekty (v opatření 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, část opatření 4.1 a 4.2)
 2. jako akce prostřednictvím grantových schémat, vyhlášených krajem (v opatření 3.2, část opatření 4.1 a 4.2)
 3. nadregionální projekty (část opatření 4.1 a 4.2)

individuálních projektů je konečný příjemce zároveň konečným uživatelem. Předkládá svůj projekt na Sekretariátu Regionální rady. Regionální rada prostřednictvím Sekretariátu Regionální rady vyhlašuje výzvu k předkládání projektů, přijímá projekty, provádí hodnocení a výběr projektů.

Konečným příjemcem u grantových schémat (GS) je kraj, který nejprve sám požádá o finanční prostředky (stejný postup jako u individuálních projektů). Po schválení grantového schématu kraj vyhlašuje výzvu k předkládání akcí do daného grantového schématu. Konečnými uživateli jsou pak jednotliví předkladatelé akcí (malých projektů do GS).

Projekty cestovního ruchu s nadregionálním charakterem (v rámci podopatření 4.1.1 a 4.2.1) jsou předkládány přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvojových programů v cestovním ruchu.

Místo realizace SROP

SROP je realizován v sedmi regionech soudržnosti České republiky (NUTS II), které zahrnují území jednoho až tří krajů:
 • Střední Čechy - kraj Středočeský;
 • Jihozápad - kraj Plzeňský a Jihočeský;
 • Severozápad - kraj Ústecký a Karlovarský;
 • Jihovýchod - kraj Jihomoravský a Vysočina;
 • Severovýchod - kraj Liberecký, Královehradecký a Pardubický;
 • Střední Čechy - kraj Olomoucký a Zlínský;
 • Moravskoslezsko - kraj Moravskoslezský.

Na realizaci SROP se finančně podílí tyto strukturální fondy Evropské unie:

 • Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF)
 • Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF).

Webové stránky

Základní dokumentace:

Základní zdroje informací o SROP na webu:

Další informace o realizaci SROP v regionu NUTS II Moravskoslezsko:

Zpracoval:
Sekretariát Regionální rady
aktualizace červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.