NUTS
Změnit programovací období

Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Grantové schéma "Regionální podpora podnikům v Moravskoslezském kraji 2004"

Zaměření

Podpora se bude týkat výhradně existujících podnikatelů (uzavřené účetnictví nebo daňová evidence min. za 3 roky) a bude umožněna ve vybraných problémových regionech (celé území MSK). Specifickým cílem GS je poskytnout podporu investičním akcím malých a středních podnikatelů, které vytvoří nová pracovní místa nebo poradenskou podporu související s přípravou a realizací akce.

Požadováno je vytvoření určitého počtu pracovních míst:

 • Drobní podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků:
  • podmínka: závazek zřídit a obsadit min. 1 pracovní místo pro každou jednotlivou akci.
 • Malí a střední podnikatele, kteří zaměstnávají 10 až 249 zaměstnanců:
  • podmínka: závazek zřídit a obsadit min. 3 pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců pro každou jednotlivou akci.

Typy podporovaných akcí

 • Modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce.
 • Pořízení a adaptace budov, případně výstavba nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů.
 • Obnova, modernizace, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku.
 • Zavádění technologických inovací do podniků, zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP – podíl nákladů na inovace výrobků nebo technologií může tvořit max. 40 % celkových nákladů akce.
 • Rozvoj tradičních řemesel a využití místních zdrojů.
 • Zavádění ICT (informační a komunikační technologie).
 • Nákup souvisejících poradenských služeb zaměřených na aktivity spojené s rozvojem podniku, zejména pak:
  • zlepšení plánovacích činností;
  • podporu odbytu, exportu, zavádění výrobků na trh;
  • marketing;
  • zlepšení řídících a organizačních struktur.

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé:

 • drobní, malí a střední podnikatelé (definovaní v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004).
Kategorie podnikatele Počet zaměstnanců Aktiva nebo čistý obrat
Drobný podnikatel méně než 10 nepřesahují 2 mil. EUR
Malý podnikatel méně než 50 nepřesahují 10 mil. EUR
Malý a střední podnikatel méně než 250 aktiva nepřesahují 43 mil. EUR nebo čistý obrat nepřesahuje 50 mil. EUR

Koneční příjemci:

 • kraje (nositelé GS).

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 35 % uznatelných nákladů
ČR: max. 15 % uznatelných nákladů (regionální)

Minimální spolufinancování žadatele

50 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé zdroje MSP
Akce 100 50 35 - 15 - 50

Velikost akce

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce v rámci GS:

 • Drobní podnikatelé: 500 000 Kč
 • Malí a střední podnikatelé: 2 000 000 Kč

Uznatelné náklady

Musí vzniknout nejdříve po registraci Žádosti o financování akce (s výjimkou nákladů na projektovou dokumentaci u drobných podnikatelů, které jsou uznatelné již od 1. 5. 2004).

Investiční náklady:

 • projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání Žádosti, zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů);
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů) – musí být prokázána přímá souvislost s akcí a cena pozemku musí být stanovena nezávislým odborným odhadcem;
 • nákup ostatních nemovitostí (cena musí být stanovena nezávislým odborným odhadcem);
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce);
 • náklady na označení akce (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů akce. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k akci už při podání Žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací).
  • náklady na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how a nepatentovanými technickými znalostmi za podmínky, že
  • tato nehmotná aktiva budou využívána výhradně příjemcem veřejné podpory,
  • bude na ně pohlíženo jako na amortizovatelné statky,
  • budou zahrnuta do aktiv konečného uživatele,
  • budou zakoupena od třetích subjektů za tržních podmínek a 
  • budou užívána v podniku, který obdržel veřejnou podporu po dobu nejméně 5 let.

Nelze koupit nemovitosti, nebo zařízení, na jejichž pořízení v posledních 10 letech majitel obdržel podporu z národních zdrojů, nebo zdrojů EU.

Neinvestiční náklady:

Mohou dosáhnout maximálně výše 10 % celkových uznatelných nákladů. U malých a středních podnikatelů lze mezi uznatelné neinvestiční náklady zahrnout pouze konzultační a jiné služby a činnosti. Mezi uznatelné neinvestiční náklady drobných podnikatelů lze zahrnout:

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací akce);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce);
 • náklady na bankovní záruky.

DPH

DPH lze zahrnout mezi uznatelné náklady drobných, malých a středních podniků za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se Žádostí

 1. Podrobný rozpočet akce
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podklady pro ekonomické hodnocení akce
 4. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 5. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 6. Výpis z rejstříku trestů
 7. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 8. Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 9. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 10. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (součást elektronické žádosti ELZA)
 11. Doklad o partnerství
 12. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu Smlouvy

 1. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 2. Smlouva o vedení účtu
 3. Doklad o zajištění finančního krytí akce

Povinné přílohy – předkládané spolu se Žádostí nebo při podpisu Smlouvy

 1. Projektová dokumentace (Při předložení Žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí. Při podpisu Smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro akci vyžadováno stavební řízení). Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru akce, např. u neinvestičních akcí apod.), pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.)

Monitorovací ukazatele

Monitorovací ukazatel Povinný Měrná jednotka
Očekávaný nárůst obratu podniku (v důsledku realizace akce) X %
Počet vytvořených hrubých pracovních míst X počet
Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži   počet
Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy   počet
Nakoupené informační a poradenské služby pro MSP X počet hodin
Počet nakoupených nových technologií   počet
Aplikace, inovace výrobků, či technologie   počet
Nové nebo rozšířené prostory k podnikání podpořených MSP   m2 budov
Počet nově postavených, zrekonstruovaných nebo adaptovaných provozoven   počet
Počet nakoupených strojů a zařízení   počet
Počet nakoupených patentů, licencí a know-how   počet
Venkovní úpravy ploch   m2
Výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace   m2

Kontaktní osoba pro informace v rámci tohoto opatření:
Ing. Anna Jeziorská (595 622 994, anna.jeziorska@msk.cz)

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.