NUTS
Změnit programovací období

Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Zaměření

Podpora individuálních projektů na silnicích II. a III. třídy (které jsou v majetku krajů):
 • větší silniční projekty, realizované v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy);
 • silniční úseky, napojující průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť;
 • projekty, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic (vazba na OP Infrastruktura, případně projekty podpořené v rámci Fondu soudržnosti);
 • zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy);
 • odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo.

Typy podporovaných projektů

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a koneční příjemci:
 • kraje;
 • organizace zřizované kraji

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů
ČR: 25 % uznatelných nákladů (regionální nebo SFDI)

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt:

 • silnice II. a III. třídy: 5 000 000 Kč

Uznatelné náklady

Investiční náklady:

 • projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů...) a u ostatních projektů do 2 % celkových uznatelných nákladů;
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu);
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku;
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu);
 • náklady na bankovní záruky;
 • výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 9. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 10. Příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 11. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 12. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (žádost se tiskne přímo z ELZY)
 13. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Smlouva o vedení účtu
 2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace - při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí, resp. dokumentace k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací.

Indikátory a jejich kvantifikace (NUTS II Moravskoslezsko by měl naplnit 17,54 % z těchto indikátorů)

Výstupy
Délka vybudovaných či rekonstruovaných dopravních komunikací 100 km
Počet vybudovaných obchvatů měst, dálničních přivaděčů a mostů 7
Výsledky
Časová dostupnost regionů, kterých se investice do infrastruktury týká (úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic v %) 10%
Dopady
Zvýšení dopravní bezpečnosti - pokles míry nehodovosti v dané oblasti (silnice II. a III. třídy) -20%

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.