NUTS
Změnit programovací období

Podopatření 2.1.2: Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Zaměření

Zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí:

 • integrované dopravní systémy (technologie) ve větších centrech osídlení;
 • systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy (MHD), zejména rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující;
 • výstavba dopravních terminálů;
 • nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku.

Typy podporovaných projektů

 • Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích.
 • Zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému.
 • Modernizace přestupních terminálů.
 • Rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, nízkopodlažní vozy apod.).

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a koneční příjemci
 • obce;
 • svazky obcí;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji (u nich musí mít veřejný subjekt většinový majetkový podíl).

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů

ČR: 25 % uznatelných nákladů (regionální + místní)

Minimální spolufinancování žadatele

25 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé
Projekty obcí 100 100 75 - - 25 -
Projekty krajů 100 100 75 - 25   -

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 20 000 000 Kč

Uznatelné náklady

Investiční náklady:

 • projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů...) a u ostatních projektů do 2 % celkových uznatelných nákladů;
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu);
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku;
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu);
 • náklady na bankovní záruky;
 • výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 9. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 10. Příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 11. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 12. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (žádost se tiskne přímo z ELZY)
 13. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Smlouva o vedení účtu
 2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace - při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí, resp. dokumentace k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací. Při podpisu smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro projekt vyžadováno stavební řízení), resp. dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru projektu, např. u neinvestičních projektů apod.), pak žadatel předkládá při předložení žádosti nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.

Indikátory a jejich kvantifikace (NUTS II Moravskoslezsko by měl naplnit 17,54 % z těchto indikátorů)

Výstupy
Počet zavedených integrovaných systémů veřejné dopravy vč. bezbariérových dopravních řetězců 2
Počet podpořených projektů dopravní obslužnosti 15
Výsledky
Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy 5%
Počet nově vytvořených hrubých pracovních míst 100
Dopady
Počet nově vytvořených čistých pracovních míst 80

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.