NUTS
Změnit programovací období

Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Zaměření

Podpora investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu:

 • podpora zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps (kilobitů za sekundu)), zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích regionů soudržnosti;
 • zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu;
 • zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu.

Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na vybudování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet, popř. k tvorbě nových IKT služeb a aplikací pro občany.

Stavební obnova místností pro využití jako PIAP (Public Internet Access Point = místo veřejného přístupu k internetu, kde je 1 počítač s veřejně přístupným internetem) nebo IKT centrum (IKT centrum = 2 a více počítačů v rámci jedné místnosti s veřejným přístupem k internetu) s veřejnosti přístupným internetem nesmí překročit 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Typy podporovaných projektů

 • Zavádění nejlépe širokopásmového internetu.
 • Budování míst veřejného přístupu k internetu (PIAP) se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
 • Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a příjemci:

 • obce;
 • svazky obcí;
 • kraje;
 • nestátní neziskové organizace (NNO);
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi (u nich musí mít veřejný subjekt většinový majetkový podíl).
 • Hospodářská komora ČR a její složky

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů

ČR: 25 % uznatelných nákladů (centrální + regionální + místní)

Minimální spolufinancování žadatele

10 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraj Obce Soukromé NNO
Projekty obcí 100 100 75 10 - 15 -
Projekty krajů 100 100 75 10 15 - -
Projekty NNO 100 90 67,5 22,5 - - 10

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 300 000 Kč

Uznatelné náklady

Investiční náklady:
 • projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů...) a u ostatních projektů do 2 % celkových uznatelných nákladů;
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu);
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku;
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu);
 • náklady na bankovní záruky;
 • výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 9. Formuláře ISPROFIN
 10. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 11. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (žádost se tiskne přímo z ELZY)
 12. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 13. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Smlouva o vedení účtu
 2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

Povinné přílohy – předkládané spolu s žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace - při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí, resp. dokumentace k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací. Při podpisu smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro projekt vyžadováno stavební řízení), resp. dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru projektu, např. u neinvestičních projektů apod.), pak žadatel předkládá při předložení žádosti nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.

Indikátory a jejich kvantifikace (NUTS II Moravskoslezsko by měl naplnit 17,54 % z těchto indikátorů)

Výstupy
Počet podpořených projektů v oblasti IKT 100
Výsledky
Počet vytvořených hrubých pracovních míst 120
Počet uživatelských míst v místech veřejného přístupu k internetu (PIAP) a/nebo v IKT centrech s veřejnosti přístupným internetem 1 000
Počet občanů, kteří mají díky projektům tohoto opatření možnost přístupu nejlépe k širokopásmovému internetu v dosahu 2 km od místa bydliště (docházková vzdálenost) 500 000
Dopady
Počet nově vytvořených čistých pracovních míst 95

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.