NUTS
Změnit programovací období

Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Zaměření

Podpora investičních projektů (spolufinancovaných z ERDF) v oblastech:

 • aktivní politiky zaměstnanosti;
 • celoživotního učení;
 • sociální integrace.

Investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst.

Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena:

 • nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov;
 • nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě;
 • nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav).

Typy podporovaných projektů

 • Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva).
 • Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a koneční příjemci:
 • obce;
 • svazky obcí;
 • kraje;
 • organizace zřízená státem;
 • organizace zřízená krajem;
 • organizace zřízená obcí;
 • nestátní neziskové organizace (NNO).
 • Hospodářská komora ČR a její složky

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 80 % uznatelných nákladů

ČR: 20 % uznatelných nákladů (centrální + regionální + místní)

Minimální spolufinancování žadatele

10 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraj Obce Soukromé NNO
Projekty obcí 100 100 80 8 - 12 -
Projekty krajů 100 100 80 8 3 12 -
Projekty NNO 100 90 72 18 - - 10
Projekty státních organizací 100 100 80 20 - - -

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: 2 000 000 Kč

Uznatelné náklady

Investiční náklady:

 • projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů...) a u ostatních projektů do 2 % celkových uznatelných nákladů;
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu);
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku;
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu);
 • náklady na bankovní záruky;
 • výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 9. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
 10. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 11. Formuláře ISPROFIN
 12. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 13. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (žádost se tiskne přímo z ELZY)
 14. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 2. Smlouva o vedení účtu
 3. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace - při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí, resp. dokumentace k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací. Při podpisu smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro projekt vyžadováno stavební řízení), resp. dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru projektu, např. u neinvestičních projektů apod.), pak žadatel předkládá při předložení žádosti nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.

Indikátory a jejich kvantifikace (NUTS II Moravskoslezsko by měl naplnit 17,54 % z těchto indikátorů)

Výstupy
Počet projektů zaměřených na budování a rekonstrukci zařízení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení a sociální integrace 130
Výsledky
Počet vytvořených hrubých pracovních míst 100
Dopady
Počet vytvořených čistých pracovních míst 80

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.