NUTS
Změnit programovací období

Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Zaměření

Zlepšovat účinnost a efektivní implementaci SROP na regionální a místní úrovni. Zvláštní důraz bude kladen na zvyšování administrativní kapacity (implementace programu) a absorpční kapacity (kapacity a schopností pro zpracování projektů) na regionální úrovni.

Typy podporovaných projektů

 • Vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací programů a projektů.
 • Vzdělávací programy zaměřené na audit a kontrolní funkce.

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a příjemci:

 • kraje

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % uznatelných nákladů

ČR: max. 25 % uznatelných nákladů (centrální + regionální)

Minimální spolufinancování žadatele

12,5 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ESF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé NNO
Projekty krajů 100 100 75 12,5 12,5 - -

Velikost projektu

Vzhledem k tomu, že v každém kraji bude vždy realizován jen jeden projekt, nebude v tomto opatření stanovována minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů.

Uznatelné náklady

Tyto náklady byly upraveny Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podrobnější popis uznatelnosti nákladů lze nalézt v Příručce pro žadatele. Uznatelné jsou tyto náklady:
 • osobní náklady;
 • cestovní náhrady;
 • výdaje na nákup nového vybavení a zařízení;
 • výdaje na nákup použitého zařízení;
 • nájem/splátky operativního leasingu;
 • výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje na splátky leasingových smluv;
 • výdaje na nákup drobného hmotného majetku;
 • odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
 • režijní výdaje;
 • administrativní výdaje;
 • výdaje na opravu a údržbu;
 • výdaje vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli;
 • výdaje vyplývající přímo ze smlouvy (např.: šíření informací, specifické hodnocení projektu, pojištění, bankovní poplatky za založení a vedení oddělených samostatných účtů);
 • výdaje na právní poradenství, notářské poplatky, výdaje na technickou a finanční expertizu;
 • výdaje na dokončení drobné stavební úpravy;
 • výdaje na přímou podporu jednotlivcům (výdaje na ubytování, cestovné a stravné účastníků rezidenčních školení, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby pro účastníky vzdělávacích akcí, apod.);
 • mzdové příspěvky.
DPH:
 • neplátci DPH - u žadatele, který není plátcem DPH a tudíž nemá nárok na odpočet DPH na vstupu je DPH považováno za uznatelné. Musí být doloženo příslušnými daňovými doklady a čestným prohlášením žadatele, že není plátcem DPH
 • plátci DPH - žadatel, který je plátcem DPH, má nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., a DPH není tudíž uznatelným výdajem. U plátců DPH není DPH uznatelným výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu
 • v případě, že žadatel je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je uznatelným výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 5. Doklad o partnerství
 6. Formuláře ISPROFIN
 7. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Smlouva o vedení účtu
 2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Indikátory a jejich kvantifikace (NUTS II Moravskoslezsko by měl naplnit 17,54% z těchto indikátorů)

Výstupy
Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení kapacity místních a regionálních orgánů za jednotlivé kraje 1 300
Výsledky
Počet vytvořených hrubých pracovních míst celkem 50
Podíl osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací kurzy zaměřené na posílení kapacity místních a regionálních orgánů (v %) 80%
Dopady
Počet vytvořených čistých pracovních míst 40

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.