NUTS
Změnit programovací období

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu

Tato priorita vychází z prioritní osy 6 Rámce podpory Společenství – Rozvoj cestovního ruchu. Priorita je komplementární s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém je řešena také příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch.

Priorita je koncipována jako důležitý nástroj rozvoje prosperity regionů soudržnosti. Navržená opatření jsou rozpracována jako řada intervencí zaměřených na rozvoj služeb pro cestovní ruch, vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů místních rozpočtů. Podpora bude zaměřena na investice do infrastruktury cestovního ruchu a rekonstrukce kulturních a technických památek v regionech.

Projekty podporované v rámci této priority budou muset prokázat jasný ekonomický dopad; především by měly přilákat turisty z ostatních regionů a měly by zapadat do širšího rámce plánu rozvoje cestovního ruchu pro daný region.

Cílem priority je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů a vytvářet nové pracovní příležitosti.

Cíl bude dosažen prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • Zlepšení kvality služeb cestovního ruchu.
 • Zajištění služeb pro podnikatele v cestovním ruchu a posílení spolupráce v rámci odvětví.
 • Prosazení České republiky jako součásti evropské turistické a lázeňské destinace.
 • Vytváření nových atraktivit, produktů a podniků v cestovním ruchu v regionech včetně venkovské turistiky.
 • Aktivní využití historického, kulturního a přírodního bohatství regionů pro cestovní ruch, včetně využití tradic, zejména na venkově.
 • Zvýšení životní úrovně místního obyvatelstva.

Celkové náklady na prioritu činí 144,1 mil. EUR. Význam této priority pro ekonomický a sociální rozvoj regionů je podtržen příspěvkem 108,1 mil. EUR z ERDF v období let 2004 – 2006. Pro region soudržnosti Moravskoslezsko je z této částky alokováno 17,54 %.

Opatření v rámci této priority jsou následující:

 • 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
  • 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
  • 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
  • 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
  • 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR
Tabulka finanční alokace na období 2004 – 2006 (v EUR)
Opatření/podopatření Finanční alokace pro ČR Finanční alokace pro Moravskoslezsko
4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 36 024 969 -
4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu 18 012 485 -
4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 18 012 485 3 159 390
4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 72 060 750 -
4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR 36 030 375 -
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR 36 030 375 6 319 728

Priorita 4 „Rozvoj cestovního ruchu“ rozděluje projekty na tzv. „regionální a místní“ a na tzv. „nadregionální“.

U opatření 4.1 „Rozvoj služeb pro cestovní ruch“ poznáme projekt nadregionální služby v cestovním ruchu podle toho, že se jeho aktivita týká alespoň dvou regionů soudržnosti. Pokud tedy předkladatel hodlá například vydat propagační materiál o celém území Moravy (více regionů soudržnosti), poskytuje tak nadregionální službu a žádá do podopatření 4.1.1, pokud ovšem tento materiál vydává pouze o regionu soudržnosti Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj), poskytuje tímto regionální službu a předkládá projekt do podopatření 4.1.2. Rozdíl mezi těmito podopatřeními je i ve způsobu předkládání a hodnocení projektů. Podopatření 4.1.1 je realizováno formou individuálních projektů pro veřejný a neziskový sektor (projekty se předkládají na Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvojových programů v cestovním ruchu), podopatření 4.1.2 je realizováno formou grantového schématu a je určeno jak pro veřejný a neziskový sektor, tak i pro soukromý sektor (projekty se předkládají na příslušný krajský úřad).

Opatření 4.2 „Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch“ je také rozděleno na „nadregionální“ a „regionální a místní“ podopatření. Dělítkem mezi zařazením projektu do nadregionální infrastruktury cestovního ruchu (podopatření 4.2.1) nebo regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu (podopatření 4.2.2) je velikost projektu (pokud celkové uznatelné náklady přesáhnou 3 mil. EUR, jedná se o nadregionální projekt, pokud je finanční objem projektu menší než 3 mil. EUR, jedná se o projekt regionální a místní infrastruktury. U obou podopatření funguje podobný způsob předávání projektů – individuální projekty předkládá veřejný a neziskový sektor, naopak podnikatelé budou předkládat projekty do grantových schémat (v obou podopatřeních). Podobně jako u opatření rozvoje služeb CR se projekty nadregionálního významu se předkládají na Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor rozvojových programů v cestovním ruchu), kdežto projekty regionálního a místního významu na příslušný krajský úřad.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.