NUTS
Změnit programovací období

Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Zaměření

Bude podporován rozvoj služeb cestovního ruchu veřejných či neziskových subjektů (nikoliv podnikatelských subjektů).

Typy podporovaných projektů

 • Tvorba a uplatňování národních standardů kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systému kontroly.
 • Tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit CR.
 • Účast České republiky na evropských a světových výstavách, workshopech a veletrzích cestovního ruchu.
 • Podpory zajištění vícedenních kulturních a sportovních akcí mající národní či mezinárodní význam z hlediska cestovního ruchu (filmové, hudební, folklórní a divadelní festivaly, sportovní soutěže).
 • Organizace a účast na výstavách, veletrzích a workshopech cestovního ruchu jsou-li významnou měrou zastoupeni vystavovatelé z více než jednoho regionu NUTS II.
 • Organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu s účastí více než 200 účastníků (min. 1/3 zahraničních), alespoň ze tří států.
 • Organizace národních sympozií a konferencí o cestovním ruchu celoplošně propagovaných, s účastí alespoň 150 účastníků, jsou-li významným podílem zastoupeny účastníci alespoň ze dvou regionů NUTS II.
 • Komunikace se zahraničními novináři a cestovními kancelářemi (zajišťování press tripů a fam tripů).

Za předpokladu, že se uvedené aktivity týkají přirozených turistických regionů na území alespoň dvou regionů NUTS II, případně celého území ČR:

 • propagační a informační kampaně;
 • tvorbu ucelených produktů CR
 • podpora vytváření partnerství v oblasti CR;
 • zpracování marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch;
 • tvorba a distribuce propagačních materiálů.

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé a příjemci:

 • státem zřízené organizace (např. CzechTourism);
 • nestátní neziskové organizace;
 • kraje;
 • svazky obcí v přirozených turistických regionech.
 • Hospodářská komora ČR a její složky

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů

ČR: 25 % uznatelných nákladů (centrální + regionální + místní)

Minimální spolufinancování žadatele

10 %

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé (NNO)
Státní organizace 100 100 75 25 - - -
Projekty krajů 100 100 75 15 10 - -
Projekty svazků obcí 100 100 75 15 - 10 -
Projekty NNO 100 90 67,5 22,5 - - 10

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu/akce:

 • všechny aktivity mimo podporu vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbu propagačních materiálů = 2 000 000 Kč;
 • aktivity spojené s podporou vytváření partnerství, zpracování marketingových studií a tvorbou propagačních materiálů = 500 000 Kč.

Uznatelné náklady

Investiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracovaní dokumentace pro podání žádosti - zpracování Žádosti o poskytnutí pomoci, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů);
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu);
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (nezbytné vybavení pro realizaci projektů).

Neinvestiční náklady:

 • osobní náklady (např. hrubá mzda nových zaměstnanců konečného příjemce, která vznikla v souvislosti s plněním projektu, a to včetně příspěvku na zákonné zdravotní, sociální a důchodové pojištění placené zaměstnavatelem);
 • provozní náklady (např. odměny konzultantům, cestovné);
 • ostatní náklady (např. nájem, marketing, administrativní výdaje, bankovní poplatky, notářské poplatky na ověřování);
 • náklady na povinný (nařízený) audit;
 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů).

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Formuláře ISPROFIN
 9. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje
 10. Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu
 11. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 12. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Smlouva o vedení účtu
 2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 3. Smlouva s autorizovaným auditorem

Indikátory a jejich kvantifikace (tyto indikátory jsou za 7 regionů soudržnosti NUTS II)

Výstupy
Počet aplikovaných standardů služeb cestovního ruchu a lázeňství, včetně jejich certifikace 5
Počet podpořených marketingových projektů 20
Výsledky
Zvýšení podílu certifikovaných subjektů v cestovním ruchu o 40%

Kontaktní osoba pro informace v rámci tohoto podopatření:
Ing. Igor Hartmann
ředitel odboru rozvojových programů v CR
MMR - Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu
224 861 733
harigo@mmr.cz

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.