NUTS
Změnit programovací období

Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu

Zaměření

Bude podpořen omezený počet větších projektů cestovního ruchu nadregionálního významu s podstatným ekonomickým dopadem, zaměřených na ucelené produkty cestovního ruchu.

Podpora se zaměří na:

 • individuální projekty, předkládané veřejnými či neziskovými subjekty;
 • grantová schémata na podporu soukromých podnikatelských subjektů podnikajících v cestovním ruchu (bez omezení velikosti subjektu počtem pracovníků nebo rozsahu činnosti). Nositelem grantového schématu v tomto případě bude Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu). Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky, nebo i nových podnikatelských subjektů založených subjekty splňující podmínku předchozí existence (každý ze zakládajících tedy min. 2 roky).

Typy podporovaných projektů

 • Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury většího rozsahu ve městech a obcích se statutem lázeňského místa nebo které jsou stanovené jako přírodní léčebné lázně popř. v dalších místech doporučených Ministerstvem zdravotnictví, Českým inspektorátem lázní a zřídel (kolonády, lesoparky, kulturní zařízení apod.).
 • Výstavba a obnova kongresových hotelů a center (tzv. kongresový cestovní ruch a turistika), nákup vybavení a zařízení kongresového hotelu nebo centra (min. kapacita 100 míst).
 • Vybudování celostátního informačního a rezervačního systému cestovního ruchu (nákup a aplikace informačních technologií).
 • Ucelené projekty rozvoje ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP), zejména pokud jde o podporu doprovodné infrastruktury (turistické stezky, cyklostezky a cyklotrasy, odpočívadla, kiosky, informační centra, parkoviště, orientační značení, dopravní prostředek pro ekoturistiku apod.).
 • Rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury.
 • Rekonstrukce a obnova objektů a budov nadregionálního významu pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení).
 • Výstavba a obnova sportovně-rekreačních center národního a mezinárodního významu sloužící aktivitám účastníků cestovního ruchu.
 • Ucelené projekty cestovního ruchu zaměřené na komplexní vybavení přirozeného turistického regionu infastrukturou cestovního ruchu.
 • Rozšiřování portfolia hotelů hotelových řetězců v regionech za účelem rozšíření ubytovací kapacity se zvýšenou úrovní a rozsahem služeb.
 • Budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury, budování infrastruktury pro rekreační plavbu.
 • Výstavba a obnova infrastruktury pro mezinárodní filmové, divadelní a hudební festivaly.

Oprávnění žadatelé

Koneční uživatelé:

 • státem zřízené organizace (např. CzechTourism);
 • nestátní neziskové organizace;
 • obce;
 • svazky obcí;
 • kraje;
 • organizace zřizované kraji;
 • organizace zřizované obcemi;
 • právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem) podnikající v cestovním ruchu bez ohledu na počet zaměstnanců.

Koneční příjemci:

 • ministerstvo pro místní rozvoj (pro grantové schéma, v rámci něhož bude poskytována veřejná podpora podnikům).

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 75 % uznatelných nákladů

ČR: 25 % uznatelných nákladů (centrální + regionální + místní)

Minimální spolufinancování žadatele

10 % u veřejných a neziskových subjektů; 50 % v případě akcí podnikatelů

Doporučená struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé (NNO, podnikatelé)
Projekty státních organizací 100 100 75 25 - - -
Projekty krajů 100 100 75 15 10 - -
Projekty obcí 100 100 75 15 - 10 -
Projekty NNO 100 90 67,5 22,5 - - 10
Akce podnikatelů 100 46 - 50 35 11-15 - - 50 - 54

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt/akci: 100 000 000 Kč.

Uznatelné náklady

Investiční náklady:

 • projektová dokumentace u stavebních projektů do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů...) a u ostatních projektů do 2 % celkových uznatelných nákladů;
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu a jsou součástí rozpočtu);
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku;
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady (do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu);
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací projektu);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací projektu);
 • náklady na bankovní záruky;
 • výdaje na administraci grantových schémat u konečných příjemců

DPH za podmínky, že konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Doklad o partnerství
 8. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 9. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
 10. Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 11. Příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 12. Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu
 13. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 14. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (žádost se tiskne přímo z ELZY)
 15. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 2. Smlouva o vedení účtu
 3. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace - při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí, resp. dokumentace k ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací. Při podpisu smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro projekt vyžadováno stavební řízení), resp. dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru projektu, např. u neinvestičních projektů apod.), pak žadatel předkládá při předložení žádosti nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.

Indikátory a jejich kvantifikace (tyto indikátory jsou za 7 regionů soudržnosti NUTS II)

Výstupy
Počet nových zařízení infrastruktury cestovního ruchu 20
Počet podpořených MSP v cestovních ruchu 5
Počet realizovaných projektů obnovy památek a kulturního dědictví 15
Počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízeních 300
Výsledky
Realizované soukromé spolufinancování (v EUR) 20 000 000
Počet vytvořených hrubých pracovních míst 436
Dopady
Počet vytvořených čistých pracovních míst 310

Kontaktní osoba pro informace v rámci tohoto podopatření:
Ing. Igor Hartmann
ředitel odboru rozvojových programů v CR
MMR - Odbor rozvojových programů v cestovním ruchu
224 861 733
harigo@mmr.cz

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.