NUTS
Změnit programovací období

Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Akce v rámci grantového schématu pro soukromý sektor.

Grantové schéma "Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004"

Zaměření

Budou podporovány ucelenější akce regionálního či místního významu se zřejmým ekonomickým dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech v souladu s analýzou potřeb regionů. Celkové uznatelné náklady jednotlivých podporovaných akcí nepřekročí 3 mil. EUR.

Cílem grantového schématu je zvýšení standardu ubytovacích zařízení včetně jejich zázemí, zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu, dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu, zkvalitnění turistické infrastruktury regionu a obecně zvýšení přitažlivosti regionu pro návštěvníky.

Zaměřením GS jsou dvě priority:

 • Priorita A - Zvýšení standardu ubytovacích zařízení a jejich zázemí
 • Priorita B - Výstavba a modernizace další turistické infrastruktury.

Typy podporovaných akcí

Podpora se bude týkat následujících aktivit:

Priorita A:

 • Zvýšení standardu ubytovacích zařízení na certifikovanou úroveň
 • Zvýšení standardu stravovacího zázemí v certifikovaných ubytovacích zařízeních
 • Zkvalitnění sportovně-rekreačního zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení
 • Zkvalitnění technického zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení.

Priorita B:

 • Zázemí pro zimní sporty
 • Zázemí pro letní sporty
 • Zázemí pro celoroční turistiku
 • Rekonstrukce kulturních a technických památek.

Oprávnění žadatelé

Konečný příjemci: Moravskoslezský kraj

Koneční uživatelé: Malí a střední podnikatelé v odvětví cestovního ruchu

Podpora (2004 - 2006)

EU (ERDF): 35 % uznatelných nákladů

ČR: 15 % uznatelných nákladů (zdroje Moravskoslezského kraje)

Minimální spolufinancování žadatele

50 %

Struktura financování (%)

  Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé MSP
Malí a střední podnikatelé 100 50 35 0 15 0 50

Velikost akce

Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akce: 2 000 000,- Kč

Uznatelné náklady

Investiční náklady

 • projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů akce (např. projektová dokumentace pro stavební povolení, dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí);
 • stavební část stavby;
 • technologická část stavby;
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení;
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW;
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení;
 • nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů);
 • nákup ostatních nemovitostí;
 • základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce);
 • náklady na označení projektu (informační tabule);
 • nákup specifického dopravního prostředku;
 • výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů akce. Stavební práce a dodávky musí být:
  • specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu k projektu už při podání žádosti;
  • řádně vedeny ve stavebním deníku;
  • oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací.

Další podmínky pro uznatelnost investičních nákladů:

 • investiční náklady vztahující se k realizované akci (hmotný a nehmotný majetek);
 • investiční náklady vhodné pro poskytnutí veřejné podpory musí být tvořeny náklady na investici do budov, pozemků, strojního a dalšího zařízení. Investiční náklady mohou dosáhnout max. hranice veřejné podpory v NUTS II stanovené dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory (usnesení vlády č. 1315/2001);
 • v případě malých a středních podniků náklady na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how a nepatentovanými technickými znalostmi, lze započítat v plné výši;
 • nelze koupit nemovitosti nebo zařízení, na jejichž pořízení v posledních 10 letech majitel obdržel podporu z národních zdrojů nebo zdrojů EU.

Neinvestiční náklady (mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů):

 • režijní náklady ( do 5 % celkových uznatelných nákladů);
 • finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu) - veřejná podpora nesmí přesáhnout 50 % nákladů vynaložených na tyto služby;
 • právní služby (náklady na právní poradenství – musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací akce);
 • konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb);
 • notářské poplatky za ověření dokumentů;
 • odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce);
 • náklady na bankovní záruky;

DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu.

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí

 1. Soulad s rozvojovou strategií
 2. Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA)
 3. Podrobný rozpočet projektu
 4. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 5. Doklady o právní subjektivitě žadatele
 6. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 7. Výpis z rejstříku trestů
 8. Doklad o partnerství
 9. Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 10. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
 11. Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 12. Příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury
 13. Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu nebo závazek k takové certifikaci
 14. Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení
 15. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje
 16. Seznam příloh

Povinné přílohy – předkládané při podpisu smlouvy

 1. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 2. Smlouva o vedení účtu
 3. Doklad o zajištění finančního krytí projektu
 4. Smlouva s autorizovaným auditorem

Povinné přílohy – předkládané spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy

 1. Projektová dokumentace (Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí. Při podpisu smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro akci vyžadováno stavební řízení). Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru akce, např. u neinvestičních akcí apod.), pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru.)

Monitorovací ukazatele

Slouží k vyhodnocení akce v rámci předkládaných průběžných/etapových/závěrečných zpráv.

Monitorovací ukazatel Povinný Měrná jednotka
Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži X počet
Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy X počet
Produkty lázeňské turistiky   počet
Produkty kulturní a církevní turistiky   počet
Produkty ekoturistiky   počet
Revitalizace kulturních a technických památek a kulturního dědictví   počet
Revitalizace přírodních památek   počet
Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu   počet systémů
Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu   počet zapojených aktérů
Rozvoj a obnova cyklostezek a cyklotras   km
Rozvoj a obnovu turistických stezek, hippostezek a naučných stezek   km
Rozvoj a obnovu doplňkového zařízení turistických a naučných stezek a hippostezek, cyklostezek, cyklotras v obcích a infrastruktury rekreační plavby   počet zařízení
Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit   počet zařízení
Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit   kapacita
Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit   m2
Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit   počet zařízení
Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit   kapacita
Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit   m2
Terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí akce   m2
Počet vytvořených stálých certifikovaných lůžek v penzionech a obdobných ubytovacích zařízeních   počet

Kontaktní osoba pro informace v rámci tohoto opatření:
Ing. Blanka Děnglová (595 622 963, blanka.denglova@msk.cz)

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.