NUTS
Změnit programovací období

Výběrová kritéria

V rámci programu SROP jsou předkládány v zásadě 2 typy projektů: individuální projekty a grantová schémata (skupinové projekty, v rámci kterých jsou předkládány menší projekty – tzv. akce).

Pro výběr individuálních projektů a akcí budou realizovány celkem 3 fáze posuzování:

 1. Posouzení formálních náležitostí (posouzení ano/ne)
 2. Posouzení přijatelnosti (posouzení ano/ne)
 3. Hodnocení projektu (hodnocení body 0-5 s možností násobku u některých významnějších kritérií)

1. Posouzení formálních náležitostí

Představuje kontrolu administrativního souladu, kontrolu formy žádosti a formálních náležitostí:

 • žádost byla dodána v elektronické podobě;
 • žádost byla dodána v tištěné podobě ve třech vyhotoveních;
 • v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje;
 • verze elektronické a tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné;
 • jsou doloženy všechny povinné přílohy;
 • všechny povinné přílohy, popř. nepovinné přílohy jsou dodány ve dvou pare (originál nebo ověřená kopie a kopie); žádost o financování ze státního rozpočtu a z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN jsou dodány ve třech pare;
 • tištěná žádost je podepsaná žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem;
 • všechny přílohy jsou očíslovány podle podepsaného seznamu příloh a podle tohoto seznamu seřazeny;
 • povinné přílohy obsahově splňují náležitosti (dle seznamu pro jednotlivá opatření).

Nesplnění formálních kritérií představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

2. Posouzení přijatelnosti

Představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU, apod.

Obecná kritéria přijatelnosti:

 • žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP;
 • projekt bude realizován na území České republiky, respektive na území příslušného regionu soudržnosti NUTS II (místem realizace projektu je u investičních projektů fyzické místo realizace; u neinvestičních je to území, které bude mít z realizace projektu prospěch);
 • projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie (ochrana hospodářské soutěže, vliv na životní prostředí, atd.);
 • projekt respektuje minimální hranici celkových uznatelných nákladů stanovenou pro dané opatření;
 • projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit;
 • žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u příslušného opatření/ podopatření;

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • vážící se ke konkrétním opatřením a zkoumající, zda je předkládaný projekt v rámci daného opatření relevantní (jsou uvedena v Příručce pro žadatele, příloha č. 7 Výběrová kritéria).

Kritéria přijatelnosti (obecná i specifická) budou hodnoceny odpověďmi ANO/NE a nesplnění těchto kritérií představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

3. Hodnocení projektu

Vzhledem ke skutečnosti, že projekty budou předkládány v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, je výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření a region. Za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru otázek, které jsou hodnoceny na základě projektové žádosti nebo povinných příloh. Soubor otázek se bude lišit podle typu opatření a žadatele.

Všechna kritéria jsou uspořádána do skupin kritérií, kterým je v rámci bodování přidělena váha.

Zatímco kritéria přijatelnosti budou hodnocena odpověďmi ANO/NE, výběrová kritéria budou hodnocena na stupnici bodů 0-5 s možností násobku u některých význam­nějších kritérií. Výsledný počet bodů bude určován počtem dosažených bodů za jednotlivá kritéria a vahou celé skupiny kritérií.

Podrobná metodika hodnocení je obsažena v Příručce pro žadatele, příloha č. 7 Výběrová kritéria.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.