NUTS
Změnit programovací období

Koneční uživatelé / Koneční příjemci

Projekty do Společného regionálního operačního programu mohou předkládat tyto subjekty:
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce
 • svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • hospodářská komora ČR a její složky
 • malé a střední podniky definované v nařízení (ES) č. 364/2004, které nahrazuje přílohu č. 1 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 (vyjma podopatření 4.2.1, kde mohou žádat také právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem) podnikající v cestovním ruchu bez ohledu na počet zaměstnanců

Každé opatření Společného regionálního operačního programu má definovány subjekty, které mohou v rámci daného opatření předkládat projekty. Uvádíme zde tedy přehled jednotlivých subjektů s výčtem opatření, do kterých mohou předkládat své projekty:

Kraje

 • Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů
 • Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Organizace zřizované kraji

 • Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Organizace zakládané kraji

 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Obce

 • Podopatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst (vybraná města)
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Svazky obcí

 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Svazky obcí v přirozených turistických regionech

 • Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

Organizace zřizované obcemi

 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Organizace zakládané obcemi

 • Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Nestátní neziskové organizace

 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Státem zřízené organizace

 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Hospodářská komora ČR a její složky

 • Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
 • Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
 • Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Malí a střední podnikatelé definovaní nařízením Komise č. 364/2004

 • Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
 • Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
 • Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR

Právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem) podnikající v cestovním ruchu bez ohledu na počet zaměstnanců

 • Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.